Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Výcvikové trenažéry

Takticko-požiarny domec

Takticko - požiarny domec

 • nacvičenie vonkajšieho prieskumu budovy a vyhodnotenie situácie,
 • vnikanie do budovy zo zeme, vzduchu a pomocou hasičskej techniky
  a vecných prostriedkov,
 • využívanie nových technických prostriedkov, ktoré uľahčujú prácu hasičom pri vyhľadávaní osôb a ohnísk v priestore,
 • nácvik evakuácie a záchrany postihnutých osôb zo zadymeného priestoru budovy pri požiari pomocou hasičskej  techniky a vecných prostriedkov,
 • nácvik prvej pomoci postihnutým osobám a sebazáchranu z budovy.

Zborenisko, Rumovisko

Zborenisko, Rumovisko

 • výcvik vyhľadávania a záchrany osôb po prírodnej katastrofe alebo priemyselnej havárii,
 • nácvik pohybu po ruinách budov a častí konštrukcii, pohyb skupiny v priestore, dodržiavanie minimálnych základných bezpečnostných pravidiel v postihnutom priestore,
 • nácvik vyslobodzovania osôb z ruín a závalov pomocou technických prostriedkov,
 • výcvik záchrany osôb vo vyzdvihovaní z vertikálnych šácht.

Železničná stanica, Železničné vagóny, Nechránený železničný prejazd

Železničná stanica, Železničné vagóny, Nechránený železničný prejazd

 • nácvik taktiky eliminovania následkov úniku nebezpečnej látky,
 • nácvik minimálnych bezpečnostných pravidiel pri likvidácii vzniknutej mimoriadnej udalosti (dopravná nehoda dopravného prostriedku, únik nebezpečnej látky do prostredia, požiar a podobne),
 • nácvik taktiky riešenia namodelovaných situácii dopravných nehôd dopravných prostriedkov,
 • nácvik hromadných dopravných nehôd,
 • výcvik záchranárskych jednotiek po vzniku hromadných nešťastí na železnici s možnosťou využitia technológie riadeného ohňa v požiarnej časti vagóna.

Cestný tunel

 • nácvik taktiky hasenia motorových  vozidiel (osobných i nákladných) pomocou hasiacej látky,
 • nácvik evakuácie osôb z ohrozeného priestoru, vyslobodzovanie osôb z vozidiel v uzavretom priestore za sťažených podmienok – zadymenie tunela,
 • nácvik dodržiavania bezpečnostných opatrení, ktoré musia byť dodržané
  pred vstupom do priestoru tunela a po východe na bezpečné priestranstvo v rámci taktiky hasenia v tuneli.

Jakub Climbing

 • nácvik budovania istiacich stanovísk a kotviacich bodov,
 • nácvik činností lezeckého družstva pri výstupe po konštrukcii,
 • nácvik zlaňovania v rôznych situáciách s rôznymi zlaňovacími pomôckami,
 • nácvik výstupu po lane, použitie blokantov,
 • nácvik záchrany spúšťaním v rôznych podmienkach a situáciách,
 • nácvik záchrany pomocou vyťahovania v rôznych situáciách,
 • improvizovaná záchrana lezeckého družstva.

Bralce – Via Ferrata

 • nácvik zásahov v prírodnom a technickom prostredí (záchrana osôb z výšok a nad voľnými hĺbkami v každom počasí),
 • nácvik výstupu a zostupu z výšky pomocou lezeckých prostriedkov, zvládnutie techniky lezenia v prírodnom prostredí,
 • nácvik evakuácie a záchrany osôb z priestoru,
 • nácvik prenosu osoby na nosidlách,
 • transport zranenej osoby s využitým lezeckej techniky – z priestoru nad voľnou hĺbkou.

Jakub Building Gun

 • vonkajší prieskum budovy a vyhodnotenie situácie,
 • vniknutie do budovy zo zeme, z vody a zo vzduchu a pomocou hasičskej techniky, vnútorný prieskum budovy v zadymenom priestore,
 • vyhľadávanie ohrozených osôb v budove pri požiari,
 • nácvik poskytovania prvej pomoci v budove,
 • evakuácia postihnutých osôb z budovy pri požiari zo zeme, z vody a zo vzduchu,
 • transport postihnutých osôb vozidlami a vrtuľníkmi.

JAKUB HIGH-RISE BUILDING GUN Družba

 • nácvik činností vo výškových obytných budovách v mestskom prostredí,
 • vnútorný prieskum budovy v zadymenom prostredí,
 • vnikanie do budovy zo zeme, vzduchu a pomocou hasičskej techniky a vecných prostriedkov,  
 • nácvik systému označovania prehľadaného priestoru,
 • nácvik vedenia útočných prúdov a dopravného vedenia,
 • nácvik evakuácie a záchrany postihnutých osôb zo zadymeného priestoru budovy pri požiari pomocou hasičskej  techniky a vecných prostriedkov,
 • nácvik prvej pomoci postihnutým osobám a sebazáchranu z budovy,
 • nácvik výcvik súčinnosti zložiek integrovaného záchranného systému a štábov krízového riadenia.

