Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Archív metodických dokumentov

Archív metodických dokumentov

Príručky pre žiadateľa pre PO5 a PO6 (škôlky):

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5 a PO6 (škôlky):

UPOZORNENIE:

Postup pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPLZ-PO8-2021-1 (MOPS)

Po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa žiadateľ o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPLZ-PO8-2021-1, zameranej na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) stáva jeho prijímateľom a riadi sa ustanoveniami uvedenej zmluvy a vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov postupuje aj v súlade s výzvou a postupmi upravenými v aktuálne platnej Príručke k oprávnenosti výdavkov pre prioritnú os 5,verzia 3.0, prípadne usmerneniami poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. 

Tento postup sa uplatňuje do doby nadobudnutia účinnosti novej príručky; prioritná os 5 a prioritná os 8 operačného programu Ľudské zdroje sú vo vzťahu k realizácii dopytovo-orientovaných projektov navzájom komplementárne, a teda dôjde k úprave názvu príručky doplnenímm, zohľadneniu implementačnej praxe a vydaniu jej aktualizácie.

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5:

Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO6:

Príručky pre prijímateľa:

UPOZORNENIE:

Postup pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPLZ-PO8-2021-1 (MOPS)

Po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa žiadateľ o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPLZ-PO8-2021-1, zameranej na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) stáva jeho prijímateľom a riadi sa ustanoveniami uvedenej zmluvy ako aj postupuje v súlade s postupmi upravenými v aktuálne platnej Príručke pre prijímateľa dopytovo-orientovaných projektov pre prioritnú os 5, verzia 5.1, prípadne usmerneniami poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

Tento postup sa uplatňuje do doby nadobudnutia účinnosti novej príručky; prioritná os 5 a prioritná os 8 operačného programu Ľudské zdroje sú vo vzťahu k realizácii dopytovo-orientovaných projektov navzájom komplementárne, a teda dôjde k úprave názvu príručky doplnením a vydaním jej aktualizácie.

Príručky pre VO:

Vzor zmluvy o NFP:

Vzor rozhodnutia o schválení ŽoNFP pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba:

Usmernenia:

 Rôzne: