Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2018, Nedeľa
 

Register obyvateľov SR

Register obyvateľov Slovenskej republiky je časťou štátneho informačného systému. Obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky, na ktorých základe možno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje vymedzené zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Register obyvateľov je zdrojom platných údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky pre potreby štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných právnických osôb alebo fyzických osôb. Register obyvateľov tvorí centrálna evidencia obyvateľov Slovenskej republiky, ktorú vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Register obyvateľov obsahuje údaje:

  • o občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
  • o občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • o cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky,
  • o cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky.

 Z Registra obyvateľov možno získať údaje o adrese fyzickej osoby
/odsek 1 § 23 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky/

Ministerstvo vnútra SR, okresné riaditeľstvá Policajného zboru a obce na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby poskytujú oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené:

 • meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
 • meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť,
 • odôvodnenie žiadosti.

Za Ministerstvo vnútra SR poskytuje údaje: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Oddelenie správy registrov SVS

Nám. Ľ. Štúra 1

974 04 Banská Bystrica

Tel.č.: 048/43 06 433

E-mail: osr.ormp.svs@minv.sk

 

Poskytnutie oznámenia o pobyte obyvateľa  je spoplatnené

 • Pri podaní žiadosti o poskytnutie údajov o pobyte podľa zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu a REGOB SR v znení zákona 145/1995 o správnych poplatkoch sa platí správny poplatok 5 € za údaje o každej osobe.
 • Pri pridelení/potvrdení rodného čísla pre cudzincov podľa zákona č. 301/1995 Z.z. o rodnom čísle v znení zákona 145/1995 o správnych poplatkoch sa platí správny poplatok 2 € za každú osobu.
 • Od správnych poplatkov sú oslobodené právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 • Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) je spoplatnené sumou 5 €. Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

Poplatky sa platia kolkovými známkami. Platbu však možno od 1. januára 2015 realizovať aj bezplatným prevodom v Poštovej banke a. s.: 

 • účet:  IBAN SK03 6500 0014 0900 2054 5796
 • variabilný symbol:  4306434
 • špecifický symbol:  číslo písomnosti ak je žiadateľ právnická osoba / značka žiadateľa
 • poznámka:  meno a priezvisko žiadateľa ak je žiadateľ fyzická osoba

Potvrdenie o platbe je potrebné priložiť k písomnej žiadosti.

Adresa na doručovanie písomných žiadostí: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Oddelenie správy registrov SVS

Nám. Ľ. Štúra 1

974 04 Banská Bystrica

Tel.č.: 048/43 06 433

E-mail: osr.ormp.svs@minv.sk