Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

S predstaviteľmi štátnej správy a občianskej spoločnosti diskutujeme o Akčných plánoch Iniciatívy pre otvorené vládnutie

02. 04. 2019

V súvislosti s hodnotením plnenia záväzkov vyplývajúcich z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017  - 2019 a tvorbou nového Akčného plánu na najbližšie dvojročné obdobie sa zodpovedné osoby za jednotlivé témy na úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) začali stretávať s relevantnými aktérmi z prostredia štátnej správy a mimovládnych organizácií.

Otvorené informácie

V téme otvorených informácií prebieha výmena podnetov a nápadov týkajúcich sa otvorených dát, resp. informácií, ktoré zhromažďujú jednotlivé rezorty a ostatné ústredné orgány štátnej správy pravidelne počas zasadaní pracovnej skupiny koordinovanej Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Otvorené vzdelávanie a otvorená veda

Na témy otvoreného vzdelávania a otvorenej vedy sme vo februári uskutočnili sériu stretnutí.  

V prvom rade sme sa stretli s predstaviteľmi mimovládnych neziskových organizácií, ktorí sa venujú vzdelávaniu. Jednou z hlavných tém diskusie bolo pripravované Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu (úloha č. 25, Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 -2019). Zúčastnení sa zaujímali o obsah úložiska, ale predovšetkým o procesy týkajúce sa tvorby a schvaľovania nových vzdelávacích zdrojov. Ako jeden z nedostatkov zúčastnení vnímali slabú podporu a nízku motiváciu aktívnych pedagógov zo strany ministerstva školstva.

Následne sme sa stretli s predstaviteľmi ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) a relevantných priamo riadených organizácií zodpovednými za jednotlivé úlohy týkajúce sa otvoreného vzdelávania v Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019. Komunikovali sme závery zo stretnutia s mimovládnymi organizáciami a diskutovali predovšetkým o možnostiach podpory vzdelávania pedagógov k využívaniu nového úložiska digitálnych edukačných zdrojov ako aj tvorby nových vzdelávacích zdrojov.

V problematike otvorenej vedy sme diskutovali s predstaviteľmi ministerstva školstva, Centra vedecko-technických informácií SR, zástupcami Slovenskej rektorskej konferencie, Slovenskej akadémie vied, aj Slovenskej asociácie knižníc. V diskusii predstavitelia CVTI vysvetľovali ostatným zúčastneným hlavné zmeny týkajúce sa financovania prístupu k databázam vedeckých časopisov. Venovali sme sa aj súčasnej situácii týkajúcej sa budovania národného repozitáru pre výsledky výskumu a vedy, či tvorbe národnej stratégie otvoreného prístupu.

Otvorená justícia

V téme otvorenej justície a účasti verejnosti na tvorbe legislatívy sme sa  v priebehu februára a marca stretávali s predstaviteľmi Ministerstva spravodlivosti a občianskej spoločnosti. V diskusiách sa venujeme napríklad úpravám Správy o účasti verejnosti, ktoré budú viesť k lepšiemu využívaniu tohto nástroja, či  úpravám portálu legislatívnych predpisov Slov – lex.

Týždeň otvoreného vládnutia 2019

Fotokoláž z Týždňa otvoreného vládnutia 2019S verejnosťou sme o témach týkajúcich sa otvoreného vládnutia diskutovali v Bratislave v dňoch 11. – 15. marca,  počas Týždňa otvoreného vládnutia 2019, kde sme v rámci jednotlivých dní zbierali podnety od odbornej i laickej verejnosti na témy týkajúce sa otvoreného vládnutia. S mimovládnymi organizáciami, občanmi i občiankami sme sa stretli aj v Košiciach a v Banskej Bystrici.

Všetky výstupy zo stretnutí postupne pridávame na našu webstránku. V priebehu apríla plánujeme ďalšie stretnutia pracovných skupín v Bratislave, na ktorých budeme sumarizovať zozbierané nápady, a z ktorých vznikne základ pre nový Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na najbližšie dva roky.

O všetkých aktivitách informujeme na našej webstránke, facebooku Splnomocnenca či Iniciatívy pre otvorené vládnutie, aj na platforme Trello. Ak máte akékoľvek otázky, či ďalšie nápady, neváhajte sa na nás obrátiť!


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]