Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Odbor riadenia hasičských jednotiek

riaditeľ: 

Odbor riadenia hasičských jednotiek Prezídia HaZZ

 a)   prostredníctvom oddelenia operatívneho riadenia najmä:

1. vypracúva koncepcie dlhodobého rozvoja na úseku zdolávania  požiarov a záchranárskych činností vrátane tvorby návrhov zákonov, iných všeobecne záväzných  právnych  predpisov  a interných  predpisov,  ako  aj  zamerania odbornej  prípravy;       
2.  podieľa   sa   na   tvorbe   medzinárodných   zmlúv   a medzirezortných   zmlúv v oblasti    poskytovania    cezhraničnej  a  medzinárodnej    pomoci    medzi susediacimi  štátmi    v oblasti   zdolávania  požiarov, živelných  pohrôm  a iných mimoriadnych udalostí;
3.  vyhodnocuje  reálnu  požiarnobezpečnostnú  situáciu  na  území  Slovenskej republiky pre potreby poskytovania pomoci pri veľkých a zložitých požiaroch, vážnych dopravných, priemyselných a iných haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach;       
4.  zúčastňuje  sa na príprave krajských taktických cvičení a medzinárodných cvičení a posudzuje vypracovanú dokumentáciu;
5.  podieľa sa na vypracúvaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a interných  predpisov  týkajúcich  sa  najmä  organizácie a úloh  zboru   v operatívno-technickej oblasti a vo vymedzenom rozsahu aj vo vzťahu k iným hasičským jednotkám;
6.  podieľa  sa  na  vypracúvaní  plánov  kontrolnej  činnosti  prezídia  na  úseku  operatívneho  riadenia  a  zabezpečuje  vykonávanie  kontrolnej  činnosti  na  tomto úseku;
7. posudzuje žiadosti  a spracúva podklady na vydanie oprávnenia právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom  na zriaďovanie  a prevádzkovanie  závodného hasičského útvaru;  
8.   sústreďuje  požiadavky  na   zmeny  v materiálno-technickom  a  priestorovom vybavení hasičských staníc; vypracúva návrhy zásad normatívneho vybavenia ďalších hasičských jednotiek;      
9.   podieľa sa na zabezpečovaní plnenia úloh integrovaného záchranného systému;
10.   podieľa  sa  na vypracúvaní  zamerania  zásahovej  činnosti  zboru  pri  riešení krízových  situácií v čase nevojenského ohrozenia a pri príprave na obranu štátu;     
11.  podieľa sa v spolupráci  s inými  organizačnými  zložkami  ministerstva na plnení úloh spojených vysielaní modulov a ich nasadením pri poskytovaní pomoci v zahraničí pri mimoriadnej udalosti;      
12.  zabezpečuje plnenie úloh spojených s vytvorením modulov zriadených prezídiom, ich zložením,  materiálno-technickým vybavením a  registráciou v   jednotlivých medzinárodných databázach; podieľa sa na odbornej príprave príslušníkov zaradených do modulov a na príprave pravidelných výcvikov jednotlivých modulov;      
13. vydáva a odníma osvedčenia o odbornej spôsobilosti veliteľov a zástupcov veliteľov, veliteľov zmien, veliteľov čiat a technikov špecialistov odborných služieb závodných hasičských útvarov;     
14. vypracúva a predkladá technické opisy k súhrnným požiadavkám na verejné obstarávanie za komoditnú skupinu, vymedzuje predmet zákazky a jej predpokladanú hodnotu; navrhuje kritéria a počty.

b)   prostredníctvom oddelenia odborných služieb najmä:

1.  vypracúva koncepcie dlhodobého rozvoja na úseku odborných služieb a záchranárskych činností vrátane tvorby návrhov zákonov, iných všeobecne záväzných  právnych  predpisov  a interných  predpisov,  ako  aj  zamerania odbornej prípravy v predmetnej oblasti;
2.  riadi  po  odbornej  stránke,  vypracúva  pokyny  a odborno-metodické materiály na  činnosť  odborných  služieb  v zbore,  a  to  strojnej  služby,  protiplynovej služby, spojovacej služby,    hasičskej  záchrannej  služby, povodňovej    záchrannej    služby a hasičskej  záchrannej  zdravotnej  služby,  špeciálnych  skupín  (potápačov, leteckej  hasičskej  záchrany, lezeckej  hasičskej  záchrany  a  pyrotechnických  činností); podieľa  sa na zabezpečovaní plnenia úloh integrovaného záchranného systému; 
3. navrhuje postupy zboru pri zásahovej činnosti vzniknutej v dôsledku ohrozenia obyvateľstva biologicky  alebo chemicky nebezpečnými  látkami (bioterorizmus);
4.  vykonáva  hospodárnu  a ekologicky  bezchybnú  činnosť  ošetrovní   služobných  cestných vozidiel na záchranných brigádach zboru;
5.   vypracúva ročnú štatistiku nehôd služobných cestných vozidiel zboru;
6.  prijíma a kontroluje   dodržiavanie   preventívnych   opatrení   na  znižovanie   dopravnej nehodovosti a škodových udalostí;     
7.  zabezpečuje  zdokonaľovanie  odbornej  spôsobilosti  vodičov  prezídia  a   zariadení  zboru nedisponujúcich  inštruktorom  na  príslušný  druh  odbornej  prípravy vodičov vrátane evidencie;        
8.  vedie  evidenciu  a prehľad  o rozdelení  a o  stanovených  normatívnych  počtoch  služobných cestných vozidiel na organizačných jednotkách zboru;    
9. spolupracuje s vecne príslušnými útvarmi ministerstva pri obstarávaní tovarov, prác  a služieb pre zbor;     
10. vypracúva a predkladá technické opisy k súhrnným požiadavkám na verejné obstarávanie za komoditnú skupinu , vymedzuje predmet zákazky a jej predpokladanú hodnotu; navrhuje kritéria a počty;

