Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2021, utorok
 

Oddelenie posudzovania výrobkov

Hlavné úlohy:

 • posudzovanie určených vlastností výrobkov používaných v hasičskej a záchranárskej činnosti (najmä prenosných svietidiel, hasiacich látok, OOPP), spracúvanie podkladov na ich zaraďovanie do používania v zbore, 
 • stanovovanie požiarnotechnických vlastnosti a posudzovanie požiarnych charakteristík horľavých kvapalín, tuhých látok, plastov, textilných materiálov, interiérov automobilov, hračiek podľa rozsahu akreditácie SNAS a poskytovanie týchto služieb jednotlivým zložkám HaZZ, právnickým a fyzickým osobám,
 • vykonávanie skúšok požiarnotechnických vlastností materiálov a výrobkov v zmysle udelenej akreditácie SNAS pre účely zisťovania príčin vzniku požiarov, 
 • stanovovanie a posudzovanie požiarnotechnických vlastností stavebných materiálov a výrobkov v zmysle udelenej autorizácie MVRR a poskytovanie týchto služieb pre jednotlivé zložky HaZZ, právnické a fyzické osoby, 
 • prehlbovanie spolupráce so zahraničnými akreditovanými skúšobňami v oblasti skúšania horľavých materiálov a posudzovania výrobkov používaných v HaZZ výmenou informácii a poznatkov, zúčastňovanie sa na medzinárodných medzilaboratórnych porovnávacích skúškach  zhody výsledkov akreditovaných skúšobných postupov, 
 • rozširovanie skúšobníckej činnosti a vytváranie podmienok pre akreditáciu skúšobných postupov na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva materiálov a na posudzovanie zhody výrobkov používaných v HaZZ, 
 • podieľanie sa na tvorbe, posudzovaní a revízií návrhov európskych, medzinárodných a slovenských technických noriem, týkajúcich sa hodnotenia vlastnosti osobných a technických prostriedkov a požiarnotechnických vlastností materiálov a výrobkov, 
 • podieľanie sa na činnosti medzinárodných a slovenských normalizačných komisií pre oblasť protipožiarnej bezpečnosti materiálov a výrobkov a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi v určených európskych a medzinárodných normalizačných komisiách formou normalizačnej spolupráce a spracúvaním normalizačných úloh,
 • sprístupňovanie výsledkov práce oddelenia najmä prostredníctvom tlačovín, vydávaných ústavom a prezídiom zboru, 
 • poskytovanie služieb jednotlivým zložkám Hasičského a záchranného zboru, 
 • poskytovanie konzultácií a odbornej pomoci študentom vybraných technických univerzít a vysokých škôl.

Súčasťou oddelenia na posudzovanie výrobkov je akreditovaná Skúšobňa na posudzovanie výrobkov.

Skúšobni na posudzovanie výrobkov je udelené:

 • štatút registrovaného člena SNAS 
 • členské číslo v SNAS 011, ktoré je viazané na akceptovanie Etického kódexu registrovaného člena SNAS 
 • Osvedčenie o akreditácii (PDF, 515 kB) z roku 2012 v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025:2005, ktorým SNAS osvedčuje spôsobilosť skúšobne na posudzovanie výrobkov vykonávať skúšanie horľavosti kvapalín, tuhých látok, plastov, textilných materiálov, stavebných materiálov a výrobkov, interiérov automobilov, hračiek, skúšanie vlastností technických a osobných prostriedkov používaných hasičmi a záchranármi v Slovenskej republike podľa rozsahu akreditácie, 
 • Osvedčenie o autorizácii s registračným číslom SK53 z roku 2012, udelené MVRR SR, ktorým je skúšobňa ako autorizovaná osoba oprávnená vykonávať skúšky stavebných výrobkov v rámci reakcie na oheň.