Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2020, pondelok
 

Z denníkov analytiky - September 2018

11. 09. 2018

Brave New Worlds?! (Budúcnosť demokracie a občianskeho vzdelávania)

MarseilleV dňoch 6.- 9. septembra sa v francúzskom Marseille konala konferencia európskej iniciatívy NECE (Networking European Cititzenship Education) s názvom Brave New Worlds, na ktorej sa za Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) zúčastnili Jakub Varíni a Tomáš Malec. Jednou z nosných tém konferencie bolo poukázanie na to, ako môže výchova k občianstvu viesť k zmierňovaniu, v niektorých prípadoch dokonca k prekonávaniu, aktuálneho trendu „demokratickej recesie“. Tá sa aktuálne prejavuje nárastom nacionalistických a populistických síl v Európe a v iných častiach sveta.

Druhá časť sa týkala prebiehajúcej technologickej transformácie, ktorá digitalizuje náš každodenný život a umožňuje spoločnostiam a skupinám sociálnych médií manipulovať verejnú mienku. Hlavnými rečníkmi boli Florent Guignard, zakladateľ organizácie La Drenche, či Mads Vestergaard, výskumník a pedagóg na Kodaňskej univerzite venujúci sa falošným správam na webe. Počas diskusie boli otvorené otázky ako môže byť v tejto oblasti občianske vzdelávanie prakticky konfrontované a najmä aký prístup je najvhodnejší na riešenie tohto fenoménu súčasnosti.

Jedným z hlavných rečníkov konferencie bol so svojimi príspevkami Thomas Krüger, ktorý je riaditeľom Nemeckej federálnej agentúry pre občianske vzdelávanie. Ďalší rečník Christoph Müller-Hofstede spoločne s ostatnými účastníkmi panelu diskutovali na tému nasmerovania nových myšlienok, paradigiem a projektov v občianskom vzdelávaní spoločne s Jan-Werner Müllerom, profesorom politológie z Princetonskej univerzity.

Počas celého trvania konferencie bol dostupný tzv. „trh projektov“. Na tomto mieste mali participujúce organizácie možnosť prezentovať svoje aktivity v rámci Európy v oblasti vzdelávania občanov. Naši kolegovia mali tak možnosť spoznať aktivity jednotlivých krajín a najmä nadviazať kontakty pre budúce spolupráce.

Reprezentatívny prieskum participácie občanov SR, alebo ako sme dnes podpísali sme prvú zmluvu na dodávku služieb

VODnes, 11. septembra 2018 sme podpísali prvú Zmluvu o poskytnutí služieb č.1/ 2018. Kto vie čo-to verejnom obstarávaní v podmienkach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, iste chápe. Víťazom a dodávateľom prieskumu bude firma FOCUS Centrum pre sociálnu a mareketingovú analýzu, s.r.o. Zmluva zabezpečí realizáciu reprezentatívneho prieskumu participácie občanov SR na vzorke 1200 respondentov s využitím 30 komplexných otázok formou osobného dotazovania (face to face). Zmluva nadobúda účinnosť od 12. septembra 2018.

Prieskum je naplánovaný na druhú polovicu októbra 2018, prvé výsledky môžeme očakávať už začiatkom decembra.

Školenie s D21 – participatívny rozpočet na školách

V rámci predprípravy pilotného projektu - zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, sa 12. septembra 2018 uskutočnilo v priestoroch ÚSV ROS školenie s českou organizáciou D21, ktorí nám priblížili funkčnosť participatívnych rozpočtov na školách.

V prvej časti školenia Helga Hrabincová všetkým zúčastneným vysvetlila prečo je práve participatívny rozpočet na školách dôležitý. Takžiež nám pomocou príkladov z Čiech i zo zahraničia priblížila rôzne postupy pri zavádzaní participatívnych rozpočtov na školách a aké výsledky dosiahli v doposiaľ uskutočnených školských projektoch.  

V druhej časti školenia zúčastneným Petr Bechyně vysvetlil a priamo ukázal, ako funguje aplikácia od spoločnosti D21. Aplikácia pomáha učiteľom – koordinátorom, ktorí majú participatívny rozpočet v škole na starosti, jednoduchým spôsobom správne postupovať pri zavádzaní participatívnych rozpočtoch na ich školách. Ako morálna podpora a hlavne prípadný prekladateľ bola na školení aj ich kolegyňa pochádzajúca zo Slovenska Monika Balážová.  Účastníci školenia so zatajeným dychom počúvali prezentérov a aj prostredníctvom školenia sa im otvorili brány do participatívnych rozpočtov na školách.

Trenčín ITrenčín II

 

 

 

 

 

 

 


Zber dát III. - Participatívny rozpočet

I. Pilotný program zavádzania participatívnych rozpočtov

logo partirozpocetDňa 13. septembra 2018 sa zrealizovalo stretnutie zástupcov NP PARTI s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k pilotnému programu zavádzania participatívnych rozpočtov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pôjde o prvú dotačnú schému na Slovensku, ktorá cielene podporuje presadzovanie princípov participatívneho rozpočtovania v prostredí ôsmich stredných škôl. Celkovo sme sa stretli s takmer päťdesiat zástupcami gymnázií ako aj stredných odborných škôl, ktorý o program prejavili veľký záujem. V rámci stretnutia Barbara Gindlová, Dominika Halienová, Alexandra Hrabinová a Bruno Konečný predstavili obsahové zameranie, podmienky a časový rámec programu zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl, ktorý bol v rámci NP PARTI zaradený pod zber dát III. - nezávislé hodnotenie participatívnych procesov, stojacich mimo pilotnú schému.  

