Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1 - uzavretá dňa 28. septembra 2017

24. 05. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1. 

Vyhlásená - 24. mája 2017

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. júna 2017

Zoznam schválených ŽoNFP (XLS, 78 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLS, 45 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 57 kB)

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 28. septembra 2017 (dátum uzavretia výzvy)

Zoznam schválených ŽoNFP (XLS, 37 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLS, 37 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 56 kB)

Zmena č.1 výzvy (PDF, 345 kB)

Výzva v znení Zmeny č. 1 (PDF, 968 kB)

Zmena č.2 výzvy (PDF, 346 kB)

Výzva v znení Zmeny č. 2 (PDF, 934 kB)

 OZNÁMENIE O UZAVRETÍ VÝZVY (PDF, 212 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 912 kB)

Prílohy k výzve:

  1. Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 278 kB)
  2. Príručka pre žiadateľa s prílohou (ZIP, 302 kB)
  3. Zoznam merateľných ukazovateľov (PDF, 292 kB)
  4. Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 335 kB)
  5. Zoznam sledovaných údajov projektu (PDF, 338 kB)
  6. Zoznam oprávnených žiadateľov (PDF, 721 kB)
  7. Súlad projektu s 3D (PDF, 229 kB)
  8. Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (PDF, 295 kB)
  9. Predbežná informácia pre žiadateľov (PDF, 229 kB)
  10. Štandardná stupnica jednotkových nákladov (PDF, 403 kB)

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy OPLZ-PO5-2017-1 zameraná na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK sa z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu uzatvára dňom 28. 9. 2017. Žiadateľom, ktorí doručia žiadosť o nenávratný finančný príspevok po termíne uzavretia výzvy, bude žiadosť vrátená späť na adresu žiadateľa.

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (SO) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadosť o NFP) s kódom OPLZ-PO5-2017-1 zameranej na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP o 40 pracovných dní v rámci I. hodnotiaceho kola. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa. SO zároveň oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o NFP predložených v rámci I. hodnotiaceho kola výzvy presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu SO predpokladá uzavretie výzvy po ukončení schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP predložených v rámci I. hodnotiaceho kola. Z tohto dôvodu neodporúčame momentálne žiadateľom pripravovať a predkladať žiadosti o NFP v rámci II. hodnotiaceho kola. Presná informácia o uzavretí výzvy bude včas zverejnená.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]