Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Protiplynová služba

Protiplynová služba

V hasičských jednotkách sa pre ochranu príslušníkov, pracovníkov alebo členov používajú počas vykonávania zásahu zriaďuje odborná protiplynová služba, ktorá v určenom rozsahu:

        • vykonáva chemickú analýzu ovzdušia z hľadiska koncentrácie nebezpečných látok a určenia druhu nebezpečenstva v zásahovom priestore a vedenie dokumentácie súvisiacej s tým; tam, kde sú vytvorené podmienky, aj meranie ionizujúceho žiarenia a toku sálavého tepla,

        • navrhuje spôsob a rozsah ochrany zamestnancov a členov pri ich nasadení v nedýchateľnom a zdraviu škodlivom prostredí,

        • určuje pracovné postupy pri manipulácii s chemickými, rádioaktívnymi a biologickými nebezpečnými látkami pri ochrane životného prostredia,

        • vykonáva chemickú a radiačnú dekontamináciu a dezinfekciu hasičskej techniky a vecných prostriedkov po skončení zásahu, ako aj osobných ochranných pracovných prostriedkov použitých zamestnancami v prostredí s výskytom nebezpečnej látky a opätovnú kontrolu funkčnej schopnosti použitých prostriedkov protiplynovej služby,

        • plánuje a vykonáva údržbu, opravu a kontrolu prostriedkov protiplynovej služby,

        • vedie dokumentáciu a evidenciu o používaní, prevádzke, údržbe, opravách a o kontrole prostriedkov protiplynovej služby. Zásady organizácie výkonu protiplynovej služby a organizovanie odbornej prípravy a výcviku s prostriedkami protiplynovej služby ustanovuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách (PDF), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (PDF, 268 kB)(PDF) týkajúce sa hasičských jednotiek.

Prostriedky protiplynovej služby používané v požiarnej ochrane (členenie prostriedkov)

Prostriedky protiplynovej služby sú všetky prostriedky pridelené zriaďovateľom hasičskej jednotky na zabezpečenie jej činnosti v nedýchateľnom a zdraviu škodlivom prostredí ohrozujúcom bezpečnosť, život a zdravie fyzických osôb, ako aj prostriedky určené na oživovanie životných funkcií, detekciu nebezpečného pôsobenia látky, plniace, dekontaminačné, kontrolné meracie a skúšobné zariadenia. O použití prostriedkov protiplynovej služby sa vedie písomný záznam.

Prostriedky zaraďované do výzbroje jednotiek hasičského a záchranného zboru schvaľuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru (ďalej len "Prezídium HaZZ")..

Prostriedky sa členia nasledovne

1. prostriedky na ochranu dýchacích ciest

          o únikový dýchací prístroj s otvoreným okruhom so stlačeným vzduchom určený na evakuáciu,

          o autonómny dýchací prístroj na stlačený vzduch - s otvoreným okruhom - podtlakový,

          o autonómny dýchací prístroj na stlačený vzduch - s otvoreným okruhom - s ochranným pretlakom,

          o autonómny dýchací prístroj kyslíkový s uzavretým dýchacím okruhom

2. prostriedky na ochranu povrchu tela

          o ochranný odev na ochranu pred chemickými látkami a biologickým materiálom,

          o ochranný odev proti tepelnému žiareniu,

          o ochranný odev proti rádioaktívnemu spádu,

          o kombinovaný ochranný odev.

3. jednoduché ochranné pomôcky

          o kožené, gumové a plastové rukavice,

          o kožená, gumová a plastová zástera,

          o kožené, gumové a plastové čižmy,

          o ochranný štít a okuliare, 

          o respirátor alebo polomaska.

