Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Spojovacia služba

 1. Základné úlohy spojovacej služby a zásady jej organizácie upravuje osobitný predpis1).
 2. Spojovacia služba plní ďalej tieto úlohy:
  1. zabezpečuje nepretržitý príjem hlásení o požiaroch, živelných pohromách, nehodách a o iných mimoriadnych udalostiach,
  2. operatívne povoláva jednotky požiarnej ochrany pri nasadení síl a prostriedkov v prípade veľkých a zložitých zásahov,
  3. zabezpečuje operatívne spojenie počas výjazdu a na mieste zásahu medzi všetkými druhmi jednotiek požiarnej ochrany a ostatnými zložkami, ktoré sa zúčastňujú na zásahu alebo výkonu záchranných prác,
  4. zabezpečuje operatívne a nepretržité spojenie v rámci Hasičského a záchranného zboru a medzi ďalšími jednotkami požiarnej ochrany,
  5. spolupracuje pri tvorbe a využívaní informačného systému,
  6. vedie dokumentáciu spojovacej služby.

Pôsobnosť

 1. Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „Prezídium HaZZ“) spolupracuje s Telekomunikačným úradom SR pri využívaní frekvenčného pásma 160 MHz prideleného pre požiarnu ochranu. Vydáva stanovisko k žiadostiam predkladaných na Telekomunikačný úrad SR o vydanie povolenia na zriaďovanie, prevádzkovanie, ako aj prideľovanie volacích značiek pre rádiové zariadenia Hasičského a záchranného zboru (ďalej len "HaZZ"), Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta Bratislavy (ďalej len "HaZÚ"), ako aj pre závodné hasičské útvary, dobrovoľné verejné a závodné hasičské zbory. Ďalej riadi a vykonáva kontrolu výkonu spojovacej služby v HaZZ a odborne usmerňuje výkon spojovacej služby v ostatných jednotkách požiarnej ochrany.
 2. Krajské riaditeľstvo HaZZ (ďalej len „KR HaZZ“) riadi a vykonáva kontrolu výkonu spojovacej služby v jednotkách zriadených okresnými riaditeľstvami a koordinuje zabezpečovanie základných úloh spojovacej služby jednotiek požiarnej ochrany na území kraja.
 3. Okresné riaditeľstvo HaZZ (ďalej len „OR HaZZ“) riadi a vykonáva kontrolu výkonu spojovacej služby vo vlastnej jednotke a vo vymedzenom rozsahu odborne usmerňuje výkon spojovacej služby v ostatných jednotkách požiarnej ochrany vo svojom územnom obvode.

Organizácia spojenia

 1. V HaZZ sa organizuje spojenie na každom stupni riadenia. Na plnenie týchto úloh Prezídium HaZZ, KR HaZZ a OR HaZZ zriaďuje operačné stredisko a Záchranné brigády HaZZ operačné pracovisko. Zároveň určuje zodpovedné osoby (spravidla technik spojovacej služby) za plnenie úloh na tomto úseku.
 2. Operačné strediská (pracoviská) plnia základné úlohy spojovacej služby, prijímajú hlásenia o vzniknutých udalostiach, správy a požiadavky súvisiace s poskytovaním pomoci, vyhlasujú požiarny poplach a plnia ďalšie úlohy vyplývajúce z vedenia dokumentácie spojovacej služby. Operačné strediská plnia úlohu ohlasovne požiarov a musia byť označené tabuľkou s nápisom OHLASOVŇA POŽIAROV.
 3. Na nepretržitý príjem správ a informácií o vzniku požiarov, nehôd, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí sú na spojovacom pracovisku hlavnej požiarnej stanice zavedené minimálne dve linky tiesňového volania verejnej telefónnej siete s číslom 112 a 150.

1) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách (PDF, 472 kB) (PDF), v znení neskorších predpisov, pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 4/2003 o výkone spojovacej služby v HaZZ (PDF, 2 MB) (PDF), v znení pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 16/2005 (PDF, 84 kB) (PDF), pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 32/2010 o mobilných telefónoch v HaZZ  (PDF, 283 kB)(PDF).