Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2023, nedeľa
 

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave

 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vzniklo v súlade so zákonom NR SR č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore dňom 1. apríla 2002.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchraného zboru v Trnave má za úlohu:

- plniť úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,

- vykonávať štátny požiar,

- plniť úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných pohromáach a iných mimoriadnych udalostiach a pri ochrane životného prostredia,

- poskytovať pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb,

- vykonávať záchranné práce pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér,

   zabezpečovať jednotné uplatňovanie technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, posudzovanie zhody a vykonávanie dohľadu nad výrobkami,

- plniť úlohy v oblasti výchovy, vzdelávanie a odbornej prípravy na úseku ochrany pored požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia,

- plniť úlohy na úseku materiálneho vybavanie a technického zabezpečenia súvisiace s vykonávaním činností zboru,

- plniť ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.

Sprístupnenie informácii podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

O informácie môže požiadať ktokoľvek, pričom táto osoba nemusí v zmysle zákona preukazovať  právny alebo iný dôvod alebo záujem, pre ktorý informáciu požaduje. Zo žiadosti musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Žiadosť je možné podať:

mailom:                     TA.13G4@SK.KSGLSKYLTYA@

poštou:                     Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 01 Trnava

osobne:                      v pracovných dňoch od 07.30 hod. - 14.30 hod. na 1. poschodí sekreatariát

telefonicky:               v pracovných dňoch od 07.30 hod. - 14.30 hod. +421 961 57 1011



Ako sa k nám dostanete - mapa

Počet prístupov: 173870

 

Dôležité odkazy

Riaditeľom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave sa dňom 15. augusta 2023 stal plk. PhDr. Zoltán Takács

Dôležité oznamy