Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Oddelenie operačného riadenia a IZS

Oddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vo svojom územnom obvode vykonáva: 

-    podieľa sa na spracúvaní návrhov právnych predpisov a interných predpisov zameraných na oblasť operačného riadenia a integrovaného záchranného systému vrátane pripomienok k návrhom, ktoré spracovali iné organizačné jednotky zboru alebo iné ústredné orgány,

-   koordinuje, usmerňuje a zabezpečuje výkon špecializovaných činností na úseku príjmu tiesňového volania a integrovaného záchranného systému,

-   usmerňuje a riadi vykonávanie odborných činností na úseku operačného riadenia vo vzťahu k sústreďovaniu, nasadzovaniu a organizovaniu síl a prostriedkov hasičských jednotiek počas likvidácie následkov nežiaducich udalostí,

-   koordinuje zložky integrovaného záchranného systému pri vykonávaní záchranných prác a zabezpečuje poskytovanie medziokresnej a medzi krajskej pomoci,

-   vykonáva činnosti súvisiace s odbornou prípravou príslušníkov - operačných dôstojníkov zaradených na operačnom stredisku,

-   podieľa sa vypracovaní a zabezpečuje vedenie a aktualizáciu dokumentácie výkonu služby na operačnom stredisku,

-   zabezpečuje nepretržitý príjem a prenos správ o požiaroch, živelných pohromách, dopravných nehodách, priemyselných haváriách a iných nežiaducich udalostiach spojených s povolávaním a koordináciou hasičských jednotiek, záchranárskych zložiek a špeciálnych služieb,

-   zabezpečuje koordináciu spojenia medzi hasičskými jednotkami  a záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému,

-   vytvára organizačné a technické podmienky na spoluprácu s operačným strediskom prezídia zboru, operačnými strediskami záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a koordinačnými strediskami obvodných úradov v sídle kraja,

-   vypracúva rozbory a analýzy zásahovej činnosti hasičských jednotiek v pôsobnosti krajského riaditeľstva,

-   aktualizuje a napĺňa informačné databázy operačného strediska,

-   podieľa sa na poskytovaní pomoci iným štátom v rozsahu medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Kontakt na príslušníkov oddelenie operačného riadenia a IZS