Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Budova MV SR na Drieňovej ulici č. 22 v Bratislave, kde sídli Prezídium Hasičského a záchranného zboruje organizačným útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona 438/2002 Z. z. a č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore:

  • v oblasti ústredného riadenia a kontroly prípravy vykonávania povodňových záchranných prác;
  • vo vymedzenom rozsahu sa podieľa na plnení úloh integrovaného záchranného systému podľa zákona č. 129/2002 Z. z.;
  • koná tiež v majetkových, finančných veciach,
  • koná vo veciach služobného pomeru príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a v pracovnoprávnych veciach zamestnancov,

a to samostatne – v súlade s pôsobnosťou a úlohami, ktoré mu vyplývajú zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, uznesení vlády SR a z interných predpisov ministerstva.