Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

S mimovládnymi neziskovými organizáciami a odborníkmi sme diskutovali o vodnom plánovaní

23. 10. 2019

Ilustracny obrazok - rieka BelaV stredu 23. októbra sme v Bratislave diskutovali o priebehu tretej aktualizácie vodného plánu na Slovensku so zástupcami environmentálnych mimovládnych neziskových organizácií (MNO) a zástupcami akademickej obce.

Vodný plán je základným strategickým dokumentom pre oblasť vodného hospodárstva na Slovensku a Slovensko ním napĺňa požiadavky Rámcovej smernice EÚ o vode. Cieľom je zabezpečenie dobrého stavu vôd na Slovensku. V súčasnosti prebieha proces v poradí tretej aktualizácie vodného plánu. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti radí v rámci participatívnej tvorby verejných politík pod strechou Iniciatívy pre otvorné vládnutie Sekcii vôd pri dizajnovaní procesu, predovšetkým ohľadne zapojenia zainteresovaných aktérov.

Koncom roka 2019 má Ministerstvo životného prostredia zverejniť na pripomienkovanie identifikáciu významných vodohospodárskych problémov. V stredu 6. novembra 2019 sa v tomto kontexte uskutoční národný seminár, ktorého cieľom bude diskusia k tejto problematike za účasti širokého spektra partnerov.

Aj preto sme sa na stretnutí rozprávali o tom, ako MNO a odborníci vnímajú doterajšiu snahu Sekcie vôd Ministerstva životného prostredia viac otvoriť proces prípravy aktualizácie. Aj keď vnímajú aktivity v oblasti komunikácie a dialógu ako krok správnym smerom a oceňujú vstup nášho úradu pozitívne, stále pociťujú nedostatok relevantných informácií týkajúcich sa častí vodného plánu, na základe ktorých Ministerstvo životného prostredia rozhoduje o prioritách pre oblasť vodného hospodárstva.

Za kľúčovú považujú včasnú a odbornú diskusiu o dátach a metodike, na základe ktorých sa definujú významné problémy a hodnotí ich aktuálnosť. Rovnako zásadná je diskusia o kritériách pre hodnotenie a výber výnimiek, teda projektov, ktoré môžu zhoršiť stav vôd.

Tieto požiadavky sú pripravení predniesť na národnom seminári v novembri.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy