Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2020, utorok
 

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 – 2021 predložený do predbežného pripomienkového konania

09. 09. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vytvoril participatívnym spôsobom návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 – 2021 (ďalej len „Akčný plán OGP 2019 – 2021“).

V priebehu implementácie predchádzajúceho Akčného plánu OGP 2017 – 2019 boli pravidelne organizované stretnutia pracovných skupín, stretnutia s expertmi na jednotlivé témy, ako aj podujatia pre verejnosť vo formáte Týždňov otvoreného vládnutia, na ktorých prebiehala diskusia o napĺňaní úloh akčného plánu a zber podnetov do návrhu nového akčného plánu.

Podnety do nového Akčného plánu OGP 2019 – 2021 boli zbierané priebežne, ale aj cielene počas dvoch regionálnych stretnutí s mimovládnymi neziskovými organizáciami a zainteresovanou verejnosťou v Košiciach a v Banskej Bystrici. Pri príprave návrhu akčného plánu boli vzaté do úvahy aj odporúčania Nezávislého hodnotiaceho mechanizmu OGP, hodnotenia jednotlivých úloh poskytnuté kontaktnými osobami pre OGP z jednotlivých zapojených rezortov a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, odporúčania vyplývajúce zo stretnutí pracovných skupín, z bilaterálnych stretnutí a zo zhodnotenia ÚSV ROS. Od 10. júla do 15. augusta bol návrh Akčného plánu OGP na roky 2019 – 2021 otvorený na pripomienkovanie aj prostredníctvom inštitútu predbežnej informácie na portáli Slov-lex.

V posledných dňoch bol Akčný plán OGP 2019 – 2021 predmetom vnútrorezortného pripomienkového konania, v rámci ktorého sa k materiálu vyjadrili dotknuté zložky MV SR. Následne bol materiál predložený do predbežného pripomienkového konania, po ktorom bude nasledovať medzirezortné pripomienkové konanie a rokovanie vlády SR.

Verzia Akčného plánu OGP 2019 – 2021, ktorá bola predložená do predbežného pripomienkového konania, je dostupná na stiahnutie na tomto mieste (PDF, 540 kB). Znenie úloh bolo od návrhu Akčného plánu OGP 2019 – 2021 aktualizované na základe pripomienok zo strany vybraných ústredných orgánov štátnej správy, s vedením ktorých viedol splnomocnenec vlády SR rokovania, ostatných relevantných aktérov, ktorí sa k návrhu vyjadrili počas obdobia verejnej diskusie, a dotknutých zložiek MV SR.

O vývoji materiálu Vás budeme informovať. 

Všetko o tvorbe Akčného plánu OGP 2019 – 2021 nájdete aj na portáli Trello.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy