Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Pracovné príležitosti

V Košiciach, dňa 01.06.2020

Ponuka práce
na obsadenie miesta zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme
(podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme)

Služobný úrad:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Organizačný útvar:  Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
Miesto výkonu práce:  Požiarnická 4, 040 01 Košice

Funkcia: právnik
Oddelenie: vnútorné
Platová trieda: 7
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské právnické vzdelanie II. stupňa

Platové náležitosti: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Platová trieda 7, Platový stupeň 1 (do 2 rokov praxe): 802,00 eur
Osobný príplatok garantovaný kolektívnou zmluvou: 100,00 eur
Spolu: 902,00 eur

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

A. Podľa katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme
07. Zabezpečovanie právnej agendy (napr. riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych záležitostí) vrátane zastupovanie zamestnávateľa v právnych sporoch.

B. Ďalšie úlohy:
 - koordinačná, metodická a kontrolná činnosť pri uplatňovaní právnych vzťahov príslušníkov,
 - realizácia právnych služieb, poradenstvo pre riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vo vzťahu personálnych otázok a k činnosti a rozhodovaniu poradných orgánov,
 - plnenie úloh vyplývajúcich zo zaradenia do poradných orgánov riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach,
 - plnenie ďalších pracovných úloh podľa pokynov priameho nadriadeného.

Požadované znalosti:
 - znalosť práce s PC (MS Windows, MS Office, Outlook, Internet),
 - znalosť anglického jazyka,
 - vodičské oprávnenie skupiny B.

Informácie pre uchádzača:
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, osobným dotazníkom a kópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní zasielajte na Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice

Kontaktné údaje:
pplk. Mgr. Milan Jarošik, vymenovaný na zastupovanie vedúceho vnútorného oddelenia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
tel.: 09619 65 026