Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Verejná výzva na nominácie na členstvo vo Výbore pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

07. 03. 2019

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR ako predsedníčka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania vyhlasuje v zmysle čl. 4 ods. 6 a čl. 10, ods. 2 Štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania dňa 7. marca 2019 verejnú výzvu na nominácie troch členov/členiek do uvedeného výboru.

Formálne požiadavky nominácií na troch odborníkov/tri odborníčky, zástupcov/zástupkyne akademickej obce, mimovládnych neziskových organizácií pre problematiku výskumu, vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských práv, ľudskoprávnej osvety a rozvojového vzdelávania do Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania sú nasledovné:

  • ku dňu nominácie musia minimálne tri roky vykonávať aktivity v oblasti vecnej pôsobnosti výboru (napr. publikačnú, vzdelávaciu alebo inú odbornú činnosť);
  • nominačný list na člena/členku výboru adresovaný predsedovi výboru na základe návrhov relevantných zástupcov/zástupkýň akademickej obce, profesijných a mimovládnych organizácií a iných právnických alebo fyzických osôb;
  • profesijný životopis vrátane dokladovania odbornej praxe, prípadne publikačnej činnosti;
  • dve odporúčania, pričom aspoň jedno z nich by malo byť odporúčaním inštitúcie alebo organizácie, príp. organizácií významne a preukázateľne sa angažujúcich v oblasti výskumu, vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, čo preukážu najmä stanovami, štatútmi, prípadne výročnými správami alebo výstupmi z projektov za posledné dva kalendárne roky.


Návrhy nominácií na členov/členky výboru je možné predkladať v termíne do 29. marca 2019 poštou alebo elektronicky na adresu:

Tomáš Vanka, tajomník Výboru
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania
Stromová 1
813 30 Bratislava
E-mail: ludskeprava(at) minedu.sk
Tel.: + 421 2 59374 865

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]