Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Výzva na zasielanie súťažných návrhov na uzavretie partnerstva v rámci pripravovaného národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“

24. 04. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSVROS“) vyzýva na predkladanie súťažných návrhov na uzavretie partnerstva v rámci pripravovaného národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“(ďalej projekt).

Cieľom projektu je kvalitnejšia tvorba verejných politík a to prostredníctvom získavaných relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti.

Cieľovou skupinou projektu sú:

 1. inštitúcie a subjekty verejnej správy (v štátnych, samosprávnych, verejných inštitúciách) prichádzajúci vo svojej agende do kontaktu s neziskovými organizáciami,
 2. mimovládne neziskové organizácie a iné subjekty nezriadené na podnikanie (rôzne právne formy, predovšetkým ide o: občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy a pod.), infraštruktúrne organizácie mimovládneho sektora (asociácie, strešné organizácie a platformy mimovládnych neziskových organizácií, nadácie a iné subjekty mimovládneho sektora pôsobiace v roli donora pre MNO),
 3. právnické osoby a občania, ako súčasť občianskej spoločnosti.

Projekt sa bude uchádzať o finančnú podporu z prostriedkov ESF v Operačnom programe Efektívna verejná správa.

Úspešný predkladateľ návrhu bude vystupovať v pozícii partnera projektu a bude sa aktívne zúčastňovať na príprave a realizácii projektu.


Cieľ a predmet výzvy

Cieľom výzvy je uzavretie partnerstva s vybranou organizáciou za účelom spolupráce na príprave a realizácii projektu, pričom vybraná organizácia bude poskytovať expertné a iné služby pre riešenie úloh zadefinovaných v  projekte a spolupracovať pritom s ďalšími partnermi.

Rámcové aktivity projektu, na ktorých realizáciu hľadáme projektového partnera, sú nasledovné:

1.      Výskum socio-ekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov vývoja v občianskej spoločnosti a tvorba odporúčaní pre tvorcov verejných politík:

 1. detailné rozpracovanie metodiky zberu dát
 2. predvýskum
 3. samotný zber dát
 4. analýza zozbieraných dát a informácií
 5. interpretácia zozbieraných dát a tvorba odporúčaní pre tvorbu verejných politík
 6. odporúčania pre následný zber dát do budúcnosti

Uvedené zahŕňa najmä:

 • vypracovanie zadania a metodiky pre realizáciu výskumu
 • odborné konzultácie a pripomienkovanie a kontrola výstupov
 • pomocné odborné práce, rešerš dát, zber dát, odborné rozhovory
 • pomocné odborné práce, analýza zozbieraných údajov
 • pripomienkovanie, kontrola výstupov pracovných. skupín
 • pomocné administratívne. práce
 • administrácia projektu a pracovných zmlúv

2.      Tvorba návrhu na zavedenie Satelitného účtu neziskového sektora.

3.      Koordinácia, projektová spolupráca.

Organizácie oprávnené zapojiť sa do výzvy

 • Predkladateľ súťažného návrhu musí preukázať svoju expertízu v tejto špecifickej oblasti:

- Porozumenie neziskového sektora a občianskej spoločnosti dokladované minimálne 10 ročnými skúsenosťami s výskumnou a analytickou činnosťou v oblasti MNO a občianskej spoločnosti na Slovensku podložené vlastnou publikačnou činnosťou.

 • Právna forma organizácie, ktorá sa môže zapojiť do súťaže:

- Akékoľvek právnické osoby, ktoré majú v predmete svojej činnosti uvedenú realizáciu aktivít súvisiacich s predmetom výzvy.

 • Uchádzať sa o partnerstvo môžu organizácie z celého územia SR.

Podmienky predloženia súťažných návrhov

Termín na predloženie súťažného návrhu je dňa 4. mája 2018 do 16.00 hod. Ponuka doručená po stanovenej lehote nebude prijatá a neotvorená bude vrátená organizácii.

Súťažné návrhy je potrebné v tlačenej forme doručiť poštou alebo osobne na adresu:

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava

a zároveň elektronicky aj s prílohami na adresu: splnomocnenec_ros@minv.sk alebo poštou na CD nosiči.

