Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. marec 2019, Pondelok
 

Spolupráca UPSVaR s dobrovoľníckymi centrami na Slovensku

15. 03. 2019

Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018 stanovil splnomocnencovi vlády v spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny úlohu zameranú na vypracovanie návrhu systematickej spolupráce úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s dobrovoľníckymi centrami na Slovensku v oblasti rozvoja kompetencií uchádzačov o zamestnanie získavaných prostredníctvom realizácie dobrovoľníckych aktivít.

V súvislosti s plnením úlohy bola zriadená pracovná skupina, zložená zo zástupcov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici, Bratislavského dobrovoľníckeho centra, Žilinského dobrovoľníckeho centra, Platformy dobrovoľníckych centier a zástupcu ÚSV ROS.

Pracovná skupina sa v prípravnej fáze zaoberala definovaním pojmov vo vzťahu k téme, legislatívnym kontextom dobrovoľníctva nezamestnaných na Slovensku ale aj východiskovou situáciou na Slovensku s dôrazom hlavne na nezamestnanosť a jej dôsledky.

Na základe výstupov pracovnej skupiny vznikol dokument Návrh systematickej spolupráce úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s dobrovoľníckymi centrami na Slovensku v oblasti rozvoja kompetencií uchádzačov o zamestnanie získavaných prostredníctvom dobrovoľníctva (PDF, 901 kB), ktorého cieľom je vymedziť úlohy jednotlivých subjektov pri realizácii programov na zapájanie nezamestnaných do dobrovoľníctva so zámerom rozvíjať ich kompetencie a zvýšiť ich zamestnateľnosť na trhu práce.

Predmetný dokument poskytuje prehľad úloh jednotlivých partnerov pri práci s nezamestnanými dobrovoľníkmi a zároveň stanovuje aj konkrétne opatrenia na zavedenie návrhu do praxe tak, aby sa mohla začať spolupráca úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s dobrovoľníckymi centrami na Slovensku.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]