Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Výzva zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2019-1 - Uzavretá

Bratislava, 26. 06. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. júna 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1.

Vyhlásená dňa - 26. júna 2019

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 16. septembra 2019

Uzavretie 2. hodnotiacehokola/Uzavretie výzvy - 28. októbra 2019

Oznam o termíne uzavretia výzvy - 28. októbra 2019 (PDF, 253 kB) 

Oznam o zmene termínu I. hodnotiaceho kola (PDF, 210 kB)

Často kladené otázky (FAQ) k výzve - aktualizácia (PDF, 425 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení zmeny č. 5 (PDF, 626 kB)

Zmena č. 5. výzvy (PDF, 375 kB)

Prílohy k výzve:

Z dôvodu súbežného výkonu administratívneho overovania a odborného hodnotenia žiadostí o NFP predložených v rámci iných vyhlásených výziev prioritnej osi 6 predlžuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje lehotu na vydanie rozhodnutí žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 ("cestná infraštruktúra") podaných v rámci 1 hodnotiaceho kola na 4. kvartál 2020.

Oznam pre žiadateľov v rámci výzvy

Žiadame žiadateľov, aby pre rýchlejšiu a plynulejšiu kontrolu žiadostí o NFP zo strany SO pre OP ĽZ, doplnili pri predkladaní žiadosti v rámci prílohy č. 7 ŽoNFP: "Projektová dokumentácia stavby, vrátane položkového rozpočtu stavby" mapku celkového pohľadu obce s jednoduchou legendou (napr. situačná mapa, google maps atď.) so zakreslením:

  1. osídlenia/osídlení s prítomnosťou MRK, ktoré budú podporené z projektu;
  2. informácie o počte osôb v jednotlivých podporených lokalitách;
  3. trasovania nového úseku, ktorý bude z projektu podporený;
  4. trasovania rekonštruovaného úseku, ktorý bude z projektu podporený;
  5. o aký typ podporeného úseku sa jedná (napr. cesta, chodník, lávka, most a pod.)
  6. služieb, ku ktorým sa zlepší realizáciou projektu dostupnosť a spojenie pre obyvateľov MRK.

Archív:

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 716 kB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 640 kB) 

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa (PDF, 1 MB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení zmeny č. 1 (PDF, 742 kB)

Zmena č. 1 výzvy (PDF, 423 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení zmeny č. 2 (PDF, 885 kB)

Zmena č. 2 výzvy (PDF, 347 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení zmeny č. 3 (PDF, 699 kB)

Zmena výzvy č. 3 (PDF, 393 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení zmeny č. 4 (PDF, 699 kB)

Zmena č. 4. výzvy (PDF, 392 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]