Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Operatívne riadenie

Oddelenie operatívno – technické Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici plní  tieto úlohy:

-   podieľa sa na spracúvaní návrhov  právnych predpisov a interných predpisov, týkajúcich sa organizácie a úloh hasičských jednotiek vrátane pripomienok k návrhom, ktoré spracovali iné organizačné jednotky zboru alebo iné ústredné orgány,

-   pripravuje podklady na rozhodnutie o vypracovaní analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,

-   koordinuje a usmerňuje postup pri vykonávaní odbornej prípravy v hasičských jednotkách v pôsobnosti krajského riaditeľstva,

-   pripravuje podklady na vydanie rozhodnutia o uložení povinnosti právnickým osobám alebo fyzickým osobám-podnikateľom zriadiť závodný hasičský útvar a závodný hasičský zbor,

-   pripravuje podklady na vydanie rozhodnutia o zrušení závodného hasičského útvaru alebo závodného hasičského zboru,

-   koordinuje a zabezpečuje úlohy na úseku spojovacej služby, strojnej služby, protiplynovej služby, hasičskej a záchrannej služby a povodňovej záchrannej služby na krajskom riaditeľstve, okresných riaditeľstvách a v hasičských jednotkách v pôsobnosti krajského riaditeľstva,

-   zabezpečuje a kontroluje vykonávanie fyzickej prípravy na krajskom riaditeľstve a na okresných riaditeľstvách,

-   spolupracuje vo vymedzenom rozsahu v oblasti uplatňovania/dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia  pri práci na krajskom riaditeľstve a na okresných riaditeľstvách,

-    plní vo vymedzenom rozsahu úlohy na úseku ochrany utajovaných skutočností a vedie určenú evidenciu písomností na krajskom riaditeľstve  a na okresných riaditeľstvách,

-    spolupracuje vo vymedzenom rozsahu na úseku koncepcie, plánovania a realizácie rozvoja informatiky na krajskom riaditeľstve a na okresných riaditeľstvách,

-    spolupracuje vo vymedzenom rozsahu pri zabezpečení ochrany výpočtovej techniky, údajov a informácií na krajskom riaditeľstve a na okresných riaditeľstvách,

-    podieľa sa na kontrole pripravenosti a akcieschopnosti závodných hasičských útvarov, závodných hasičských zborov a dobrovoľných hasičských zborov obcí v pôsobnosti krajského riaditeľstva

-   overuje odbornú spôsobilosť veliteľov závodných hasičských zborov a zamestnancov vo funkciách veliteľ družstva a operačný dôstojník, vydáva a odníma osvedčenia o ich odbornej spôsobilosti a vedie predpísanú dokumentáciu o tejto činnosti,

-    koordinuje zisťovanie príčin vzniku požiarov a vypracúva rozbory požiarovosti.

Kontakty na príslušníkov  oddelenia operatívno technického