Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Legislatíva v HaZZ

Základnými všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti úpravy služobného pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru sú

 • zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 
 • zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 314/2001 Z. z.o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ustanovuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských jednotiek pri vykonávaní záchranných prác pri nežiaducich udalostiach. Tento zákon ďalej upravuje

 • povinnosti ústredných orgánov štátnej správy a ďalších ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi,
 • požiadavky na odbornú prípravu a odbornú spôsobilosť na vykonávanie činností na úseku ochrany pred požiarmi,
 • výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
 • druhy hasičských jednotiek, ich zriaďovanie a povinnosti pri likvidácii požiarov a pri vykonávaní záchranných prác,
 • úlohy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a iných občianskych združení na úseku ochrany pred požiarmi,
 • sankcie za porušovanie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi.

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov ustanovuje zriadenie, postavenie, úlohy, organizáciu a riadenie Hasičského a záchranného zboru, ako aj štátnu službu príslušníka Hasičského a záchranného zboru a právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenami a so skončením služobného pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru. Hasičský a záchranný zbor je jednotne organizovaným zborom, ktorý plní úlohy v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom č. 315/2001 Z. z. a osobitnými  predpismi.

Hasičský a záchranný zbor najmä

 • plní úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
 • vykonáva štátny požiarny dozor,
 • plní úlohy pri likvidácii požiarov a pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác,
 • poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb,
 • vykonáva záchranné práce pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér,
 • zabezpečuje jednotné uplatňovanie technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, posudzovania zhody a vykonávanie dohľadu nad výrobkami,
 • plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia,
 • plní úlohy na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia súvisiace s vykonávaním činností zboru,
 • plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.

Bližšie informácie k jednotlivým oblastiam úpravy vrátane súvisiacich vykonávacích predpisov sa nachádzajú v týchto častiach:

Požiarna prevencia
Riadenie hasičských jednotiek

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo opatrenie zo 17. októbra 2016 č. 113/2016 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na výkon služby v roku 2016 (oznámené pod č. 282/2016 Z. z.).

Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 17. októbra 2016 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na výkon služby v roku 2016 (PDF, 168 kB)