Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Preventivár požiarnej ochrany obce

Preventivárom požiarnej ochrany obce môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti preventivára požiarnej ochrany obce.

Podľa § 9 ods. 6 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností:

 1. organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,
 2. školenie kontrolných skupín obce,
 3. vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce, okrem dokumentácie hasičskej jednotky,
 4. vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.

Odbornú spôsobilosť preventivár požiarnej ochrany obce preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce vydáva príslušné okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.

Overenia odbornej spôsobilosti sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu pre preventivárov požiarnej ochrany obce vo vymedzenom rozsahu a to najneskôr do 6 mesiacov od skončenia odbornej prípravy, pričom absolvovanie odbornej prípravy sa preukazuje potvrdením o absolvovaní odbornej prípravy. Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy pre preventivára požiarnej ochrany obce platí 18 mesiacov od skončenia odbornej prípravy.

Overenia odbornej spôsobilosti bez absolvovania odbornej prípravy sa môže zúčastniť absolvent strednej školy so študijným zameraním požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce do 6 mesiacov od úspešného ukončenia štúdia na strednej škole. Obsah a rozsah študijného zamerania požiarna ochrana príslušnej školy, ako aj spôsob overenia vedomostí sa musia prerokovať s ministerstvom.

Overenia odbornej spôsobilosti bez odbornej absolvovania prípravy sa môže zúčastniť absolvent vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, alebo absolvent vysokej školy so študijným zameraním požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce do 6 mesiacov od úspešného ukončenia štúdia. Obsah a rozsah študijného zamerania požiarna ochrana príslušnej školy, ako aj spôsob overenia vedomostí sa musia prerokovať s ministerstvom.

Overenia odbornej spôsobilosti sa môže zúčastniť len fyzická osoba, ktorá absolvovala základnú odbornú prípravu pre preventivárov požiarnej ochrany obce v rozsahu 80 hodín. Osoba s odbornou spôsobilosťou preventivára požiarnej ochrany obce je povinná podľa § 11 ods. 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov najmenej raz za 5 rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie o odbornej spôsobilosti neplatné. Aktualizačná odborná príprava preventivára požiarnej ochrany obce je v rozsahu 20 hodín.

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce nie je časovo obmedzená.

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce zaniká:

 1. neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy,
 2. odobratím osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
 3. smrťou odborne spôsobilej osoby alebo vyhlásením odborne spôsobilej osoby za mŕtvu. 

Odbornú prípravu preventivárov požiarnej ochrany obce vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané ministerstvom. Zoznam subjektov, ktorým bolo také oprávnenie vydané, nájdete v sekcii vzdelávanie - akreditované subjekty 

Skúška na overovanie odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce sa uskutočňuje v poradí písomná časť a ústna časť. Podmienkou postupu do ďalšej časti skúšky je hodnotenie klasifikačným stupňom vyhovel v predchádzajúcej časti. 

Podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce a okruh otázok pre písomnú a ústnu časť obsahuje pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2015  (PDF, 821 kB)v znení pokynu č. 25/2015 (PDF, 481 kB) novela č. 9/2018 (PDF, 415 kB), novela č. 10/2023 (PDF, 413 kB).

Prihlášku na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť preventivára požiarnej ochrany obce si môžete stiahnuť TU (PDF, 166 kB) a súhlas so spracovaním osobných údajov si môžete stiahnuť TU (PDF, 182 kB)

Zoznam fyzických osôb s platným osvedčením odbornej spôsobilosti na činnosť preventivára požiarnej ochrany obce poskytne príslušné okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pod ktorého územnú pôsobnosť spadá miesto trvalého pobytu fyzickej osoby s platným osvedčením odbornej spôsobilosti na činnosť preventivára požiarnej ochrany obce.

Za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti preventivára požiarnej ochrany obce sa platí správny poplatok v hodnote 10 €.

Správne poplatky je možné uhradiť:

 • prostredníctvom elektronického kolku v platobnom systéme s názvom eKOLOK, ktorý predstavuje terminály resp. kiosky prevažne na pracoviskách Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR a súdov, ale aj na Ministerstve hospodárstva SR, Ministerstve dopravy a výstavby SR, Daňovom úrade Bratislava, Generálnej prokuratúre SR, vďaka ktorým je možné uhradiť správne poplatky v hotovosti, platobnou kartou alebo platobnou kartou bezkontaktne,  alebo
 • zakúpením kolkov v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty a. s., ktoré sú zverejnené tu,
 • prostredníctvom Mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay/APP Center a je určená pre mobilné zariadenia s OS Android od verzie 4.4 vyššie a od júna 2017 je sprístupnená aj pre mobilné zariadenia s iOS 11,
 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.

Postup pri výbere správnych poplatkou a ich suma sa náchádza tu (PDF, 323 kB).

 Poznámka:

eKolok zakúpený v kiosku je možné použiť do 30 dní odo dňa zakúpenia.

eKolok zakúpený na pobočkách Slovenskej pošty je možné použiť do 2 rokov odo dňa zakúpenia.

Potvrdenie o úhrade správneho poplatku je možné vrátiť odo dňa zakúpenia do 2 rokov od jeho zakúpenia. Po uplynutí tejto lehoty nie je možná refundácia.

Postup vrátenia správnych poplatkou je uvedený v súvisiacich dokumentoch na stránke: 

http://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok.

V prípade hotovostných úhrad samoobslužný platobný kiosk vráti výdavok do výšky 99,50 Eur. V prípade, že výdavok je vyšší ako 99,50 Eur, žiadateľ obdrží Potvrdenie pre vyplatenie výdavku, ktoré mu bude na základe žiadosti preplatené Prevádzkovateľom systému. Žiadosť o vrátenie výdavku spolu s originálom Potvrdenia pre vyplatenie výdavku je možné podať na poštách, uvedených na www.posta.sk.