Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2020, utorok
 

Ďakujeme Vám za účasť na Open Government Week 2017

16. 11. 2017

Počas druhého novembrového týždňa (6.-10.11.2017) organizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti druhý ročník podujatia Open Government Week. Podujatia sa zúčastnilo 400 ľudí. Všetkým návštevníkom patrí úprimná vďaka.

Podujatie sa konalo v krásnych priestoroch Galérie Umelka a v priebehu týždňa prišlo otvorene a konštruktívne diskutovať, či vypočuť si inšpiratívne diskusie, prednášky, workshopy na témy ako participácia na tvorbe verejných politík, otvorené dáta, otvorené vzdelávacie zdroje, whistleblowing dovedna 400 ľudí, tak zo štátnej správy ako aj z neziskového sektora.

Spomedzi dlhého zoznamu diskutujúcich možno spomenúť napr. štátnu tajomníčku MS SR Máriu Kolíkovú, riaditeľa odboru boja proti korupcii Úradu vlády SR Petra Kovaříka, poslanca NR SR Petra Kresáka, generálnu riaditeľku sekcie informatizácie ÚPPVII Martinu Slabejovú, výkonného podpredsedu ZMOS-u Milana Mušku, Radovana Ďuranu z INESS, Mariannu Leontiev z Nadácie Zastavme korupciu, či Michala Tošovského z Fondu Otakara Motejla.

Od pristúpenia SR k Iniciatíve pre otvorené vládnutie (OGP) vypracoval ÚSV ROS ako koordinátor OGP v SR participatívnym spôsobom tri akčné plány OGP. V súčasnosti je implementovaný Akčný plán OGP na roky 2017-2019 (PDF, 905 kB), ktorého cieľom je zvyšovať transparentnosť organizácií štátnej správy prostredníctvom zverejňovania otvorených dát, podporovať participatívnu tvorbu verejných politík, sprístupňovať verejnosti vzdelávacie zdroje pod otvorenými licenciami, zvyšovať transparentnosť justície a sledovať aplikačnú prax vybraných nástrojov či legislatívy.

Podujatie Open Government Week 2017 bolo slávnostne otvorené diskusiou Martina Giertla, splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Márii Kolíkovej, štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR, Zuzany Wienk, členky riadiaceho výboru OGP za občiansku spoločnosť a prof. Jany Plichtovej z Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK na tému „Dokáže otvorené vládnutie prinavrátiť dôveru ľudí v štát?“.

Diskusia sa niesla v znamení toho, že hoci žijeme v dobe, keď transparentnosť verejnej správy zažíva svoje historické maximum, dôvera ľudí v štát a štátne inštitúcie je veľmi nízka. Ak chceme prinavrátiť dôveru ľudí v štát prostredníctvom zavádzania  princípov otvoreného vládnutia, musia byť tieto snahy naozaj úprimné, nie len deklaratívne a formálne plnené. Prínosy otvoreného vládnutia musia pociťovať aj bežní ľudia vo všetkých regiónoch Slovenska – ako povedal p. Giertl, účasť verejnosti na tvorbe legislatívy a iných verejných politík je kľúčová pre navrátenie fundamentálnej dôvery ľudí v štát.

Po otváracej diskusii sa Open Government Week 2017 prehupol do tematických dní venovaných problematike Otváracích vzdelávacích zdrojov (6.11.2017), Participácie (7.11.2017), Otvorenej legislatíve (8.11.2017), Otvoreným dátam (9.11.2017) a Transparentnosti a boju proti korupcii (10.11.2017).

V rámci celého týždňa otvoreného vládnutia vystúpilo 70 speakrov zo štátnej správy, z mimovládneho a akademického prostredia, živo sa diskutovalo v 11 panelových diskusiách, bolo prezentovaných 22 príkladov dobrej praxe, pripravili sme aj 3 workshopy. Účastníci si počas dvoch dní mohli prejsť dvomi chodníkmi – legislatívnym a whistleblowerským. Celkovo sa zúčastnilo podujatia takmer 400 ľudí.

Cieľom podujatia nebolo pasívne prezentovanie úspechov štátnej správy, práve naopak, cieľom bolo iniciovať medzisektorovú diskusiu a vytvoriť živý, participatívny priestor pre všetkých aktérov, ktorí sa snažia rozvíjať témy otvoreného vládnutia, či už z pozície verejnej správy, alebo občianskej spoločnosti (mimovládneho, akademického sektora, soc – ekonomických partnerova a pod.). Táto spolupráca je nevyhnutná.

V rámci týchto dní pracujeme na výstupoch podujatia. Záverečná správa a videozáznamy panelových diskusií zverejníme čoskoro.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]