Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Technik požiarnej ochrany

Technikom požiarnej ochrany môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti technika požiarnej ochrany. Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže podľa § 11 ods. ods. 3  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov získať fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

 1. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 2. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 3. vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 4. vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 5. určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
 6. organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

Vyššie uvedené činnosti technika požiarnej ochrany pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa môže technik požiarnej ochrany vykonávať na základe pracovno-právneho vzťahu, dodávateľsky, alebo inou formou.

Odbornú spôsobilosť technik požiarnej ochrany preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany vydáva príslušné krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.

Overenia odbornej spôsobilosti sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu pre technikov požiarnej ochrany vo vymedzenom rozsahu a to najneskôr do 6 mesiacov od skončenia odbornej prípravy, pričom absolvovanie odbornej prípravy sa preukazuje potvrdením o absolvovaní odbornej prípravy. Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy pre technika požiarnej ochrany platí 18 mesiacov od skončenia odbornej prípravy.

Overenia odbornej spôsobilosti bez absolvovania odbornej prípravy sa môže zúčastniť absolvent strednej školy so študijným zameraním požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany do 6 mesiacov od úspešného ukončenia štúdia na strednej škole. Obsah a rozsah študijného zamerania požiarna ochrana príslušnej školy, ako aj spôsob overenia vedomostí sa musia prerokovať s ministerstvom.

Overenia odbornej spôsobilosti bez absolvovania odbornej prípravy sa môže zúčastniť absolvent vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany alebo absolvent vysokej školy so študijným zameraním požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany do 6 mesiacov od úspešného ukončenia štúdia. Obsah a rozsah študijného zamerania požiarna ochrana príslušnej školy, ako aj spôsob overenia vedomostí sa musia prerokovať s ministerstvom.

Odborná príprava sa člení na základnú odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu. Základná odborná príprava v rozsahu 120 hodín je určená pre fyzické osoby, ktoré ešte nemajú odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany. Aktualizačná odborná príprava v rozsahu 30 hodín je určená pre fyzické osoby s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany.

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany zaniká:

 1. uplynutím piatich rokov odo dňa jeho vydania,
 2. uplynutím piatich rokov odo dňa poslednej aktualizačnej odbornej prípravy pri osvedčení o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia,
 3. odobratím osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
 4. smrťou odborne spôsobilej osoby alebo vyhlásením odborne spôsobilej osoby za mŕtvu. 

Ak technik požiarnej ochrany absolvuje odbornú prípravu a požiada o overenie odbornej spôsobilosti počas platnosti osvedčenia, považuje sa na účel overenia za osobu s odbornou spôsobilosťou aj po zániku platnosti osvedčenia, najviac však na 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti.

Fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany sa podrobuje raz za päť rokov pravidelnému overovaniu odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti technika požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia; do obdobia desiatich po sebe nasledujúcich rokov sa započítava aj obdobie keď sa fyzická osoba považovala za osobu s odbornou spôsobilosťou na účel overenia odbornej spôsobilosti.

Odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané ministerstvom. Zoznam subjektov, ktorým bolo také oprávnenie vydané, nájdete v sekcii vzdelávanie - akreditované subjekty.

Skúška na overovanie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany sa uskutočňuje v poradí písomná časť a ústna časť. Podmienkou postupu do ďalšej časti skúšky je hodnotenie klasifikačným stupňom vyhovel v predchádzajúcej časti. 

Podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a okruh otázok pre písomnú a ústnu časť obsahuje pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2015 (PDF, 821 kB) v znení pokynu č. 25/2015 (PDF, 481 kB) novela č. 9/2018 (PDF, 415 kB), novela č. 10/2023 (PDF, 413 kB).

Prihlášku na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť technika požiarnej ochrany si môžete stiahnuť TU (PDF, 166 kB) a súhlas so spracovaním osobných údajov si môžete stiahnuť TU (PDF, 182 kB)

Zoznam fyzických osôb s platným osvedčením odbornej spôsobilosti na činnosť technika požiarnej ochrany poskytne príslušné krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pod ktorého územnú pôsobnosť spadá miesto trvalého pobytu fyzickej osoby s platným osvedčením odbornej spôsobilosti na činnosť technika požiarnej ochrany.

Osoba s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany môže vykonávať aj činnosti preventivára požiarnej ochrany obce.

Za každé vykonanie overenia odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany sa platí správny poplatok v hodnote 120 €.

Za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany sa platí správny poplatok v hodnote 10 €.

Správne poplatky je možné uhradiť:

 • prostredníctvom elektronického kolku v platobnom systéme s názvom eKOLOK, ktorý predstavuje terminály resp. kiosky prevažne na pracoviskách Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR a súdov, ale aj na Ministerstve hospodárstva SR, Ministerstve dopravy a výstavby SR, Daňovom úrade Bratislava, Generálnej prokuratúre SR, vďaka ktorým je možné uhradiť správne poplatky v hotovosti, platobnou kartou alebo platobnou kartou bezkontaktne,  alebo
 • zakúpením kolkov v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty a. s., ktoré sú zverejnené tu,
 • prostredníctvom Mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay/APP Center a je určená pre mobilné zariadenia s OS Android od verzie 4.4 vyššie a od júna 2017 je sprístupnená aj pre mobilné zariadenia s iOS 11,
 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.

Postup pri výbere správnych poplatkou a ich suma sa náchádza tu (PDF, 323 kB).

 Poznámka:

eKolok zakúpený v kiosku je možné použiť do 30 dní odo dňa zakúpenia.

eKolok zakúpený na pobočkách Slovenskej pošty je možné použiť do 2 rokov odo dňa zakúpenia.

Potvrdenie o úhrade správneho poplatku je možné vrátiť odo dňa zakúpenia do 2 rokov od jeho zakúpenia. Po uplynutí tejto lehoty nie je možná refundácia.

Postup vrátenia správnych poplatkou je uvedený v súvisiacich dokumentoch na stránke: 

http://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok.

V prípade hotovostných úhrad samoobslužný platobný kiosk vráti výdavok do výšky 99,50 Eur. V prípade, že výdavok je vyšší ako 99,50 Eur, žiadateľ obdrží Potvrdenie pre vyplatenie výdavku, ktoré mu bude na základe žiadosti preplatené Prevádzkovateľom systému. Žiadosť o vrátenie výdavku spolu s originálom Potvrdenia pre vyplatenie výdavku je možné podať na poštách, uvedených na www.posta.sk.