Skladisko

 • vonkajší prieskum budovy a vyhodnotenie situácie,
 • výcvik hasičského družstva po vzniku priemyselných havárií,
 • výcvik vyhľadávania nebezpečných látok v skladových priestoroch,
 • výcvik družstva pri vyhľadávaní nezvestných osôb v zadymenom priestore v priestoroch skladiska simulujúceho priemyselnú budovu,
 • nácvik systému označovania preskúmaného priestoru,
 • nácvik jednotlivých postupov pri likvidácii požiaru rôznych druhov látok,
 • nácvik vytvorenia otvoru na odvetranie priestoru v budove bez požiarnobezpečnostných otvorov.


Vodné cvičisko – Vododrom

 • nácvik ovládania záchranného člna pomocou pádlovania,
 • nácvik ovládania záchranného člna s prívesným motorom po vymedzenej plavebnej dráhe (slalom),
 • nácvik vyviazania a vlečenia bremena za záchranným člnom s prívesným motorom,
 • koordinácia VMP so záchranným člnom s prívesným motorom s výcvikovým trenažérom „Jakub Coloseum“ (imitácia paluby vrtuľníka), ako nácvik nalodenia záchranárov na palubu záchranného člna, resp. evakuácia osôb zo záchranného člna na palubu „vrtuľníka“,
 • nácvik záchrany osôb z vodnej hladiny,
 • nácvik záchrany osôb po preborení sa pod ľad,
 • nácvik záchrany hasiča v zásahovom odeve po preborení sa pod ľad,
 • nácvik zachytávania nebezpečných látok na vodnej hladine pomocou nornej steny,
 • nácvik vyviazania a ovládania záchranného člna pomocou lán z brehu,
 • poskytovanie prvej predlekárskej pomoci pri záchrane topiacich sa osôb,
 • nácvik plnenia, naloženia vriec naplnených pieskom do člna, ich preprava a uloženie na miesto sanácie (imitácia protipovodňovej ochrannej hrádze),
 • nácvik uväzovania a vyzdvihovania bremena (vraku OMV) z dna vodnej nádrže pomocou nafukovacích vyzdvihovacích vakov – výcvik potápačskej skupiny.

Cvičisko vedenia bojových vozidiel – CVBV

Cvičisko vedenia bojových vozidiel – CVBV

 • výcvik vodičov vo vedení špeciálnej techniky v ťažkom teréne,
 • preverovanie schopností vodičov pri jazde s prirodzenými prekážkami (stúpanie, rokliny, výmole, brody, nespevnené cesty, a pod.),
 • preverovanie schopností vodičov pri jazde po úzkych poľných cestách, uvoľňovanie   a vlečenie uviaznutého vozidla, voľba vhodného smeru nájazdu na prekážku a prechod cez ňu,
 • preverenie orientácie vodiča v teréne bez ciest s ohľadom na voľbu vhodného smeru na prekonávanie ťažkého úseku terénu,
 • využitie prednej hnacej nápravy, prídavných prevodov, uzávierky diferenciálu na zvýšenie priechodnosti vozidla,
 • výcvik vodičov pri vedení vozidla v obmedzených priechodoch, pri prekonávaní prekážok a pri jazde vozidla v teréne so stúpaním, klesaním alebo bočným náklonom do 12%  s ohľadom na stabilitu vozidla.


Autobus v priekope

Autobus v priekope

 • výcvik hasičského družstva pri vzniku hromadnej dopravnej nehody,
 • preverenie schopností zasahujúcich príslušníkov poskytovať predlekársku prvú pomoc s ohľadom na triedenie postihnutých osôb podľa druhu postihnutia,
 • spôsob nasadenia záchranárskeho náradia na vyslobodenie osôb,
 • nácvik stabilizácie havarovaného autobusu,
 • likvidáciu nebezpečnej látky v mieste dopravnej nehody a zamedzenie uniknutej látky,
 • transport postihnutých osôb z priekopy za pomoci nosidiel, lanového navijaku, lezeckej výstroje, rebríka a pod.

Cisterna s nebezpečnou látkou

Cisterna s nebezpečnou látkou

 • nácvik taktiky eliminovania následkov úniku nebezpečnej látky
 • nácvik minimálnych bezpečnostných pravidiel pri likvidácii vzniknutej mimoriadnej udalosti (dopravná nehoda dopravného prostriedku, únik nebezpečnej látky
  do prostredia, požiar a podobne),
 • nácvik taktiky riešenia namodelovaných situácii dopravných nehôd dopravných prostriedkov,
 • nácvik hromadných dopravných nehôd.

Taktický polygón hasičského charakteru

 • nácvik taktiky hasenia motorových  vozidiel pomocou hasiacej látky na voľnom priestranstve;  nácvik optimálnej stabilizácie havarovaného vozidla,
 • vyslobodzovanie osôb z vozidiel,
 • nácvik dodržiavania bezpečnostných opatrení, ktoré musia byť dodržané pri vyslobodzovaní osôb z vozidiel,
 • nácvik postupu pri určovaní priorít pri dopravnej nehode,
 • nácvik prvej pomoci postihnutým osobám.

Zdroj: HaZZ

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Prezident HaZZ

  Adrián Mifkovič je prezidentom HaZZ od 1. januára 2024. Adrián Mifkovič

Fotogalérie