Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. september 2021, piatok
 

Pracovné príležitosti

Riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave informuje o voľných funkčných miestach:

 1.      samostatný odborný inšpektor špecialista 

riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch;

 2.      samostatný odborný inšpektor špecialista

vedúci prevádzkovo-technického oddelenia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch.

 

Podmienky na výkon funkcií:

 

funkcia:                                  samostatný odborný inšpektor špecialista

organizačná jednotka:             Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch

platová trieda:                        7

kvalifikačný predpoklad:         vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax viac ako šesť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa služobného predpisu

 

Zoznam požadovaných dokumentov:

 

-          žiadosť o preradenie alebo žiadosť o preloženie alebo žiadosť o preloženie a preradenie podľa § 47 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore;

-          profesijný životopis.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou na adresu: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava alebo podať osobne na Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Trnave v zalepenej obálke označenej “Žiadosť na voľné funkčné miesto“ najneskôr do 30. septembra  2021 (vrátane). Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na Krajskom riaditeľstve HaZZ v Trnave alebo dátum podania žiadosti na poštovej pečiatke. Na oneskorené podané žiadosti ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované listiny sa nebude prihliadať.

Vedomosti, schopnosti a zručnosti príslušníkov uchádzajúcich sa o uvedené funkcie budú preverené komisiou. Termín preverenia bude oznámený písomne.