4. detekčná technika

          o detekčný prístroj na určenie koncentrácie kyslíka,

          o detekčný prístroj na určenie koncentrácie toxických látok,

          o detekčný prístroj na určenie koncentrácie horľavých plynov a pár,

          o kombinovaný detekčný prístroj na meranie koncentrácie toxických a horľavých plynov a pár,

          o prístroj na meranie toku sálavého tepla,

          o dozimetrický prístroj na meranie ionizujúceho žiarenia,

          o prístroj a zariadenie na poskytovanie základných a rozšírených informácií o škodlivých látkach,

          o prenosný anemometer,

          o detekčný prístroj na určenie a signalizáciu pohybu osoby,

5. oživovacia technika a pomôcky 

          o ručný oživovací prístroj a pomôcky,

          o poloautomatický oživovací prístroj,

          o automatický oživovací prístroj,

6. kontrolné meracie a skúšobné zariadenia

          o meracia skrinka a stolica,

          o prístroj na skúšanie tesnosti ochrannej masky,

          o prístroj na skúšanie tesnosti ochranného odevu,

          o ciachovací a kontrolný manometer stlačeného vzduchu a kyslíka,

          o prístroj na skúšanie hygienickej nezávadnosti stlačeného vzduchu,

7. dekontaminačná technika, chemikálie a sorpčné látky

          o chemické látky na prípravu dekontaminačných roztokov,

          o dekontaminačný rozstrekovač,

          o dekontaminačná sprcha a stan,

          o neutralizačné a sorpčné sypké látky,

          o sorpčná rohož a textília,

8. technika na zachytávanie, zber, prečerpávanie alebo riedenie nebezpečných látok

          o sito, hrable a naberačka,

          o tesniaci tmel, bandáž (obväz) a upchávka,

          o nádoba, vedro, vaňa, sud, nádrž, kontajner a bazén,

          o pevná alebo norná stena,

          o tesniaca záplata, klin, vankúš a vak,

          o ventilátor alebo dúchadlo,

          o ručné membránové čerpadlo na agresívne látky,

          o čerpadlo s hydropohonom na agresívne látky,

          o špeciálne čerpadlo na čerpanie nebezpečných látok vo výbušnom prostredí,

9. tlakové zariadenia

         o kovová tlaková fľaša (nádoba) na vzduch s dovoleným plniacim tlakom do 20 MPa alebo do 30 MPa, ktorej objem je nad 0,5 dm3,

         o kovová tlaková fľaša (nádoba) na kyslík s dovoleným plniacim tlakom do 20 MPa, ktorej objem je nad 0,5 dm3,

         o kompozitná tlaková fľaša (nádoba) na vzduch s dovoleným plniacim tlakom do 20 MPa alebo do 30 MPa, ktorej objem je nad 0,5 dm3,

         o vysokotlakový vzduchový kompresor,

         o vysokotlaková vzduchová kompresorová stanica,

         o kyslíková prečerpávacia pumpa,

10. mobilná technika o príves určený na protiplynovú službu,

         o príves určený na zber ropných látok,

         o príves určený na neutralizáciu alebo dekontamináciu,

         o príves určený na dezinfekciu alebo odmorovanie (hygienickú očistu),

         o vozidlo určené na protiplynovú službu,

         o vozidlo určené na zber ropných látok,

         o vozidlo určené na likvidáciu ekologických havárií,

         o vozidlo určené na chemicko-technický alebo epidemiologicko-hygienický zásah.

Organizácia zásahu hasičských jednotiek v priestoroch s podozrením na výskyt nedýchateľného a zdraviu škodlivého prostredia

Pri zásahu hasičských jednotiek v priestoroch s podozrením na výskyt nedýchateľného a zdraviu škodlivého prostredia sa po príjazde jednotiek postupuje nasledovne:

1. Veliteľ zásahu určí bezpečnou zónou najmenej 100 m vo vzdialenosti od hranice výskytu nebezpečnej látky. V tomto priestore sa pri nemeniacej poveternostnej situácii môžu osoby neobmedzene pohybovať bez používania prostriedkov protiplynovej služby, nakoľko daný priestor sa považuje za nezamorený a výskyt nebezpečnej látky sa pri daných poveternostných podmienkach neočakáva. -Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. (PDF, 249 kB)(PDF) o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok.

2. Ak nie je možné určiť druh nebezpečnej látky alebo posúdiť riziko vyplývajúce z požiarnotechnických charakteristík nebezpečnej látky, nariaďuje veliteľ zásahu príslušníkom, pracovníkom alebo členom hasičskej jednotky najvyšší stupeň ochrany.

