Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Kompetencie

Hasičský a záchranný zbor bol zriadený 1. apríla 2002 zákonom č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.

Hasičský a záchranný zbor

 1. plní úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
 2. vykonáva štátny požiarny dozor,
 3. plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri ochrane životného prostredia,
 4. poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb,
 5. vykonáva záchranné práce pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér,
 6. zabezpečuje jednotné uplatňovanie technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, posudzovania zhody a vykonávanie dohľadu nad výrobkami,
 7. plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia,
 8. plní úlohy na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia súvisiace s vykonávaním činností zboru.

Hasičský a záchranný zbor sa podieľa

 1. na plnení úloh pri poskytovaní predlekárskej pomoci a na odsune ranených a chorých najmä pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
 2. na zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva a na poskytovaní humanitárnej pomoci,
 3. na likvidácii ohnísk nákaz zvierat,
 4. aj na plnení úloh integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany, pri príprave na obranu štátu a úloh súvisiacich s mobilizačnými prípravami,
 5. na plnení úloh vedecko-technického rozvoja na úseku ochrany pred požiarmi.

Pri plnení svojich úloh Hasičský a záchranný zbor spolupracuje so štátnymi orgánmi, s orgánmi samosprávy, právnickými osobami, občianskymi združeniami a s fyzickými osobami.

Hasičský a záchranný zbor spolupracuje pri riešení otázok na úseku ochrany pred požiarmi s príslušnými orgánmi iných štátov a s medzinárodnými organizáciami. Pomoc iným štátom poskytuje Hasičský a záchranný zbor v rozsahu medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Hasičský a záchranný zbor tvoria

 1. prezídium,
 2. 8 krajských riaditeľstiev,
 3. 51 okresných riaditeľstiev 
 4. 6 zariadení,
 5. pracoviská.