Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Slovenská archivistika

Slovenská archivistika je recenzovaným vedeckým periodikom, vychádza od roku 1966 ako jediný vedecký časopis zameraný na archívnictvo a pomocné vedy historické na Slovensku. Časopis je vydávaný dvakrát ročne, v júni a v decembri, v elektronickej a v tlačenej podobe. Hlavným poslaním časopisu je rozvoj slovenskej archívnej vedy, pomocných vied historických a príbuzných odborov. Časopis zohráva funkciu kolektívneho informátora vo vedeckých a odborných otázkach slovenskej archivistiky. Zároveň je zdrojom informácií pre osoby využívajúce archívne dedičstvo Slovenskej republiky.   

Slovenská archivistika is a peer reviewed academic journal, published since 1966 as the only academic journal with the focus on archiving and auxiliary sciences of history in Slovakia. The journal is published biannually in June and December, in electronic and printed form. The main role of the journal is the development of the Slovak archival science, auxiliary sciences of history and related disciplines. The journal plays the function of a collective informator in academic and professional issues of the Slovak archiving. At the same time, it is a source of information for people using the archival heritage of the Slovak Republic.

Redakcia/Editors

Redakčná rada/Editorial board
 PhDr. Milan Belej, CSc., Štátny archív v Nitre
 Mgr. Ivana Červenková, PhD., Slovenský národný archív
 Mgr. Petr Elbel, Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
 Mgr. Andrea Farkasová, Magyar Nemzeti Levéltár, Budapešť, Maďarsko
 Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv, Praha, Česká republika
 PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Historický ústav Slovenskej akadémie vied
 Mgr. Rastislav Luz, PhD., Slovenský národný archív
 Mgr. Kristína Majerová, PhD., Archív Slovenskej akadémie vied
 Mgr. Mária Mrižová, PhD., Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr
 PhDr. Richard Pavlovič, PhD., Štátny archív v Košiciach
 Mgr. Monika Péková, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr
 Mgr. Marek Púčik, PhD., Slovenský národný archív
 doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 Mgr. Daniela Tvrdoňová, PhD., Slovenský národný archív
 Hlavný redaktor/Editor in chief
 Mgr. Mária Mrižová, PhD.
 Výkonný redaktor/Managing editor
 Mgr. Daniela Tvrdoňová, PhD.
 Tajomník/Editorial secretary
 Mgr. Ivana Červenková, PhD.
 Jazykoví a technickí redaktori/Proofreeding and technical editors
 Mgr. Rastislav Luz, PhD.
 Mgr. Marek Púčik, PhD.

 Tiráž/Masthead

 Periodicita/Periodicity: Dvakrát ročne/Biannual, v elektronickej aj v tlačenej podobe
 Jazyk/Language:
 - texty/texts – slovenčina, čeština, angličtina
 - abstrakty/abstracts – angličtina
 - resumé/summary – angličtina, francúzština, nemčina
 - obsah/content – slovenčina, angličtina, francúzština, nemčina
 ISSN 0231-6722
 Vydavateľ/Publisher
 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr
 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský národný archív
 Tlač/Print
 Centrum polygrafických služieb, p. o. Ministerstva vnútra SR
 Adresa redakcie/Editor´s Address
 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský národný archív
 Drotárska cesta 42
 P. O. Box 115
 840 05  Bratislava 45
 E-mail: slovenska.archivistika@minv.sk
 : +421 2/62 80 12 49
 Webhttps://www.minv.sk/?slovenska-archivistika-1
 

 

 

 

Dôležité odkazy

Obálka

 

Termín uzávierky/ Deadlines

Termín uzávierky č. 2/2020 je 31. august 2020

Termín uzávierky č. 1/2021 je 28. február 2021

Publikované čísla Slovenskej archivistiky (online)/ Published Issues of  Slovenská archivistika (online)

1/2020 (PDF, 7 MB)

Obsah predchádzajúcich ročníkov Slovenskej archivistiky/ Contents of the Previous Volumes of Slovenská archivistika  

2020 (PDF, 334 kB)

2013 (PDF, 214 kB)  

2012 (PDF, 102 kB)  

2011 (PDF, 49 kB)

2010 (PDF, 58 kB)

2009 (PDF, 61 kB)

2008 (PDF, 58 kB)

2007 (PDF, 58 kB) 

2006 (PDF, 60 kB)

2005 (PDF, 56 kB)

2004 (PDF, 54 kB)

2003 (PDF, 60 kB)

2002 (PDF, 61 kB)

2001 (PDF, 60 kB) 

2000 (PDF, 59 kB)

1999 (PDF, 63 kB)

1998 (PDF, 61 kB)

1997 (PDF, 60 kB) 

1996 (PDF, 59 kB)

1995 (PDF, 57 kB)

1994 (PDF, 54 kB)

1993 (PDF, 60 kB)

1992 (PDF, 55 kB)

1991 (PDF, 57 kB)

1990 (PDF, 57 kB)

1989 (PDF, 63 kB)

1988 (PDF, 59 kB)

1987 (PDF, 60 kB)

1986 (PDF, 60 kB)

1985 (PDF, 62 kB) 

1984 (PDF, 62 kB)

1983 (PDF, 60 kB) 

1982 (PDF, 59 kB)

1981 (PDF, 59 kB)

1980 (PDF, 58 kB)

1979 (PDF, 55 kB) 

1978 (PDF, 53 kB)

1977 (PDF, 52 kB) 

1976 (PDF, 52 kB)

1975 (PDF, 55 kB)

1974 (PDF, 47 kB)

1973 (PDF, 53 kB)

1972 (PDF, 57 kB)

1971 (PDF, 56 kB) 

1970 (PDF, 51 kB)

1969 (PDF, 50 kB)

1968 (PDF, 50 kB)

1967 (PDF, 51 kB) 

1966 (PDF, 47 kB) 

 

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]