Za doručenú ponuku v stanovenom termíne sa považuje len ponuka, ktorá je označená a doručená najneskôr v termíne na predloženie ponúk v podateľni MV SR na Pribinovej ul. alebo na poštu (rozhoduje pečiatka na pošte).

Označenie súťažného návrhu:

Súťažný návrh musí byť vložený do uzavretého nepriehľadného obalu, na ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené:

 • názov a adresa ÚSVROS,
 • obchodné meno a adresa uchádzača,
 • názov výzvy „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“
 • na obálke výrazné označenie „ NEOTVÁRAŤ“.

Celý súťažný návrh a všetky dokumenty v ňom predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

Obsah súťažného návrhu

Súťažný návrh musí obsahovať:

1. Titulný list, ktorý obsahuje:

 • presnú identifikáciu uchádzača - názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, telefón, štatutárny zástupca, IČO, právnu forma organizácie;
 • úplný zoznam všetkých dokumentov a povinných príloh

2. Podklady k odbornému hodnoteniu:

 • A1. Popis, charakteristika a odborná spôsobilosť organizácie:
  • uvedie sa stručná história organizácie, kedy vznikla a ako dlho pôsobí v oblasti výskumu a analýz MNO a občianskej spoločnosti,
  • uvedú sa ciele a princípy fungovania organizácie, zakladateľská listina, štatút, štandardy práce, prevádzkový manuál a pod
  • uvedie sa preukázanie expertízy špecifickej oblasti výskumu MNO a občianskej spoločnosti
   • porozumenie neziskového sektora a občianskej spoločnosti dokladované minimálne 10 ročnými skúsenosťami v oblasti výskumu a analýzy prostredia MNO na Slovensku a v zahraničí,
   • prax a preukázané expertné skúsenosti so spracovaním analytických správ a štúdií vo vzťahu k občianskej spoločnosti (zoznam  realizovaných  zákaziek podobného charakteru)
   • skúsenosť s analytickými prehľadmi a s disemináciou informácií o výstupoch realizovaných projektov,
   • vlastná publikačná činnosť v predmete výskumu MNO a občianskej spoločnosti,
  • uvedie sa zoznam a stručný popis realizovaných projektov zameraných na analýzu neziskového sektora a občianskej spoločnosti (názov, čas realizácie, zodpovedná osoba, rozpočet, zdroje financovania, výstupy),
  • uvedie sa popis doterajších skúseností zameraných na realizáciu výskumných činností s celoslovenským dosahom a schopnosťou manažovania väčších/veľkých  výskumných tímov
  • uvedie sa prípadná výnimočnosť, resp. osobitná jedinečnosť organizácie relevantná k predmetu výskumu a analýz MNO a občianskej spoločnosti.

 

 • A2. Odborný personál organizácie:
  • uvedie sa počet odborníkov/odborníčok pracujúcich v organizácii a ich predpoklady/skúsenosti, ktoré môžu využiť pri práci pre národný projekt,
  • uvedie sa oblasť zamerania odborných činnosti pracovníkov organizácie  (vzdelávanie, monitoring, supervízia, expertízna činnosť, poradenstvo, právna pomoc, tvorba databáz, oblasť komunikácií s verejnosťou, finančný manažment, spracovanie štatistických dát a údajov a pod.),
  • uvedie sa menný zoznam odborníkov/odborníčok a ich krátke odborné profily (CV s referenciami, najvyššie dosiahnutie vzdelanie, typ vzdelania, ďalšie vzdelanie, certifikáty, ktorí budú zapojení do národného projektu;
  • uvedie sa menný zoznam externých spolupracovníkov a ich krátke odborné profily, spolu s publikačnou činnosťou.

 

 • A3. Skúsenosti s realizovaním projektov a finančné krytie:
  • uvedie sa zoznam a stručný popis 5 najvýznamnejších realizovaných projektov za posledných 5 rokov (názov, čas realizácie, zodpovedná osoba, rozpočet, výstupy)
  • uvedie sa ročný obrat za posledné 3 roky, hlavné zdroje financovania a výška ich podielu na rozpočte (v prípade potreby si ÚSVROS môže vyžiadať kópiu účtovnej závierky).

