Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2019, Sobota
 

Vyznačenie štátnych hraníc

Štátna hranica je plocha, ktorá vertikálne prechádza hraničnými čiarami po zemskom povrchu a oddeľuje územie Slovenskej republiky, jej vzdušný priestor, priestor pod zemským povrchom, nadzemné a podzemné stavby a zariadenia všetkého druhu od územia susedných štátov. Vymedzuje jednotné a nedeliteľné územie Slovenskej republiky, na ktorom štát vykonáva svoju suverénnu štátnu moc. Slovenská republika susedí s piatimi štátmi: Česká republika, Maďarsko, Poľská republika, Rakúska republika a Ukrajina. Priebeh štátnej hranice býva vyznačený:

  • priamo - ak sú hraničné znaky osadené v jednotlivých lomových bodoch hraničnej čiary
  • nepriamo - ak sú hraničné znaky osadené mimo hraničnej čiary, napr. na brehoch hraničných vodných tokov a okrajoch hraničných ciest a hraničná čiara je určená spravidla ich osou určenou matematickými bodmi


Štátne hranice Slovenskej republiky sú v teréne vyznačené hraničnými znakmi, spravidla žulovými, andezitovými, betónovými, resp. inými medzníkmi. Ich rozmery stanovuje osobitný technický predpis vydaný príslušnou hraničnou komisiou. Odlišujú sa od rozmerov meračských značiek stanovených v STN 73 0416 (Meračské značky stabilizovaných bodov v geodézii) a to najmä výškou opracovanej časti, ktorá po osadení prečnieva nad úrovňou terénu. Vyžaduje si to špecifický účel hraničného znaku: popri funkcii meračskej značky slúži na zreteľné vyznačenie priebehu štátnej hranice v teréne. Najbežnejším typom hraničného znaku je medzník s rozmermi 20 x 20 x 90 cm, pričom jeho opracovaná časť vysoká min. 40 cm je nad terénom (nadzemná časť). V závislosti od významnosti lomového bodu hraničnej čiary sa používajú aj medzníky s väčšími alebo menšími rozmermi. Medzníky väčších rozmerov sú osadené na začiatku hraničných úsekov, v priestoroch hraničných priechodov alebo vo významných lomových bodoch hraničnej čiary a pod. Medzníky menších rozmerov sú osadené spravidla na doplnenie vyznačenia tam, kde si to vyžaduje zreteľnosť priebehu štátnej hranice v teréne. Poloha hraničného znaku je spravidla zabezpečená podzemnou stabilizačnou značkou. Hraničné znaky sú natierané bielou trvanlivou farbou, ich hlavová časť červenou a popis čiernou farbou (číslo znaku, iniciály štátov, stredový krížik, smerové značky a pod.).

Odlišne je vyznačená slovensko-ukrajinská štátna hranica, ktorá je vyznačená hraničnými znakmi, tvoriacimi sústavu dvoch železobetónových stĺpov a polygónového stĺpika. Stĺpy vysoké cca 3 m (z toho 2 m nad terénom) sú vo vzdialenosti 2,5 m od hraničnej čiary osadené na území príslušného štátu. Uprostred dvojice stĺpov, je osadený betónový polygónový stĺpik vysoký cca 1,5 m (z toho 0,5 m nad terénom), ktorý priamo vyznačuje hraničnú čiaru. Stĺpy sú natreté farbami štátnych vlajok Slovenskej republiky alebo Ukrajiny (podľa umiestnenia stĺpa), očíslované a na plochách privrátených k hraničnej čiare sú namaľované štátne znaky príslušného štátu. 

Priestupok a správny delikt na úseku správy štátnych hraníc

Ukážky hraničných znakov

Atypické vyznačenie hranice
Atypické vyznačenie hranice
Štátna hranica vynačená nepriamo
Štátna hranica vyznačená priamo
Vyznačenie slovensko-ukrajinskej hranice