Zavádzanie procesu participatívneho rozpočtovania v prostredí stredných škôl je postavené na dvoch pilieroch: teoretickom a praktickom. Teoretická časť predstavuje testovanie novovytvorených metodických materiálov a vzdelávacích nástrojov (zážitková spoločenská hra, elektronická aplikácia) v praxi. Praktická časť je samotným procesom participatívneho rozpočtu, ktorý v závere prerozdelí 1000,00 Eur/školu na realizáciu víťazných študentských návrhov, intervencií a projektov, ktorých cieľom je spraviť školu lepším a krajším miestom. Program zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl v TSK bude realizovaný v školskom roku 2018/ 2019. Jeho súčasťou je aj prípravná fáza, zameraná na prípravu riaditeľov, učiteľov a školských koordinátorov, ktorí budú spoločne zodpovedný za spustenie, realizáciu a vyhodnotenie procesu. Samostatnou bodkou za programom bude slávnostné gala v októbri 2019, ktoré ocení nielen najlepšie nápady, ale súčasne aj najlepšie zrealizované projekty.

Harmonogram:

 1. Prípravná fáza (november – december 2018)
 2. Teoretická fáza (január – február 2019)
 3. Praktická fáza (marec – apríl 2019)
 4. Fáza realizácie víťazných projektov (máj – jún 2019)
 5. Slávnostné gala (október 2019)

trencin 1trencin 2trencin 3

Prezentácia pilotného projektu na Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie

Dňa 19. septembra 2018 sa konala Rada vlády SR pre mimovládne organizácie za účasti ministerky vnútra SR a predsedníčky Rady vlády MNO Denisy Sakovej. V rámci programu bola prezentovaná aj prvá dotačná schéma zameraná na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá je výsledkom spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Členovia Komory za verejnú správu, aj členovia Komory za mimovládne neziskové organizácie vyjadrili podporu novej iniciatíve, ktorá je jedným z výsledkov NP PARTI.


 

II. Participatívne rozpočtovanie v samosprávach - vyrážame do Poltára, Spišská Belá prichádza k nám!

Participatívne rozpočty na Slovensku rastú ako huby po daždi. Do dnešného dňa možno hovoriť približne o tridsiatke pokusov o zavedenie participatívnych rozpočtov do života miestnej územnej samosprávy. Niektoré z nich boli úspešné, niektoré menej. Dôkazom úspešných procesov sú nielen zrealizované projekty, ale aj ďalší ročník participatívneho rozpočtu, ktorý na základe živej skúsenosti inovuje proces bližšie k skutočným potrebám občanov, ako aj k reálnym možnostiam samosprávy. Z neúspešných procesov sa chceme poučiť a priniesť samosprávam, ktoré ešte váhajú a stoja pred svojou prvou skúsenosťou s participatívnym rozpočtom čo možno najbohatšie informácie o tom, ako rôznymi postupmi uvariť rovnaké jedlo.

Dňa 20. septembra 2018 sme vyrazili do Poltára, zapísať si prvý recept. Recept malého mestečka na to, „ako na to“. Rozprávali sme sa s prednostom mesta Poltár Pavlom Olšiakom a motivovanými pani učiteľkami MŠ Sklárska, ktoré sa do participatívneho rozpočtu každoročne hlásia s novými projektami. 25.septembra 2018 nás zase v Bratislave navštívil a o svojich skúsenostiach s participatívnym rozpočtom porozprával inšpiratívny primátor Spišskej Belej, pán Štefan Bieľak. Počas októbra sa za ďalšími receptami chystáme vyraziť do Banskej Bystrice, Rožňavy a Liptovského Mikuláša.

Prezentácia Profilu absolventa

Dňa 27. septembra 2018 sa konala interná prezentácia k téme Profilu absolventa, ktorú viedla Zora Paulíniová. V rámci stretnutia bol prezentovaný výskum potrieb v previazaní na predstaviteľov štátnej správy, územnej samosprávy, MNO, volený predstavitelia, poslanci zastupiteľstva, zamestnanci samosprávy atď. Prieskum mal zadefinovať postoje, zručnosti a vedomosti, ktoré sa majú stať predmetom ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy v zmysle budovania kapacít pre participatívnu tvorbu verejných politík. Na základe pripomienok a podnetov bolo dohodnuté, že k termínu 30.októbra 2018 bude správa odovzdaná, pričom je je potrebné dopracovať záverečnú sumarizáciu a odporúčania, ako aj sumarizovať zistenia k vybraným častiam správy:  

Súčasný stav participácie na Slovensku

 • Vnímanie participácie
 • Situácia v oblasti participácie vo verejnej správe
 • Možnosti uplatňovania participatívnych prístupov
 • Prekážky a bariéry zapojenia verejnosti
 • Podporné faktory pre rozvoj participácie
 • Predpoklady pre rozšírenie participácie

Vzdelávanie v oblasti participácie

 • Realizované vzdelávanie
 • Oblasti a kompetencie vzdelávania
 • Vzdelávanie predstaviteľov verejnej správy z rôznych úrovní
 • Formát vzdelávania a ďalšie odporúčania
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]