Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Kancelária prezidenta HaZZ

 

Kancelária prezidenta Hasičského a záchranného zboru

a)   prostredníctvom oddelenia komunikačného a vnútorných záležitostí najmä:

1. navrhuje vnútornú organizáciu zboru a systemizáciu zboru;
2. podieľa sa na vypracúvaní koncepcie personálnej politiky;
3. spolupracuje pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov;
4. podieľa sa na uplatňovaní právnych vzťahov v osobnom úrade;
5. spolupracuje pri  tvorbe koncepcie návrhu platovej politiky a mzdovej politiky;
6. podieľa sa na prešetrovaní podaní príslušníkov vo veciach služobného pomeru a zamestnancov vo veciach pracovného pomeru;
7. podieľa sa na metodickom riadení práce s programom SAP-Funkcionalita Plán služieb;
8. vypracúva návrhy súvisiace s udeľovaním disciplinárnych odmien a disciplinárnych opatrení v rozsahu svojej disciplinárnej právomoci;
9. spolupracuje pri príprave podkladov spojených s prijímacím konaním do služobného pomeru príslušníka; 
10. pripravuje a predkladá návrhy na vymenovanie a odvolanie riaditeľov krajských riaditeľstiev;
11. zabezpečuje podklady súvisiace s vymenovaním a odvolaním riaditeľov okresných riaditeľstiev;
12. vypracúva návrhy plánov zahraničných služobných ciest a prijatí delegácií zo zahraničia prezídia, zariadení a krajských riaditeľstiev a  vo vymedzenom rozsahu sa podieľa na príprave ich realizácie; plní úlohy odborného pracoviska pre zariadenia a krajské riaditeľstvá na tomto úseku; vyhodnocuje plnenie úloh a opatrení vyplývajúcich zo zahraničných služobných ciest a z prijatí delegácií zo zahraničia;
13. podieľa sa organizačne na zabezpečovaní plnenia úloh prezidenta, prvého viceprezidenta a viceprezidenta, zabezpečuje rokovania porád prezidenta a poradných orgánov prezidenta a vyhotovuje písomné záznamy o ich priebehu a záveroch;
14. určuje zameranie preventívno-výchovnej, edičnej a propagačnej činnosti na úseku ochrany pred požiarmi a záchranárskych činností vrátane zabezpečovania bezprostredného styku s hromadnými informačnými prostriedkami;
15. pripravuje podklady na vydávanie časopisu „HASIČI - Spravodajca protipožiarnej ochrany a záchrannej služby“ a ďalších periodických a neperiodických publikácií;
16. pripravuje koncepciu internetového portálu ministerstva za úsek ochrany pred požiarmi a spolupracuje pri jej realizácii;
17. plní určené úlohy pri aplikácii osobitného predpisu;
18. podieľa sa  na plnení  úloh vedecko-technického rozvoja na úseku ochrany pred požiarmi a záchranárskych činností.  

b)   prostredníctvom oddelenia legislatívy najmä:

1. vypracúva návrhy koncepcií organizácie a rozvoja ochrany pred požiarmi vrátane vnútornej organizácie zboru,  zabezpečuje prípravu analytických, programových a plánovacích materiálov a  dokumentov z oblasti ochrany pred požiarmi a záchranárskych činností;
2. zabezpečuje vypracúvanie správ a informácií pre príslušné štátne orgány a poradné   orgány ministra na úseku ochrany pred požiarmi a záchranárskych činností;
3. vypracúva návrhy zákonov, ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v rozsahu vymedzenej pôsobnosti; posudzuje a zaujíma stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a materiálom z oblasti ochrany  pred požiarmi zasielaných ministerstvu inými ústrednými orgánmi;
4. zabezpečuje vydávanie interných predpisov prezidenta; vedie evidenciu všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov a zmlúv;
5. predkladá návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov odboru bezpečnostnej legislatívy sekcie legislatívy a právnych služieb ministerstva na zabezpečenie medzirezortného pripomienkového konania;
6. vypracúva podklady a  stanoviská k súdnym sporom pre odbor právnych služieb sekcie legislatívy a právnych služieb ministerstva,     
7. vypracúva hlavné úlohy ministerstva na podmienky prezídia a zariadení a ostatné plánovacie dokumenty (ročný plán a hlavné zameranie  krajských  riaditeľstiev); vykonáva kontrolu ich realizácie na krajských riaditeľstvách a na zariadeniach;
8. zabezpečuje úlohy vyplývajúce z uznesení vlády Slovenskej republiky; kontroluje a vyhodnocuje ich plnenie;
9. vedie evidenciu uznesení vlády Slovenskej republiky;
10. plní úlohy pri spracúvaní osobných údajov a pri poskytovaní osobných údajov podľa osobitného predpisu.

c)   prostredníctvom oddelenia psychológie najmä:

1. odborne riadi a koordinuje činnosti súvisiace so starostlivosťou o psychické zdravie príslušníkov  a zamestnancov; 
2. posudzuje psychickú spôsobilosť na vykonávanie funkcií v  zbore;
3. poskytuje psychologické poradenstvo a konzultačnú činnosť pre príslušníkov  a zamestnancov organizačných jednotiek zboru;
4. poskytuje  odbornú  psychologickú  pomoc v krízových situáciách, najmä pre príslušníkov a odbornú pomoc v oblasti psychológie pri výchove a vzdelávaní;
5. vykonáva poradenskú činnosť;
6. zabezpečuje komplexnú klinickú psychologickú starostlivosť v  zbore, diagnostickú a vyhodnocovaciu činnosť vrátane posudkových záverov.

d)  na úseku duchovnej služby najmä:

1. zabezpečuje duchovnú starostlivosť pre príslušníkov, štátnych zamestnancov a zamestnancov organizačných jednotiek zboru a ich rodinných príslušníkov v spolupráci s vikariátom Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky ministerstva a úradom ekumenickej pastoračnej služby ministerstva;
2. vypracúva návrhy koncepcie duchovnej starostlivosti o príslušníkov a zamestnancov  a ich rodinných príslušníkov a zabezpečuje ich realizáciu;
3. zabezpečuje duchovnú starostlivosť pre príslušníkov, štátnych zamestnancov a zamestnancov organizačných jednotiek zboru a ich rodinných príslušníkov formou individuálnej duchovnej terapie, kolektívnej starostlivosti a konzultácií v otázkach duchovného života;
4. poskytuje  odbornú pomoc a podporu v krízových situáciách pre príslušníkov a obete mimoriadnych udalostí.