Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Eurofondy a otvorené vládnutie: Podporujeme medzisektorové partnerstvá

07. 07. 2020

Logo OGPCez Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie podporujeme aj posilnenie otvoreného vládnutia v rámci prípravy, implementácie a monitoringu Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2021 - 2027.

V rámci úlohy č. 21 vyplývajúcej z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 sme sa zamerali na zvyšovanie povedomia verejnej správy o pridanej hodnote medezisektorových partnerstiev počas prípravy strategických dokumentov, ako aj počas implementácie projektov a poskytovaní verejne prospešných služieb.

Medzisektorové partnerstvá sú v rámci nového programového obdobia EŠIF súčasťou prioritných tém  zameraných na sociálnu ekonomiku, poskytovanie sociálnych služieb, deradikalizáciu, podporu rozvoja občianskej spoločnosti, vzdelávanie a pod. Pre všetky témy verejná správa akceptuje dôležitosť medzisektorových partnerstiev, s dôrazom na spoluprácu verejnej správy a občianskej spoločnosti. Medzisektorové partnerstvá na úrovni implementácie projektov tak rozšírili vnímanie princípu partnerstva, definovaného v nariadeniach EÚ pre Politiku súdržnosti, na strane verejnej správy.

Posilňovanie vnímania dôležitosti medzisektorového partnerstva v prostredí verejnej správy (štátnej správy, ale aj samosprávy), realizujeme napríklad prípravou podkladových materiálov pre zamestnancov verejnej správy, s dôrazom na inštitúcie systému riadenia implementácie EŠIF, vrátane regionálnych samospráv, diskusiami na pracovných stretnutiach či podujatiach.                       

Ďalším krokom bude technické nastavenie jednotlivých opatrení a podmienok oprávnenosti v rámci pripravovaného operačného programu Slovensko tak, aby sa deklarované akceptovanie dôležitosti medzisektorových partnerstiev pretavilo do nastavenia, ktoré umožní efektívnu prípravu a implementáciu tohto typu projektov. Dôraz budeme klásť na špecifický cieľ 4 „Sociálnejšia Európa“ a špecifický cieľ 5 „Európa bližšie k občanom“, kde sa nachádza väčšina aktivít, pre ktoré sú medzisektorové partnerstvá relevantné.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy