Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Plnenie priebežných úloh B.9 a B.15 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 (Uznesenie vlády SR č. 104/2017)

14. 12. 2020

Ústredné orgány štátnej správy majú k 31. decembru v roku plniť úlohy B.9 a B.15 vyplývajúce z uznesenia vlády SR č. 104/2017. 

Znenie úloh: 

B.9: Zverejniť na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených dát najžiadanejšie datasety na portáli otvorených dát v súlade s platnou legislatívou.

B.15: Na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších verejne dostupných aplikačných programových rozhraniach sprístupniť v súlade s platnou legislatívou a existujúcimi technickými podmienkami najžiadanejšie s uvedením licencie (vzťahov) na ich využívanie.

Obe úlohy nadväzujú na každoročný prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a API, ktorý ÚSV ROS vykonáva pravidelne. Dátová kancelária Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie spoločne s ÚSV ROS pravidelne komunikuje požiadavku doplniť aktuálny stav zverejňovania najžiadanejších datasetov do Google tabuľky, ktorá vznikla za týmto účelom v roku 2017.

Počas januára a februára 2020 ÚSV ROS oslovil vybraných aktérov občianskej spoločnosti za účelom rozšírenia prieskumu verejnosti po najžiadanejších datasetov na datasety a informácie, ktoré priamo súvisia s posilňovaním princípov otvoreného vládnutia – zvyšovaním transparentnosti, umožňovania participácie či zvyšovania zúčtovateľnosti vlády voči svojim občanom. Vyzbierali sme tieto podnety na zverejnenie datasetov, prípadne informácií: 

 • dáta o trvaní jednotlivých procesných úkonov v trestnom konaní, 
 • opakovane dáta o trestnej činnosti na úrovni ulíc, 
 • dáta týkajúce sa firiem s majetkovou účasťou štátu a ďalších verejných inštitúcií, 
 • zoznam všetkých príspevkových, rozpočtových a neziskových organizácií verejnej správy a ich zriaďovateľov,
 • register ponúkaného majetku štátu,
 • centrálnu evidencia majetku,
 • zmluvy, objednávky, faktúry rezortov 
 • register výberových konaní,
 • údaje o počte zamestnancov v štátnej správe,
 • všetky referenčné registre, 
 • register právnických osôb so všetkými integrálnymi registrami,
 • register politických strán a politických hnutí,
 • dotácie jednotlivých rezortov (okrem informácií, ktoré sa zverejňujú cez modul dotačných schém, aj ako open data),
 • dáta z informačných systémov Dátového centra obcí a miest, ktoré spravuje DEUS, vrátane rozpočtových údajov, registru adries, počtu obyvateľov, evidencie psov, zoznamu daňových dlžníkov, zoznamu obchodných prevádzok, zoznamu žiadostí a podaní od občanov, zoznamu nehnuteľností v správe samospráv či informácií o územnom plánovaní,
 • dáta o znečistení ovzdušia, vôd či rezíduá pesticídov v potravinách...

Špecifické a nové informácie z tohto zoznamu, boli doplnené do Google tabuľky, ktorá vznikla za týmto účelom v roku 2017. Všeobecné informácie a dáta, ktoré sa dotýkajú všetkých rezortov a ústredných orgánov štátnej správy boli komunikované Ministerstvu investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie v novembri 2020 za účelom ich zahrnutia do Publikačného minima pre štátnu správu (úloha č. 3 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 schváleného uznesením vlády SR č. 553/2019). 

Od septembra 2020 komunikuje Dátová kancelária Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie spoločne s ÚSV ROS na individuálnych stretnutiach s dátovými kurátormi požiadavky na zverejnenie datasetov vyplývajúcich z prieskumu najžiadanejších datasetov. 

V čase do 10. decembra 2020 sa uskutočnili stretnutia s nasledujúcimi dátovými kurátormi: 

Dátová kancelária spoločne s ÚSV ROS plánuje pokračovať v stretnutiach s dátovými kurátormi z rezortov a ostatných ústredných orgánov štátnej správy k zverejňovaniu najžiadanejších datasetov. Aktuálny zoznam požiadaviek verejnosti na zverejnenie datasetov je kedykoľvek dostupný v živej tabuľke prieskumu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a API.


 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]