Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Podmienky prijatia do HaZZ

  

           Podľa zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov príslušníkom Hasičského a záchranného zboru môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada, ak

a)   je bezúhonný a nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 77 písm. c) až e) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov alebo uplynuli tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepustení podľa § 77 písm. c) až e) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov,

b)   má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

c)   spĺňa kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie, do ktorej má byť vymenovaný,

d)   je zdravotne, fyzicky a psychicky spôsobilý na vykonávanie služby,

e)   ovláda štátny jazyk,

f)   ovláda cudzí jazyk, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby určí služobný úrad,

g)   má pobyt na území Slovenskej republiky.

 

Za bezúhonného sa považuje občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, za úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, za úmyselný trestný čin proti republike, za úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach alebo ktorý nebol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. Na právoplatné odsúdenie sa prihliada, aj keď bolo zahladené podľa osobitného predpisu, alebo ak sa podľa osobitného predpisu na občana hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

            Zdravotnú spôsobilosť v prijímacom konaní posudzuje služobný posudkový lekár lekárskym posudkom na základe záverov vyšetrenia uchádzača o prijatie do služobného pomeru lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.       

Posudzovanie psychickej spôsobilosti vykonáva psychológ zboru.

            Podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky a podmienky uvedené v odseku a) až d) a g) musí príslušník spĺňať po celý čas trvania služobného pomeru.

            Kvalifikačné predpoklady sú požadované vzdelanie, osobitná odborná spôsobilosť a odborná prax. Požadované vzdelanie je vzdelanie v príslušnom stupni vzdelania v príslušnom študijnom odbore alebo v zameraní štúdia. Odborná prax je minimálny čas vyjadrený v rokoch, potrebný na vykonávanie činnosti v zbore.

 

            Prijímacie konanie sa začína podaním žiadosti uchádzača. Ak je to v záujme služobného úradu, vedúci služobného úradu alebo ním poverený príslušník vykoná s uchádzačom informatívny pohovor, počas ktorého ho oboznámi so základnými právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo služobného pomeru, najmä s podmienkami štátnej služby a s platovými a inými náležitosťami.

            V prijímacom konaní uchádzač predloží

a)   písomnú žiadosť o prijatie do služobného pomeru,

b)   vyplnený dotazník,

c)   životopis,

d)   osobné doklady, najmä rodný list, doklady o dosiahnutom vzdelaní alebo osvedčené odpisy alebo osvedčené fotokópie týchto osobných dokladov,

e)   vojenskú knižku alebo iný doklad preukazujúci vykonanie vojenskej služby, náhradnej služby alebo civilnej služby, ak ide o uchádzača, ktorý vykonal vojenskú službu, náhradnú službu alebo civilnú službu,

f)   potvrdenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo o spôsobilosti uchádzača podrobiť sa previerke fyzickej zdatnosti.

           

Na posúdenie spôsobilosti uchádzača na vykonávanie funkcie v zbore sa uchádzač musí podrobiť lekárskemu vyšetreniu, previerke fyzickej zdatnosti a psychologickému vyšetreniu. Ak uchádzač jednej z podmienok nevyhovel, prijímacie konanie sa ukončí.

 

            Prijímacie konanie sa končí

a)   vydaním rozhodnutia o prijatí do služobného pomeru,

b)   zamietnutím žiadosti o prijatie do služobného pomeru z dôvodu, že v služobnom úrade nie je voľné miesto, ktorého sa týka žiadosť o prijatie do služobného pomeru,

c)   späťvzatím žiadosti o prijatie do služobného pomeru,

d)   zamietnutím žiadosti o prijatie do služobného pomeru bez zdôvodnenia, alebo

e)   úmrtím uchádzača.

           

            V prípade, že máte záujem o vykonávanie štátnej služby so zaradením na Prezídiu Hasičského a záchranného zboru a jeho zariadeniach (Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR v Bratislave, Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline a záchranné brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Žiline a Humennom), je potrebné žiadosť o prijatie do štátnej služby zaslať na Prezídium Hasičského a záchranného zboru.

            Ak máte záujem o vykonávanie štátnej služby so zaradením na krajskom riaditeľstve, okresnom riaditeľstve alebo hasičskej stanici je potrebné žiadosť o prijatie do štátnej služby zaslať na príslušné krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.