Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Definícia obchodovania s ľuďmi

Obchodovanie s ľuďmi je zločin, pri ktorom je človek klamstvom alebo podvodom a pod zámienkou dobre platenej práce zlákaný, prepravený na iné miesto, zastrašovaný, vydieraný, alebo násilím zneužívaný na rôzne formy
vykorisťovania s cieľom ekonomického zisku pre obchodníka. Vykorisťovanie môže mať podobu nútenej prostitúcie, nútenej práce vrátane núteného žobrania, núteného sobáša, nútenej kriminality, odoberania orgánov, tkanív či bunky a pri deťoch aj nezákonnej adopcie. Definícia obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike v aktuálnom znení skutkovej podstaty trestného činu obchodovania s ľuďmi (§ 179) je uvedená v Trestnom zákone.

Prvú všeobecne prijatú definíciu obchodovania s ľuďmi obsahuje dodatkový protokol k Dohovoru Organizácie spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu. V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný v Palerme dňa 14. decembra 2000. Protokol bol v mene Slovenskej republiky podpísaný 15. novembra 2001. Pre Slovenskú republiku protokol nadobudol platnosť 21. októbra 2004. Definícia obchodovania s ľuďmi podľa Palermského protokolu v sebe zahŕňa 3 základné vzájomne prepojené prvky, ktoré charakterizujú mechanizmus obchodovania s ľuďmi:

  • konanie: verbovanie, preprava, odovzdanie, prechovávanie alebo prevzatie ľudí,
  • prostriedky: hrozba alebo použitie násilia, iné formy donucovania, únos, podvod, lesť, zneužitie právomoci, zraniteľného postavenia,
  • účel: prostitúcia alebo iná forma sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania.

Definíciu obchodovania s ľuďmi ďalej upravujú a definujú aj nasledovné medzinárodne záväzné dokumenty: