Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. január 2022, utorok
 

Pracovné príležitosti

1. samostatný odborný inšpektor špecialista – vedúci oddelenia požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch

Podmienky na výkon funkcie:

funkcia:                                    samostatný odborný inšpektor špecialista

organizačná jednotka:             Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch

platová trieda:                         7

kvalifikačný predpoklad:          vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax viac ako šesť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa služobného predpisu

2. vrchný inšpektor – vedúci oddelenia požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave

Podmienky na výkon funkcie:

funkcia:                                    vrchný inšpektor

organizačná jednotka:             Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave

platová trieda:                         8

kvalifikačný predpoklad:         vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax viac ako deväť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa služobného predpisu

 

Zoznam požadovaných dokumentov:

-          žiadosť o preradenie alebo žiadosť o preloženie alebo žiadosť o preloženie a preradenie podľa § 47 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore;

-          profesijný životopis.

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou na adresu: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava alebo podať osobne na Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Trnave v zalepenej obálke označenej “Žiadosť na voľné funkčné miesto“ najneskôr do 31. januára 2022 (vrátane). Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na Krajskom riaditeľstve HaZZ v Trnave alebo dátum podania žiadosti na poštovej pečiatke. Na oneskorené podané žiadosti ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované dokumenty sa nebude prihliadať.

 

Vedomosti, schopnosti a zručnosti príslušníkov uchádzajúcich sa o uvedené funkcie budú preverené komisiou. Termín preverenia bude oznámený písomne.