Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. marec 2020, sobota
 

Otvárame vládnutie aj v eurofondovom prostredí

31. 01. 2020

V súčasnom Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 (PDF, 656 kB) sme otvorili tému participácie relevantných aktérov, predovšetkým mimovládnych neziskových organizácií, v nadchádzajúcom programovacom období Európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2021 – 2027.

Naším cieľom v súčasnom akčnom pláne je preto vytvoriť v novom programovacom období priestor pre rozvoj občianskej spoločnosti a funkčných medzisektorových partnerstiev posilňujúcich otvorené vládnutie na všetkých úrovniach verejnej správy. Tento cieľ chceme, aj v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom (CKO) na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, napĺňať cez štyri úlohy vymedzené v Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021.

Úlohy sa týkajú zapojenia relevantných partnerov predovšetkým z prostredia mimovládnych neziskových organizácií do prípravy podkladov do Partnerskej dohody 2021 – 2027, či zapojenie do samotnej prípravy Partnerskej dohody. Dôležitou aktivitou je aj zvyšovanie povedomia o pridanej hodnote princípu partnerstva pre všetky zúčastnené strany a v najbližších dvoch rokoch sa chceme sústrediť aj na presadzovanie partnerstva v súvislosti s cieľom 5 nového programového obdobia – Európa bližšie k občanom.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v súvislosti s úlohou č. B.20 - koordinovať a podporovať prípravu podkladov do Partnerskej dohody 2021 - 2027 zo strany mimovládnych neziskových organizácií a presadzovať ich zohľadnenie v relevantných dokumentoch, realizoval aktivity, ktoré sme zosumarizovali nižšie.

Od mimovládnych neziskových organizácií sme vyzbierali štruktúrované návrhové listy a distribuovali ich na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, sekcia Centrálny koordinačný orgán. Návrhové listy, pôvodne určené pre orgány štátnej správy, boli po rokovaniach medzi ÚSV ROS a CKO uvoľnené aj pre distribúciu MNO prostredníctvom Komory MNO Rady vlády SR pre MNO. V spolupráci s predsedom Komory MNO boli formuláre distribuované MNO cez členskú základňu Komory MNO. CKO ich odovzdalo spracovateľom návrhu investičných priorít – spracovateľskému tímu Slovenskej akadémie vied.

Autori návrhových listov zo strany MNO však nedostali spätnú väzbu k miere zohľadnenia ich vstupov, ani o parametroch nasledujúceho procesu a možnostiach autorov sa do neho zapojiť. ÚSV ROS preto odporúča priamo komunikovať s autormi návrhových listov, čo sme tlmočili priamo zodpovedným.

Stručná správa o štruktúre návrhových listov za MNO bola prezentovaná zo strany ÚSV ROS aj na 20. zasadnutí Rady vlády SR pre MNO dňa 17. septembra 2019 (PDF, 363 kB).

Ďalším krokom by malo byť zahrnutie autorov návrhových listov do ďalšieho procesu programovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2021–2027 v súlade s plnením tejto úlohy B.19 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020–2021.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy