Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Odbor riadenia hasičských jednotiek Prezídia HaZZ

Operatívno-technický úsek riadený odborom operatívneho riadenia hasičských jednotiek Prezídia Hasičského a záchranného zboru zastrešuje najširšiu škálu zo všetkých odborných činností Hasičského a záchranného zboru a najpočetnejšiu skupinu príslušníkov zboru. Preto sa asi aj najväčší počet úloh a pripravovaných zmien, či už legislatívnych, organizačných alebo odborných, týka priamo tohto úseku.

Ako možno mnohí viete, náš vykonávací predpis, vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách, postupne dostáva novú podobu. Hlavným cieľom úpravy tejto legislatívnej normy je zvýšiť dynamickosť, rýchlosť a efektívnosť pri zavádzaní nových myšlienok a nevyhnutných zmien v hasičských jednotkách zboru. Preto sa novelizovanou úpravou vyhlášky č. 611/2006 budú riadiť všetky hasičské jednotky v Slovenskej republike, okrem hasičských jednotiek zboru. Všetky oblasti týkajúce sa hasičských jednotiek zboru budú upravené a ďalej už len upravované vnútornými predpismi ministerstva vnútra, čiže nariadeniami ministra vnútra SR a pokynmi prezidenta zboru. A tak pracovnú skupinu vytvorenú na novelizáciu spomínanej vyhlášky ešte čaká dôležitá práca na príprave nových vnútorných predpisov zboru, a to predovšetkým dôkladne prepracovať a pripraviť do začiatku platnosti novely vyhlášky pokyn prezidenta HaZZ č. 35/2002 o vnútornej organizácii Hasičského a záchranného zboru na operatívno-technickom úseku, ako aj ďalšie predpisy.

Po organizačnej stránke bol odbor operatívneho riadenia a odborných služieb rozdelený na štyri oddelenia tak, aby plnenie úloh bolo čo najpružnejšie a najefektívnejšie. Úlohy oddelení operatívneho riadenia, odborných služieb a operačného riadenia a integrovaného záchranného systému sú každému dostatočne známe a kopírujú už existujúce oddelenia na krajských, ako aj okresných riaditeľstvách. Chcem sa však osobitne pristaviť pri novovzniknutom oddelení informačných technológií, spojovacích a telekomunikačných zariadení. Jeho úlohou bude naštartovať proces zavádzania už existujúcich a samozrejme aj nových informačných technológií, ako aj vytvoriť nový informačný systém zboru tak, aby jednotlivé moduly zboru zastrešené jednotlivými úsekmi (sily a prostriedky, výjazd, mzdové výkazy, SAP, krízové plány atď.) pracovali spoľahlivo a efektívne vzájomne medzi sebou.

V oblasti operatívneho riadenia bude nosnou úlohou oddelenia (v spolupráci so Strednou školou požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR) príprava a zavedenie do praxe nového cvičebného poriadku zohľadňujúci nové prvky výcviku v spojitosti s využívaním nových technických prostriedkov. Na to samozrejme nadväzujú ďalšie nemenej dôležité úlohy v tejto oblasti ako zabezpečenie vybudovania moderných výcvikových centier, či už vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť, alebo na záchranných brigádach zboru. Práve záchranné brigády by v pripravovanej novej koncepcii zboru mali plnohodnotne plniť úlohy na úseku výcviku príslušníkov zboru, ako aj úlohy v logistickej oblasti. Nesmiem samozrejme zabudnúť na to, že dôraz sa bude klásť taktiež na dokončenie postupnej obmeny hasičskej techniky, používanej výzbroje a výstroje a na zabezpečenie postupného nákupu hasičskej techniky na špeciálne účely, ako je napríklad povodňová záchranná služba.

Logistickým zabezpečením zásahovej činnosti hasičských jednotiek sa venuje oddelenie odborných služieb, kde prioritnou úlohou (vzhľadom na stále pribúdajúce a čoraz náročnejšie zásahy) bude prebudovanie protiplynovej služby na chemickú a plynovú službu s novými presne zadefinovanými úlohami. Strojná služba má za sebou pomerne hektické obdobie najmä preto, že v pomerne krátkom čase sme museli pripraviť podklady na vyhlásenie verejnej súťaže na dodávku výškovej techniky, ako i pripraviť a v praxi zrealizovať novelu pokynu č. 42/2006 o jednotnom označovaní motorových vozidiel Hasičského a záchranného zboru.

Nové koncepčné riešenia sa samozrejme vo veľkom rozsahu budú týkať tiež úseku operačného riadenia a IZS. S postupným zavádzaním IT technológií do praxe sú spojené ďalšie úlohy v oblasti moderného budovania operačných stredísk zboru. Aj tu bola spracovaná analýza súčasného stavu s návrhom postupného etapovitého zlučovania operačných stredísk s na to nadväzujúcimi úlohami v oblasti organizačnej, personálnej a pod.

Je samozrejme oveľa viac cieľov, ktoré chceme dosiahnuť v operatívno-technickej oblasti, zohľadňujúc dôležitosť a významné postavenie tohto úseku v celom Hasičskom a záchrannom zbore. Verím a veľmi si želám, aby sa nám podarilo tieto úlohy a ciele úspešne zvládnuť v prospech nás hasičov, ale aj všetkých občanov Slovenska.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

Prezident HaZZ

  Adrián Mifkovič je prezidentom HaZZ od 1. januára 2024. Adrián Mifkovič

Fotogalérie