c)  prostredníctvom oddelenia operačného riadenia,  integrovaného záchranného systému a komunikačných technológii najmä:       

1.  plní úlohy operačného strediska prezídia;
2. vypracúva pre potreby zboru analýzy a  rozbory zásahovej činnosti hasičských jednotiek s návrhmi na riešenie zistených nedostatkov;  
3. metodicky riadi výkon špecializovaných činností na úseku sústreďovania a nasadzovania síl a prostriedkov zboru vrátane koordinácie súčinnostných zložiek integrovaného záchranného systému;
4.  podieľa sa na technologickom zabezpečení plnenia úloh integrovaného záchranného systému;
5. plní úlohy pri stanovovaní štandardov informačných technológií používaných v zbore a spolupracuje pri tvorbe bezpečnostných štandardov informačných systémov;  
6. riadi po odbornej stránke  a  vypracúva odborno-metodické materiály z oblasti informatiky a telekomunikácií v zbore;
7. spolupracuje pri rozvoji, implementácii a prevádzke informačného systému zboru; 
8. vykonáva analytické činnosti a pripravuje podklady na prijatie opatrení na zabezpečenie spoľahlivosti a efektivity; 
9. koordinuje správu počítačových sietí LAN a WAN v zbore a správu databáz a geografického informačného systému;
10. spolupracuje pri tvorbe štatistických výstupov, zhromažďovaných v systéme podpory pre zbor (CoordCom), zabezpečuje správu užívateľov a aplikácií na úrovni prezídia a správu výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky na úrovni prezídia a na zariadeniach; zabezpečuje nepretržitú technickú podporu kľúčových užívateľov informačných systémov zboru.

d)   prostredníctvom oddelenia odbornej prípravy, vzdelávania a výcviku najmä:

1. vypracúva v spolupráci s oddeleniami odboru dlhodobú koncepciu odbornej prípravy, vzdelávania a výcviku príslušníkov vrátane celoživotného vzdelávania príslušníkov;
2. riadi,  koordinuje a vypracúva podklady na vybudovanie a prevádzku národného vzdelávacieho, výcvikového a tréningového centra;
3. vykonáva inšpekciu výchovy a vzdelávania ako orgán štátnej správy vo vzťahu k Strednej škole požiarnej ochrany ministerstva v Žiline;
4. plní úlohy kontrolného orgánu v oblasti vzdelávania a výcviku vo Výcvikovom centre zboru Lešť;
5. poskytuje odbornú metodickú pomoc v oblasti zdokonaľovacej prípravy príslušníkov zmenovej služby;
6. zabezpečuje vyslanie príslušníkov prezídia na základnú prípravu a špecializovanú prípravu;
7. metodicky riadi vzdelávací a výcvikový proces v zariadeniach zboru a vykonáva v nich hospitácie;
8. zabezpečuje spoluprácu s vysokými školami a ďalšími subjektmi v oblasti vzdelávania na úseku ochrany pred požiarmi;
9. koordinuje a riadi vykonávanie telesnej prípravy, overovania a previerok fyzickej zdatnosti príslušníkov prezídia, činnosť reprezentácie v hasičskom športe a organizovanie súťaží v zbore (súťaže v hasičskom športe, súťaže odborných služieb a iných športových súťaží);
10. spolupracuje s vecne príslušnými útvarmi prezídia pri schvaľovaní Plánu vzdelávania a odborných príprav Strednej školy požiarnej ochrany ministerstva v Žiline; 
11. spolupracuje s vecne príslušnými útvarmi prezídia pri schvaľovaní Ročného plánu výcviku vo Výcvikovom centre zboru Lešť;
12. vydáva oprávnenia právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi;
13. vypracúva a predkladá technické opisy k súhrnným požiadavkám na verejné obstarávanie za komoditnú skupinu, vymedzuje predmet zákazky a jej predpokladanú hodnotu; navrhuje kritéria a počty.