Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Hasičská záchranná služba

Hasičská záchranná služba

1. Hasičská záchranná služba vykonáva záchranu a poskytuje pomoc vtedy, ak je ohrozený život alebo zdravie osôb, alebo životné prostredie a na záchranu je potrebná osobitná odborná pripravenosť a vybavenie.[1]

2. Hasičská záchranná služba

       1. vyslobodzuje a zachraňuje osoby pri požiaroch, živelných pohromách, dopravných nehodách, haváriách a pri iných mimoriadnych udalostiach,

       2. zachraňuje osoby z výšok a z voľných hĺbok a z ťažko prístupných terénov s použitím horolezeckej, speleologickej, špeciálnej, leteckej alebo zásahovej špeciálnej techniky,

       3. vyslobodzuje osoby zo závalov a tesných priestorov,

       4. poskytuje predlekársku pomoc postihnutým osobám na mieste zásahu,

       5. vykonáva zásahy pri haváriách s únikom nebezpečných látok podľa svojho technického vybavenia.

3. Hasičská záchranná služba okrem úloh uvedených v odseku 2

        1. predkladá návrhy na obnovu a dopĺňanie prostriedkov hasičskej záchrannej služby,

        2. vykonáva odbornú prípravu používateľov prostriedkov hasičskej záchrannej služby. [2] [3]

Organizácia výkonu hasičskej záchrannej služby

Zásady organizácie hasičskej záchrannej služby sa vykonáva podľa vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách.

Zabezpečenie jednotného postupu pri vykonávaní záchranných prác vo výškach a nad voľnými hĺbkami pomocou horolezeckej, speleologickej alebo špeciálnej skupiny vykonáva nariadenie MV SR č. 43/1998 Z. z. o vykonávaní záchranných prác vo výškach a nad voľnými hĺbkami lezeckou technikou v Zbore požiarnej ochrany.

 

 

[1] Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách

[2] Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[3] Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení