Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2020, streda
 

Dojmy z Týždňa otvoreného vládnutia 2018

05. 12. 2018

fotka publika z úvodnej diskusie Týždňa otvoreného vládnutia 2018V dňoch 22. - 26. októbra sme organizovali už tretí ročník Týždňa otvoreného vládnutia 2018. Našim cieľom bolo upriamiť pozornosť zúčastnených zo štátnej správy, samosprávy, občianskej spoločnosti či verejnosti na dôležitosť dostupných a zrozumiteľných informácií, ktoré tvoria základ preto, aby jednotliví aktéri mohli plnohodnotne spolupracovať a zapájať sa do verejných politík v súlade s princípmi otvoreného vládnutia.

 

Počas Týždňa otvoreného vládnutia 2018 odzneli prezentácie, prednášky, diskusie a workshopy tvorené v spolupráci s predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy či mimovládnych neziskových organizácií. Zúčastnení sa mohli dozvedieť o možnostiach zapojenia sa do tvorby legislatívneho procesu, boli im zodpovedané otázky týkajúce sa GDPR, dozvedeli sa o aktuálnom stave otvorených dát či sa mohli zábavnou hrou oboznámiť s princípmi participatívneho rozpočtovania. Súčasťou tohtoročného podujatia bolo aj stretnutie predstaviteľov legislatívnych odborov z jednotlivých rezortov, ktorí diskutovali o zapájaní verejnosti do tvorby legislatívy či školenie pre zástupcov riadiacich či sprostredkovacich orgánov EŠIF zamerané na zrozumiteľnosť komunikácie.

Týždňové podujatie navštívilo spolu 300 ľudí. Podujatia sa prvý krát zúčastnila aj zástupkyňa centrály Iniciatívy pre otvorené vládnutie p. Helen Turek, zodpovedná za koordináciu agendy Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Európe. P. Turek prezentovala príklady zapájania rôznych zraniteľných skupín do verejných politík zo sveta v rámci bloku venovanom zapájaniu marginalizovaných skupín.

Všetky podstatné informácie sa spolu s odporúčaniami dozviete v našej záverečnej správe (PDF, 1 MB).

Ďakujeme všetkým zúčastneným a už teraz sa na Vás tešíme v marci 2019 na ďalšom Týždni otvoreného vládnutia 2019, o ktorom budete už čoskoro počuť!


 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]