Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Stratégia otvorenej vedy na Slovensku: S Centrom vedecko-technických informácií SR pokračujeme v aktívnej spolupráci

22. 05. 2020

Logo OGPSplnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl sa dňa 20. mája 2020 stretol s novým generálnym riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prof. PharmDr. Jánom Kyselovičom, CSc. Témou stretnutia bola otvorená veda a otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu na Slovensku, ktoré sú dlhoročnou súčasťou otvoreného vládnutia na Slovensku.

Túto tému Slovensko úspešne rozvíja aj prostredníctvom úloh z akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie už od roku 2015. Z hľadiska otvoreného vládnutia prináša otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu ako aj širší koncept otvorenej vedy viac transparentnosti do nakladania s verejnými zdrojmi, ako aj viac príležitostí pre odborníkov, občiansku spoločnosť či verejnosť zapojiť sa do vedeckého výskumu. Koncept otvorenej vedy a zdieľania výsledkov výskumu je mimoriadne dôležitý v čase reakcie na celosvetovú pandémiu koronavírusu, keďže umožňuje rýchly a neobmedzený prístup k aktuálnym výskumným dátam či podporuje spoluprácu vedcov z rôznych krajín, pracujúcich v rôznych vedecko-výskumných odvetviach. Otvárať vedu v čase koronakrízy odporúča aj OECD, pričom prináša rôzne príklady dobrej praxe.

Stretnutie potvrdilo vzájomnú vôľu CVTI SR a ÚSV ROS naďalej konštruktívne spolupracovať na rozvíjaní otvorenej vedy na Slovensku, predovšetkým v kontexte plnenia dvoch úloh vyplývajúcich z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 (PDF, 656 kB):

  • Vytvoriť Stratégiu otvorenej vedy na Slovensku (úloha č. 14)
  • Pilotne otestovať zavedenie otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu v prostredí akademických a vedeckých knižníc na Slovensku (úloha č. 15)

CVTI SR je pripravené prioritne sa venovať príprave Stratégie, pričom ÚSV ROS podporí CVTI SR pomocou s participatívnym procesom tvorby v súlade s princípmi otvoreného vládnutia.

Okrem tvorby Stratégie otvorenej vedy spolupracujú CVTI SR cez Kontaktnú kanceláriu pre otvorený prístup a ÚSV ROS aj na doplnkových aktivitách, ktoré pomáhajú šíreniu povedomia o otvorenom prístupe a otvorených vzdelávacích zdrojov. V tejto súvislosti sa v pondelok 18. mája 2020 ako súčasť aktivít zameraných na priblíženie otvoreného vládnutia verejnosti konal webinár CVTI SR na tému otvorené vzdelávacie zdroje. Na webinári sa zúčastnení dozvedeli viac o podstate otvorených vzdelávacích zdrojov, o zaujímavých zahraničných aj domácich zdrojoch, či o výhodách, ktoré ponúkajú otvorené vzdelávacie zdroje pre používateľov, ale aj pre autorov. Webinár je verejne dostupný na adrese https://archive.tp.cvtisr.sk/?585043475IL35X52.

Teší nás, že CVTI SR dlhodobo proaktívne podporuje princípy otvorenej vedy, vďaka čomu podporuje posilňovanie transparentnosti a participácie aj vo vedecko-výskumných aktivitách, čím prispieva k zlepšovaniu kvality vedy a výskumu na Slovensku.

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy