Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2020, utorok
 

Z denníkov analytiky - Marec 2018

23. 03. 2018

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku, alebo ako viesť pološtruktúrované rozhovory s aktérmi politík

Dňa 6. marca 2018 prebehol tréning našich spolupracovníkov, zapojených do zberu dát z prostredia pilotnej schémy, ktorí pod taktovkou Daniela Klimovského zabezpečujú proces dokumentácie a hodnotenia pilotných projektov. Tréning s názvom Ako viesť pološtruktúrované rozhovory (PDF, 2 MB) pre „zberačov a lovcov“ viedla Alexandra Poláková. Cieľom tréningu bolo prejsť základné etické rámce kvalitatívneho zberu dát formou pološtruktúrovaných rozhovorov, ako aj zabezpečiť základný set zručností spojený s prípravou, realizáciou a spracovaním rozhovorov s aktérmi participatívne tvorených verejných politík. Kľúčová časť tréningu patrila praktickej časti, v rámci ktorej sme simulovali priebeh pološtruktúrovaných rozhovorov. Záver stretnutia vyhodnotil priebeh simulovaných rozhovorov, poukázal na najčastejšie chyby, či už od odchýlenia „výskumníka“ a rozhovoru od zadania a témy výskumu, až po drobné technické chyby i etické prešľapy. Na základe spoločnej dohody zúčastnených bolo dohodnuté, že v tréningoch budeme ďalej pokračovať. Ďalší tréning s komplikovanejším zadaním sa zrealizuje koncom marca 2018.    

Akadémia aktívneho občianstva

akademiaDňa 14. marca 2018 sme v rámci projektu spustili novú vzdelávaciu iniciatívu. Akadémia predstavuje otvorenú vzdelávaciu platformu pre vysokoškolských študentov a aktívnych občanov, ktorú zastrešuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s vybranými vysokými školami a partnerskými organizáciami. Škola aktívneho občianstva v roku 2018 ponúkne cyklus desiatich prednášok a tréningov, ktoré sa budú konať na pravidelnej mesačnej báze.

Prvá prednáška s názvom „Koho a ako zapájať do rozhodovania o veciach verejných?“ sa realizovala v spolupráci s Katedrou politológie Filozockej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Podujatie otvoril splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl, ktorého teoretickým vstupom k téme vystriedal Daniel Klimovský. Samostatný blok venovaný tvorbe lokálnych stratégií pre integráciu cudzincov v rámci piatich slovenských miest (Dolný Kubín, Banská Bystrica, Senec, Snina, Svidník, Michalovce) predstavili Barbara Gindlová a Bruno Konečný. Záver prednášky vytvoril priestor pre praktický tréning účastníkov v rámci prezentácie Veroniky Hliničanovej a Juraja Hurného z pilotného projektu č.10 / Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni s dôrazom na metódy zberu podnetov od občanov v prípade revitalizácie Kamenného námestia v Bratislave.

Vytvorený priestor na diskusiu otvoril otázky: Aké sú možnosti účasti jednotlivcov a ďalších zainteresovaných skupín pri správe vecí verejných?, Ako budovať a podporovať partnerstvo medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami? Prečo je dobré uplatniť participatívne riešenia spoločenských problémov v priestoroch lokálnej komunity, národného, etnického či globálneho spoločenstva.

AkademiaAkademiaAkademia

Výskumno-analytická rada

Dňa 15. marca 2018 bol na pracovnom stretnutí k podaktivite 2 podaný návrh na založenie Výskumno – analytickej rady, ktorá bude prerokovaná na najbližšom pracovnom stretnutí v apríli 2018. Výskumno – analytická rada má za úlohu koordinovať výskumno-analytické, monitorovacie a hodnotiace činnosti súvisiace s daným projektom, mať účasť na vnútornej vstupnej aj výstupnej oponentúre, navrhovať a schvaľovať externých odborníkov ako oponentov pri jednotlivých činnostiach. Tie sa týkajú vedeckých článkov (teoretických a empirických štúdií), odborných publikácií, slovníkov, zbierania empirických údajov, príručiek, ako aj predkladať návrhy ako koordinovať výskumnú, analytickú, monitorovaciu a vzdelávaciu činnosť jednotlivých výskumných tímov. Zasadnutia rady sa plánujú raz za štvrťrok, teda štyrikrát do roka.   

Ako hodnotiť participatívny proces?   

Pracovné stretnutie zo dňa 15. marca 2018 v bloku teoretické východiská participácie otvorilo internú diskusiu k nastaveniu ukazovateľov participačného procesu, ako aj priestor pre interné pripomienkovanie materiálu Analytický rámec pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej participácie. (PDF, 315 kB) Stretnutia sa zúčastnili: J. Plichtová, D. Klimovský, A. Šestáková, B. Konečný a B. Gindlová. Bol dohodnutý spoločný postup triedenia a výberu ukazovateľov pre nastavenie (plánovanie) a hodnotenie participačných procesov s dôrazom na zabezpečenie kvality participácie a participačných procesov. Začiatkom apríla 2018 bude stretnutie so všetkými zástupcami pracovných skupín z podaktivity 2, aby prebehla interná prezentácia návrhu, spojená s pracovným workshopom, zameraným na triedenie, selekciu a výber ukazovateľov.

Testujeme spoločenskú hru o participatívnom rozpočtovaní

Dňa 21. marca 2018 sme spolu s kolegami na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti po prvýkrát otestovali spoločenskú hru o participatívnom rozpočtovaní, na ktorej pracujeme od začiatku roka 2018. Jej základným cieľom je rozšíriť povedomie o participácií a procese participatívneho rozpočtovania medzi mladými ľuďmi a umožniť žiakom a študentom základných a stredných škôl po celom Slovensku podieľať sa na simulovaných rozhodnutiach a diskusiách o rozdelení rozpočtu fiktívneho mestečka na hracom pláne. Považujeme za dôležité, aby mladí ľudia vnímali, že majú možnosť a šancu meniť svoje okolie a že sa im to prostredníctvom svojich schopností aj podarí. Súčasnou výzvou je preto pre nás prispôsobiť sa jazyku mladých a nájsť komunikačný štýl, ktorým jednoducho a zrozumiteľne vysvetlíme relatívne zložitý mechanizmus participatívneho rozpočtu. Testovanie odhalilo nedostatky napríklad vo fáze hlasovania, v rámci ktorého by priebežné poradie projektov, o ktorých sa hlasuje, nemalo byť viditeľné. Hlasovanie v záujme spoločenských potrieb totiž nahrádza súťaživosť a kalkul. Po zapracovaní všetkých nedostatkov sa v mesiaci apríl pustíme do testovania na základných a stredných školách v hlavnom meste Bratislava.

Súťaž

Prepojené mesto

Dňa 27. marca 2018 sa zúčastníme medzinárodnej konferencie Propojené město, ktorá sa koná v Prahe. Príspevok predstaví tri z dvanástich pilotných projektov participatívne tvorených politík, ktoré zastrešuje a podporuje Úrad splnomocnenca vlády Sr pre rozvoj občianskej spoločnosti. Partnerstvo, spolupráca a dialóg medzi mimovládnymi organizáciami a samosprávou môže byť dobrodružstvom s dobrým koncom. Nechajte sa presvedčiť príbehom z troch slovenských miest: hlavné mesto Bratislava, Hlohovec a Nitra. Odpoveď na otázky: kto, prečo, a ako ponúknu Marek Dinka z hlavného mesta Bratislava, Matúš Lukačovič z Hlohovca a Martina Hrozenská v zastúpení Bruna Konečného z mesta Nitra.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]