 

 • A4. Skúsenosti s partnerstvom:
  • uvedie sa popis a dokladovanie skúseností s partnerstvom s ďalšími inštitúciami v rámci SR a na nadnárodnej úrovni (zoznam projektov: názov, čas realizácie, zodpovedná osoba, zoznam partnerov, úloha v projekte)
  • uvedie sa popis pridanej hodnoty organizácie k potencionálnemu partnerstvu s ÚSVROS.

3. Povinné prílohy:

 1. Kópia dokladu o oprávnení vykonávať stanovené služby a činnosti (stanovy, štatút, zakladacia listina, rozhodnutie o registrácii, zriadení).
 2. Čestné prehlásenie potvrdzujúce bezúhonnosť uchádzača, a to že:
  1. nebol a nie je trestne stíhaný uchádzač ani jeho štatutárne orgány,
  2. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nim zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  3. nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
  4. nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
  5. neporušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,

(Pozn. čestné prehlásenia musí úspešný uchádzač nahradiť originálnymi potvrdeniami pred podpisom zmluvy o partnerstve)

Súťažný návrh musí obsahovať všetky informácie a podporné dokumenty požadované v tejto špecifikácii obsahu. V prípade nedoručenia požadovaných informácií a dokumentov môže ÚSVROS diskvalifikovať súťažný návrh. Súťažný návrh musí byť jasný a stručný. Súťažný návrh musí mať očíslované strany.

V tejto fáze nie je potrebné predkladať cenovú ponuku. Tvorba rozpočtu bude predmetom ďalšej spolupráce s úspešnými uchádzačmi.

Systém hodnotenia

Súťažné návrhy uchádzačov vyhodnotí 6-členná nezávislá hodnotiaca komisia menovaná splnomocnencom pre ROS zložená z 3 zamestnancov ÚSVROS, 2 zástupcov MNO a 1 zástupcu Štatistického úradu SR.

Nie je dovolený kontakt medzi uchádzačmi a členmi/členkami hodnotiacej komisie počas hodnotenia súťažných návrhov. Avšak ÚSVROS si vyhradzuje právo organizáciu navštíviť. Toto právo nemusí byť zo strany ÚSVROS využité.

Všetky požiadavky na dodatočné informácie musia byť poslané v písomnej forme na  tento e-mail.

Nie je možná modifikácia podmienok predmetu výzvy po dátume pre odoslanie súťažných návrhov. Prípadné dodatočné informácie v termíne pred odoslaním súťažných návrhov budú publikované na webstránke ÚSVROS.

Proces hodnotenia:

V prvom kroku posúdi komisia splnenie podmienok účasti na základe predložených dokumentov v časti 2. Ide o kontrolu, či sa organizácia môže zúčastniť súťaže.

 V druhom kroku je cieľom ohodnotiť súťažné návrhy na základe bodovania odborných kritérií kvality predložených návrhov (podklady k odbornému hodnoteniu) a stanoviť poradie uchádzačov podľa poradia dosiahnutej hodnoty súťažného návrhu. V tomto kroku sa posudzujú len súťažné návrhy organizácií, ktoré neboli vylúčené v rámci prvého kroku.

Kritériá pre odborné hodnotenie kvality predložených súťažných návrhov a ich bodové ohodnotenie nájdete na tomto mieste. (PDF, 374 kB)

Výpočet vyhodnotenia súťažných návrhov

Každý súťažný návrh bude hodnotený bodovou hodnotou v rozsahu od 1 do 46, pričom v každom kritériu musí dosiahnuť minimálny počet bodov (podľa tabuľky vyššie).

Súčet dosiahnutých hodnôt u každého hodnotiteľa/hodnotiteľky bude vydelený počtom hodnotiteľov/hodnotiteliek, tzn. výsledným celkovým bodovým ziskom bude priemer bodových hodnotení jednotlivých hodnotiteľov/hodnotiteliek.

Do partnerstva bude prizvaná organizácia, ktorá získala najvyššie bodové ohodnotenie.

Ďalšie informácie

S víťaznou organizáciou bude podpísaná partnerská zmluva medzi ÚSVROS (MV SR) a organizáciou. V partnerskej zmluve budú upravené povinnosti a práva zmluvných partnerov, pričom zmluva bude účinná až po schválení národného projektu a podpísaní zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.

Kontaktná osoba v prípade otázok ohľadom predmetu národného projektu alebo predkladania súťažných návrhov:

Mgr. Mária Milková

tel.č.: 02 / 509 44 981

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]