Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Požiarna prevencia

 

Oddelenie požiarnej prevencie na Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Trnave sa podieľa na plnení týchto úloh:

  • vo svojom územnom obvode riadi výkon štátnej správy,
  • overuje odbornú spôsobilosť a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti technikom požiarnej ochrany,
  • posudzuje projektovú dokumentáciu stavieb v rámci územného a stavebného konania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých okresných riaditeľstiev alebo ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho, spoločenského alebo kultúrneho významu,
  • posudzuje stavby v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,
  • vykonáva kontrolu stavieb v priebehu ich realizácie z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,
  • posudzuje dokumentáciu tuzemských technologických zariadení, ktoré ako celok nepodliehajú posúdeniu zhody,
  • je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam vydaných v prvom stupni okresnými riaditeľstvami,
  • organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú činnosť.