3. V prípade podozrenia z výskytu nebezpečnej látky veliteľ zásahu po príchode hasičskej jednotky na miesto sústredenia síl a prostriedkov zabezpečí na náveternej strane zásahového priestoru vykonávanie analýzy, a to:

          o obsahu kyslíka v atmosfére; za nedostatočnú koncentráciu sa považujú zmesi kyslíka obsahujúce menej ako 19,5% objemových kyslíka a za nebezpečnú koncentráciu sa považujú zmesi kyslíka obsahujúce viac ako 23% objemových kyslíka,

          o prítomnosti toxických aerosólov, plynov a pár spôsobujúcich vážne poškodenie zdravia alebo smrť už pri malých koncentráciách určením najvyššej prípustnej koncentrácie,

          o prítomnosti nebezpečných koncentrácií horľavých plynov a pár určením jednej desatiny dolnej hranice výbušnosti.

4. Ak ide o rádioaktívnu látku, požiada veliteľ zásahu o vykonávanie analýzy ovzdušia a monitorovanie prípustných limitov ionizačného žiarenia orgány na ochranu zdravia alebo Kontrolné chemické laboratórium úradu civilnej ochrany MV SR. 5. V prípade podozrenia z výskytu nebezpečnej látky veliteľ zásahu nariadi evakuáciu ohrozených osôb z oblasti ohrozenia.

6. Veliteľ zásahu určí nástupný priestor na hranici oblasti ohrozenia z náveternej strany a súčasne určí príslušníka na kontrolu stavu ochranných prostriedkov pred vstupom do oblasti ohrozenia.

7. Veliteľ zásahu určí dekontaminačný priestor a pracovnú skupinu, ktorá bude dekontaminovať použité prostriedky vynášané zo zamoreného prostredia.

8. Veliteľ zásahu určí dekontaminačný priestor a pracovnú skupinu, ktorá bude dekontaminovať použité prostriedky vynášané zo zamoreného prostredia.

 9. Hasičská jednotka odstraňuje a likviduje prvotné zdroje zamorenia, havárie alebo požiaru uzavretím trhlín a zamedzením výronu nebezpečnej látky, alebo zabraňuje preniknutiu nebezpečnej látky do priestorov pod povrchom terénu, kanalizácie, káblových rozvodov a podobne.

10. Hasičská jednotka chráni osoby nachádzajúce sa v pásme priameho ohrozenia vodnými stenami proti účinkom sálavého tepla; ak to bezpečnostné predpisy dovoľujú, môžu unikajúce plyny a hmly zrážať trieštivým vodným prúdom a vodnou hmlou a zabezpečiť tak ich dostatočné zriedenie koncentrácie vo vzduchu ich pohltením vo vode.

11. Hasičská jednotka zabezpečuje zdravotnícku pomoc a lekársku prehliadku osôb, ktoré pracovali v oblasti ohrozenia a môžu byť pod vplyvom nebezpečnej látky.

12. Veliteľ zásahu zabezpečuje odborný dozor po ukončení likvidačných prác pre prípad neočakávaného opätovného úniku nebezpečnej látky a odovzdáva priestor zásahu po poučení majiteľovi alebo právnemu zástupcovi.

Používanie prostriedkov

Pri zásahu hasičských jednotiek v priestoroch s podozrením na výskyt nedýchateľného a zdraviu škodlivého prostredia sa prostriedky protiplynovej služby používajú nasledovne:

1. V priestoroch s podozrením na výskyt nedýchateľného a zdraviu škodlivého prostredia sa môžu používať len schválené prostriedky.

2. Počas vykonávania likvidačných prác hasičskou jednotkou v zamorenom prostredí môže prostriedky používať len príslušník, pracovník alebo člen starší ako 18 rokov, ktorý je zdravotne a fyzicky spôsobilý a pravidelne sa podrobuje kontrolnej lekárskej prehliadke; príslušník, pracovník alebo člen hasičskej jednotky je povinný podrobiť sa aspoň raz za rok kontrolnej lekárskej prehliadke a absolvovať základnú odbornú prípravu a musí byť na používanie prostriedkov školený a cvičený.

3. Na záchranu a evakuáciu osôb zo zamoreného a zdraviu škodlivého prostredia sa používajú prostriedky len pod dozorom príslušníkov jednotky požiarnej ochrany spĺňajúcich podmienky uvedené v ods. 2 tohto bodu.

4. Prostriedky sa používajú len na účely a spôsobom určeným výrobcom.

 

Podklady spracoval: plk. Ing. Š. Košík

                           npor. Ing. Pavol Sečkár