Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2020, pondelok
 

Splnomocnenec vlády sa v septembri zúčastnil zasadnutí poradných orgánov vlády k ľudským právam, národnostným menšinám a rodovej rovnosti

06. 10. 2019

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa v rámci svojej práce pravidelne zúčastňuje zasadnutí poradných orgánov vlády SR s rôznymi tematickými zameraniami, ktoré súvisia s obsahovou prácou splnomocnenca a úradu. V septembri sa zúčastnil dvoch stretnutí poradných orgánov vlády SR, ktoré sa týkajú ochrany ľudských práv, národnostných menšín a rodovej rovnosti – zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorej súčasťou je aj Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny.

34. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny sa konalo 5. septembra 2019. Hlavným bodom zasadnutia bolo predstavenie Hodnotiacej správy Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za obdobie rokov 2017 – 2018. Zúčastnení sa dohodli, že časť hodnotiacej správy týkajúca sa maďarskej národnostnej menšiny bude následne dopracovaná a zaslaná členom a členkám výboru na schválenie prostredníctvom písomnej procedúry per rollam.

V rámci programu boli zúčastneným stretnutia sprostredkované informácie o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, o procese prípravy sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, o prebiehajúcich rokovaniach k zriadeniu Českého domu v Bratislave a o prepojenosti akčných plánov Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 a iných akčných plánov týkajúcich sa rovného zaobchádzania.

Po stretnutí Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny sa 30. septembra 2019 splnomocnenec zúčastnil 36. zasadnutia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Na rokovaní bola schválená Hodnotiaca správa Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za obdobie rokov 2017 – 2018, ktorú na rokovanie predložil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny. Ďalším bodom programu bola Informácia o 13. periodickej správe Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, ktorú predložil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]