Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2017, Utorok
 

Všetky správy


:


Úvodné stretnutie pracovných skupín k financovaniu mimovládnych neziskových organizácií
07. 08. 2017

25. júla 2017 sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie členov pracovných skupín - zástupcov štátnej správy, samospráv aj mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktorí budú počas nasledujúcich 3 intenzívnych mesiacov spolupracovať v pracovných skupinách zameraných na rôzne zdroje financovania...

Sekundárne kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
01. 08. 2017

V súvislosti s plnením bodu č. 88 Záverečných odporúčaní k Východiskovej správe SR k Dohovoru vo Výbore OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím bolo na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zriadené sekundárne kontaktné miesto pre problematiku...

Participatívne tvorené verejné politiky na národnej úrovni
31. 07. 2017

Jednou z úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017-2019 na podporu participácie je identifikovať tie verejné politiky, ktoré budú tvorené participatívnym spôsobom v spolupráci s občianskou spoločnosťou. Ide o úlohu B. 43 Uznesenia vlády SR č. 104/2017...

Staňte sa spoluautormi Knižnice príkladov dobrej praxe
21. 07. 2017

Tvorba verejných politík participatívnym spôsobom s aktívnou účasťou zainteresovaných aktérov má množstvo prínosov – vzniká lepšia politika, komplexné riešenie, zvyšuje sa legitimita rozhodnutia, buduje sa dôvera medzi zainteresovanými a vytvárajú sa kapacity pre budúcu implementáciu. Pre...

Informácia pre zodpovedných za plnenie úlohy č. 18 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2017-2019
14. 07. 2017

Dovoľujeme si Vás informovať o blížiacom sa termíne plnenia úlohy č. 18 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017-2019, schváleným uznesením vlády SR č. 104/2017. Rezorty a ostatné ústredné orgány štátnej správy majú za úlohu do 31. júla 2017...

Ministerstvo vnútra SR – Sekcia európskych programov hľadá odborných hodnotiteľov projektov
07. 07. 2017

Dávame Vám do pozornosti, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, dlhodobo hľadá odborných hodnotiteľov pre dopytovo orientované projekty vyhlasované v rámci prioritnej osi č. 5 - Integrácia...

Organizovali sme semináre na tému participatívnej tvorby verejných politík
06. 07. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizoval semináre na tému „Participatívna tvorba verejných politík. Ako na to?“. Semináre sa uskutočnili v dňoch 14. júna 2017, 28. júna 2017 a 4. júla 2017 a boli určené zamestnancom štátnej správy, ktorí zastrešujú tvorbu...

Eurofondové výzvy pre MNO: Najčastejšie otázky z infoseminárov a termíny konzultácií
29. 06. 2017

V nadväznosti na infosemináre k výzvam operačného programu Efektívna verejná správa určených pre mimovládne organizácie, ktoré sa konali v minulých mesiacoch, pripravil riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa súbor najčastejšie kladených otázok. Na tomto mieste...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]