Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Oddelenie posudzovania výrobkov

Hlavné úlohy:

 • posudzovanie určených vlastností výrobkov používaných v hasičskej a záchranárskej činnosti (najmä prenosných svietidiel, hasiacich látok, OOPP), spracúvanie podkladov na ich zaraďovanie do používania v zbore, 
 • stanovovanie požiarnotechnických vlastnosti a posudzovanie požiarnych charakteristík horľavých kvapalín, tuhých látok, plastov, textilných materiálov, interiérov automobilov, hračiek podľa rozsahu akreditácie SNAS a poskytovanie týchto služieb jednotlivým zložkám HaZZ, právnickým a fyzickým osobám,
 • vykonávanie skúšok požiarnotechnických vlastností materiálov a výrobkov v zmysle udelenej akreditácie SNAS pre účely zisťovania príčin vzniku požiarov, 
 • stanovovanie a posudzovanie požiarnotechnických vlastností stavebných materiálov a výrobkov v zmysle udelenej autorizácie MVRR a poskytovanie týchto služieb pre jednotlivé zložky HaZZ, právnické a fyzické osoby, 
 • prehlbovanie spolupráce so zahraničnými akreditovanými skúšobňami v oblasti skúšania horľavých materiálov a posudzovania výrobkov používaných v HaZZ výmenou informácii a poznatkov, zúčastňovanie sa na medzinárodných medzilaboratórnych porovnávacích skúškach  zhody výsledkov akreditovaných skúšobných postupov, 
 • rozširovanie skúšobníckej činnosti a vytváranie podmienok pre akreditáciu skúšobných postupov na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva materiálov a na posudzovanie zhody výrobkov používaných v HaZZ, 
 • podieľanie sa na tvorbe, posudzovaní a revízií návrhov európskych, medzinárodných a slovenských technických noriem, týkajúcich sa hodnotenia vlastnosti osobných a technických prostriedkov a požiarnotechnických vlastností materiálov a výrobkov, 
 • podieľanie sa na činnosti medzinárodných a slovenských normalizačných komisií pre oblasť protipožiarnej bezpečnosti materiálov a výrobkov a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi v určených európskych a medzinárodných normalizačných komisiách formou normalizačnej spolupráce a spracúvaním normalizačných úloh,
 • sprístupňovanie výsledkov práce oddelenia najmä prostredníctvom tlačovín, vydávaných ústavom a prezídiom zboru, 
 • poskytovanie služieb jednotlivým zložkám Hasičského a záchranného zboru, 
 • poskytovanie konzultácií a odbornej pomoci študentom vybraných technických univerzít a vysokých škôl.

Súčasťou oddelenia na posudzovanie výrobkov je akreditovaná Skúšobňa na posudzovanie výrobkov.

Skúšobni na posudzovanie výrobkov je udelené:

 • Osvedčenie o akreditácii č. S-084

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA (SNAS) na základe rozhodnutia č. 011/9445/2021/1 zo dňa 29.09.2021 osvedčuje Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Skúšobňa na posudzovanie výrobkov je spôsobilá vykonávať skúšanie horľavosti kvapalín, tuhých látok, plastov, textilných materiálov, stavebných hmôt a produktov, interiérov automobilov a vlastností technických a osobných ochranných prostriedkov  používaných hasičmi a záchranármi v Slovenskej republike podľa rozsahu akreditácie.

Spôsobilosť vykonávať akreditované činnosti nestranne a dôveryhodne akreditovaná osoba prejavuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017

 • Osvedčenie o autorizácii SK53

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Sekcia mestského rozvoja, stavebníctva a bytovej politiky udeľuje OSVEDČENIE O AUTORIZÁCII SK53 podľa § 13 ods. 1 písm. f) bod 1 a § 15 ods. 2 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky osvedčuje Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR na základe žiadosti, posúdenia plnenia podmienok a predpokladov podľa ustanovení § 14 a § 15 zákona a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, v znení  neskorších predpisov („ďalej len vyhláška“) autorizuje ako skúšobné laboratórium.

Rozsah autorizácie je v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške určený nasledovne: autorizovaná osoba je oprávnená vykonávať skúšky reakcie na oheň stavebných výrobkov uvedených v prílohe č. 1 k vyhláške. 

 • Osvedčenie o notifikácii NO 2507

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Sekcia výstavby udeľuje OSVEDČENIE O NOTIFIKÁCII NO 2507 podľa § 13 ods. 1 písm. g) bod 1 a §16 ods. 2 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) sekcia výstavby Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky notifikuje autorizovanú osobu SK53 Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS.

Rozsah činností je špecifikovaný v prílohe tohto osvedčenia, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Osvedčenie nadobúda účinnosť dňom vydania.