Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Odbor požiarnej prevencie

riaditeľ: plk. Ing. Gabriel Megó - riaditeľ odboru požiarnej prevencie P HaZZ


Odbor požiarnej prevencie Prezídia HaZZ

a)  prostredníctvom oddelenia všeobecnej štátnej správy najmä:     

1.   riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi;
2. plní úlohy súvisiace s vykonávaním štátneho požiarneho dozoru a hlavného štátneho požiarneho dozoru;
3. vypracúva analýzy na základe poznatkov získaných z kontrolnej činnosti a z rozborov príčin vzniku požiarov;  
4. usmerňuje spoluprácu krajských riaditeľstiev a okresných riaditeľstiev pri plnení ich úloh so štátnymi orgánmi, obcami, právnickými osobami a fyzickými osobami, ako aj občianskymi združeniami najmä z hľadiska prípravy a realizácie opatrení na predchádzanie požiarom;
5. plní úlohy súvisiace so zosúlaďovaním právnych predpisov Slovenskej republiky s predpismi Európskej únie;
6. vypracúva zásady obsahového zamerania a organizačného zabezpečenia preventívnych protipožiarnych opatrení pre obdobia a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov (ochrana lesov pred požiarmi, ochrana úrody pred požiarmi a podobne);
7. vypracúva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov s technickým obsahom týkajúce sa najmä zabezpečovania ochrany pred požiarmi pri výstavbe a užívaní  stavieb a technologických zariadení, pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s horľavými látkami a  ktorými sa určujú podmienky protipožiarnej bezpečnosti výrobkov a činností, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru; vypracúva návrhy interných predpisov v rozsahu vymedzenej pôsobnosti;
8. plní úlohy súvisiace s pôsobnosťou prezídia ako odvolacieho orgánu pri rozhodovaní o odvolaniach proti rozhodnutiam vydaných krajskými riaditeľstvami v prvom stupni a pri preskúmaní právoplatných rozhodnutí,
9. usmerňuje krajské riaditeľstvá v činnosti pri rozhodovaní o právach, povinnostiach a oprávnených záujmoch právnických osôb  a fyzických osôb v správnom konaní;
10.  vykonáva poradenskú činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a poskytuje odbornú pomoc pri riešení ochrany pred požiarmi  v stavbách  právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb;
11. pripravuje podklady na vypracovanie plánov kontrolnej činnosti prezídia na úseku požiarnej prevencie v krajských riaditeľstvách a okresných riaditeľstvách  a zabezpečuje vykonávanie kontrolnej činnosti na tomto úseku;
12. poskytuje informácie z oblasti zabezpečovania povinností na úseku ochrany pred požiarmi;
13. zabezpečuje proces overovania a vydávania osvedčení pre osoby s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany;
14. zabezpečuje proces uznávania odbornej kvalifikácie a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany pre žiadateľov z členských štátov Európskej únie a zo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie;
15. zabezpečuje proces vydávania osvedčení pre hosťujúceho technika požiarnej ochrany a pre hosťujúceho špecialisti požiarnej ochrany;
16. vedie evidenciu špecialistov požiarnej ochrany, hosťujúcich technikov požiarnej ochrany a hosťujúcich špecialistov požiarnej ochrany;

b)  prostredníctvom oddelenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb najmä: 

1. zabezpečuje úlohy súvisiace s posudzovaním dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti, dokumentácie stavieb, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých krajov, ako aj dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu;
2. zabezpečuje úlohy súvisiace s posudzovaním dokumentácie stavieb v kolaudačnom konaní podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti, dokumentácie stavieb, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých krajov, ako aj dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu; 
3. zabezpečuje vykonávanie kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania podľa schválenej dokumentácie stavieb;
4. plní úlohy v oblasti technickej normalizácie protipožiarnej bezpečnosti najmä v nadväznosti na zavádzanie európskych a medzinárodných noriem do sústavy slovenských technických noriem a pri tvorbe technického rámca protipožiarnej bezpečnosti v súvislosti so zavádzaním nových technológií, technologických postupov a uvádzaním nových materiálov pri realizácii stavieb;
5. podieľa sa na vypracúvaní stanovísk k návrhom technických noriem a ich zmien z hľadiska ochrany  pred požiarmi a predkladá návrhy na vypracúvanie revízií, opráv a zmien noriem;
6. plní úlohy súvisiace so zosúlaďovaním právnych predpisov Slovenskej republiky  s predpismi Európskej únie;
7. spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy vo veciach udeľovania autorizácie, posudzovania zhody, technického osvedčovania a výkonu dohľadu nad trhom určených výrobkov a tvorbe smerníc s technickým obsahom; 
8. vypracúva stanoviská k novým a dovážaným výrobkom a technologickým zariadeniam, ktoré neboli určené na posudzovanie zhody autorizovanými osobami, a to najmä z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti; posudzuje pri kontrolnej činnosti požiarnotechnické charakteristiky materiálov, výrobkov a rozhoduje v prípade potreby o vykonaní ich overenia; spolupracuje za tým účelom s  akreditovanými osobami, výrobcami a príslušnými orgánmi a inštitúciami;
9. vypracúva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov s technickým obsahom týkajúce sa najmä zabezpečovania ochrany pred požiarmi pri výstavbe a prevádzkovaní stavieb a technologických zariadení, výrobe, preprave, skladovaní a pri manipulácii s požiarne nebezpečnými látkami a ktorými sa určujú podmienky protipožiarnej bezpečnosti výrobkov a činností, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru; vypracúva návrhy interných predpisov v rozsahu vymedzenej pôsobnosti;
10. spolupracuje pri zisťovaní príčin vzniku požiarov v obzvlášť závažných prípadoch, a to najmä z hľadiska zisťovania porušenia povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi a navrhuje príslušné opatrenia v rámci spracúvaných požiarnotechnických expertíz;
11. vykonáva poradenskú činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a poskytuje odbornú pomoc pri riešení ochrany pred požiarmi v stavbách a technologických procesoch s vysokým požiarnym nebezpečenstvom;
12. zabezpečuje proces registrácie požiarnotechnických zariadení, 13. vedie evidenciu registrovaných požiarnotechnických zariadení a zabezpečuje jej  zverejňovanie na webovom sídle prezídia.