Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Lepšie otvorené dáta: Zákon o údajoch a publikačné minimum pre štátnu správu

11. 02. 2020

Dátová kancelária, ktorá pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (gestor úlohy č. 2 z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019:  Predložiť návrh zákona o údajoch na rokovanie vlády a úlohy č. 3 a 4 z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021: Participatívnym spôsobom vypracovať publikačné minimum pre štátnu správu a Zaviesť publikačné minimum pre štátnu správu do praxe) informovala na spoločnom stretnutí pracovných skupín Dátoví kurátori a Otvorené dáta dňa 4. februára o najnovšom vývoji plnenia úloh.

Zákon o údajoch

Zákon o údajoch prešiel v minulom roku medzirezortným pripomienkovým konaním a následne rozporovými konaniami. Upravenú verziu pripraví ÚPVII opäť na legislatívny proces, s víziou predloženia do medzirezortného pripomienkového konania v druhej polovici februára.

V súčasnosti sa k návrhu môžu vyjadriť členovia a členky pracovných skupín Dátoví kurátori a Otvorené dáta, ktoré pôsobia na ÚPVII, a v ktorých má zastúpenie štátna správa, aj odborná verejnosť.

O Zákone o údajoch informuje Dátová kancelária aj vo svojom newslettri na adrese: https://datalab.digital/wp-content/uploads/DataLab_newsletter_januar2020.pdf

Publikačné minimum na úrovni štátnej správy

Publikačné minimum ako súbor základných datasetov, ktoré by mali rôzni aktéri zverejňovať v rovnakej forme a štruktúre je témou v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie už štvrtý rok. V predchádzajúcom Akčnom pláne (na roky 2017 – 2019) bolo publikačné minimum otvorené na úrovni samospráv ako odporúčanie. Cieľom odporúčania bolo pripraviť samosprávam návod, pomôcť predstaviteľom samospráv vo vymedzení datasetov, ich formátu a formy, ktoré by mali zverejňovať tak, aby tieto informácie boli efektívne, účelné a slúžili k posilneniu princípov otvoreného vládnutia. Toto odporúčanie však nebolo zatiaľ dotiahnuté do úspešného konca. Iniciatívy smerujúce k vzorovému návrhu publikačného minima pre samosprávy však prichádzajú od odborníkov na otvorené dáta zo strany občianskej spoločnosti.

Za účelom kvalitnejšieho publikovania otvorených dát zo strany štátnej správy, zjednotenia štruktúry publikovaných dát a formátu, bola ako jedna z úloh súčasného Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie uvedená úloha participatívnym spôsobom vytvoriť publikačné minimum pre štátnu správu, s termínom do konca apríla 2020. Gestorom tejto úlohy je ÚPVII. Víziou úlohy je podporiť širšie využívanie otvorených dát.

Ako inšpirácia môže slúžiť český model „Vzorových publikačných plánov“, ktorý explicitne vymenúva, aké informácie, v akej forme a štruktúre by mali jednotlivé zložky štátnej a verejnej správy zverejňovať.  Na spoločnom stretnutí pracovných skupín Dátoví kurátori a Otvorené dáta dňa 4. februára 2020 dostali členovia a členky skupiny priestor vyjadriť svoj názor na úlohu, ÚPVII predstavilo harmonogram tvorby a základné otázky (napr. či bude publikačné minimum jednotné pre všetky rezorty, alebo individuálne). Zo stretnutia spoločnej pracovnej skupiny vzišlo, že ÚPVII pripraví základný súbor návrhov datasetov, ktoré by mohli byť súčasťou publikačného minima a následne bude prebiehať diskusia v pracovnej skupine.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy