Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

UNESCO prijalo Odporúčania k otvoreným vzdelávacím zdrojom

02. 12. 2019

Dňa 25. novembra 2019 boli na pôde Generálnej konferencie UNESCO prijaté Odporúčania k otvoreným vzdelávacím zdrojom. Prijatie Odporúčaní znamená, že všetky členské krajiny UNESCO vrátane Slovenska dostali návod na podporu tvorby a využívania otvorených vzdelávacích zdrojov a v pravidelných obdobiach budú UNESCO informovať o svojom pokroku. 

Slovensko sa vďaka Iniciatíve pre otvorené vládnutie prihlásilo k podpore tvorby a využívania otvorených vzdelávacích zdrojov a od roku 2015 rozvíja túto tému. Vďaka tomu, že Odporúčania UNESCO do veľkej miery korešpondujú s úlohami z predchádzajúcich akčných plánov (PDF, 905 kB) Iniciatívy pre otvorené vládnutie, vrátane toho súčasného (PDF, 656 kB), má Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako gestor tejto témy výhodnú pozíciu a môže okamžite začať realizovať kroky a opatrenia, ktoré sa nachádzajú v odporúčaniach v spolupráci s relevantnými aktérmi z učiteľského prostredia či občianskej spoločnosti.

Odporúčania vychádzajú z Ľubľanského OER akčného plánu prijatého v roku 2017, ku ktorému sa prihlásilo aj Slovensko.

Dôležitosť otvorených vzdelávacích zdrojov spočíva v ich prínose pre formálne či neformálne vzdelávanie na všetkých stupňoch vzdelávania, vrátane celoživotného vzdelávania. Otvorené vzdelávacie zdroje majú nezastupiteľnú úlohu pri budovaní vzdelávania, ktoré je rovné, inkluzívne, otvorené a participačné. Konkrétne prispievajú k zvyšovaniu dostupnosti vzdelávania a vzdelávacích materiálov, podporujú inkluzívne vzdelávanie, vývoj nových vzdelávacích materiálov vďaka novým technológiám a participáciu všetkých relevantných aktérov (vrátane študentov) na tvorbe vzdelávacích materiálov. Podporujú profesionálnu autonómiu učiteľov, ktorí si môžu vyberať zo širšieho fondu materiálov na vzdelávanie, ale aj na učenie.

Z hľadiska celosvetového kontextu prispievajú otvorené vzdelávacie zdroje k napĺňaniu cieľov Agendy 2030 vo viacerých oblastiach: Kvalitné vzdelávanie (4), Rodová rovnosť (5), Priemysel, inovácie a infraštruktúra (9), Znižovanie nerovností (10), Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie (16) a Partnerstvá za ciele (17). Slovenská republika definovala v roku 2018 šesť priorít, vychádzajúcich z Agendy 2030, ktorých súčasťou je rozvoj našej krajiny v oblastiach, ktoré majú prienik na cele Agendy 2030: vzdelanie pre dôstojný život; smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí; znižovanie chudoby a sociálna inklúzia; udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy; právny štát, demokracia a bezpečnosť; dobré zdravie.

Odporúčania UNESCO prinášajú definíciu otvorených vzdelávacích zdrojov ako „vzdelávacích, vyučujúcich a výskumných materiálov v akomkoľvek formáte a na akomkoľvek médiu, ktoré sú uložené na verejnej doméne, alebo boli vydané s otvorenou licenciou, ktorá povoľuje bezplatný prístup, opakované používanie a využívanie, adaptáciu a redistribúciu“.

Odporúčania sa vzťahujú na všetkých stakeholderov, ktorí sú spájaní so vzdelávaním – od pedagógov, žiakov a študentov, cez rodičov, poskytovateľov vzdelávania, vzdelávacie inštitúcie, tvorcov vzdelávacích politík, výskumníkov a výskumné organizácie, organizácie občianskej spoločnosti, vydavateľov, až po verejný a súkromný sektor a ďalších.

V odporúčaniach je definovaných päť cieľov, ktorých výsledkom má byť podpora tvorby a zdieľania otvorených vzdelávacích zdrojov:

  1. Budovanie kapacít stakeholderov na vytváranie, prístup, využívanie, adaptáciu a redistribúciu otvorených vzdelávacích zdrojov
  2. Tvorba podporujúceho politického prostredia
  3. Zaručenie efektívneho, inkluzívneho a rovného prístupu ku kvalitným otvoreným vzdelávacím zdrojom
  4. Podpora tvorby udržateľných modelov pre vznik a využívanie otvorených vzdelávacích zdrojov na národných, regionálnych a inštitúcionálnych úrovniach
  5. Podpora posilňovanie medzinárodnej spolupráce

Všetky tematické okruhy odporúčaní úzko súvisia s úlohami vymedzenými súčasným Akčným plánom Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 -2021, ktorý vláda SR schválila 13. novembra 2019 a ktorých gestorom je MŠVVaŠ SR:

9. Legislatívne upraviť podmienky zavedenia otvorenej licencie na vybrané novovznikajúce vzdelávacie materiály, ktoré sú centrálne zabezpečované a financované alebo spolufinancované z verejných zdrojov MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadených organizácií – súvisí s cieľom č. 2 Odporúčaní UNESCO

10. Určiť autoritu na MŠVVaŠ SR zodpovednú za systematickú a koordinovanú tvorbu digitálneho edukačného obsahu, vrátane otvorených vzdelávacích zdrojov, na všetkých úrovniach predprimárneho, základného a stredného vzdelávania – súvisí so všetkými cieľmi Odporúčaní UNESCO, vzhľadom na potrebu koncentrovať problematiku otvorených vzdelávacích zdrojov na jednom odbore/útvare MŠVVaŠ SR.

11. Podporovať tvorbu otvorených vzdelávacích zdrojov a každoročne informovať o výstupoch podpory – súvisí s cieľmi č. 1, 3, 4 a 5 OdporúčaníUNESCO

12. Vzdelávať pedagógov k využívaniu portálu CÚDEO a k tvorbe nových otvorených vzdelávacích zdrojov – súvisí s cieľom č. 1 Odporúčaní UNESCO

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako koordinátor Iniciatívy pre otvorené vládnutie distribuuje Odporúčania členom a členkám pracovnej skupiny pre otvorené vzdelávanie. Zároveň v súlade s plnením úlohy č. 13 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie (Participatívnym spôsobom monitorovať, zverejňovať a priebežne aktualizovať databázu otvorených vzdelávacích zdrojov, ďalších zdrojov vhodných pre použitie vo vzdelávaní a pre zvyšovanie povedomia o otvorenom vzdelávaní, ktoré boli vytvorené v Slovenskej republike občianskou spoločnosťou), bude napomáhať napĺňaniu cieľa č. 1 Odporúčaní UNESCO. 


 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy