Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Povodňová záchranná služba

Povodňová záchranná služba

1. Povodňová záchranná služba vykonáva záchranné práce počas povodní, nehôd a iných mimoriadnych udalostí na vodnej ploche, a to najmä[1]

    a. evakuáciu osôb, zvierat a majetku z oblastí ohrozených záplavami,

    b. záchranu osôb, zvierat a majetku v zaplavenom území,

    c. záchranu osôb pri nehodách a haváriách na vodných plochách,

    d. odstraňovanie zátarás a prekážok na tokoch, ktoré spôsobujú záplavy,

    e. čerpanie vody zo zaplavených domov, objektov a studní,

    f. poskytovanie pomoci správcom vodných tokov pri spevňovaní ochranných hrádzí, ak je ohrozená ich stabilita,

    g. vykonávanie potápačských prác zameraných na záchranu osôb, majetku, ako aj na vyhľadávanie nezvestných osôb.

2. Povodňová záchranná služba okrem úloh podľa odseku 1

    a. plánuje a vykonáva údržbu, opravy a kontrolu technických prostriedkov povodňovej záchrannej služby a zabezpečovanie ich akcieschopnosti,

    b. predkladá návrhy na obnovu a dopĺňanie prostriedkov povodňovej záchrannej služby,

    c. vykonáva odbornú prípravu používateľov prostriedkov povodňovej záchrannej služby[2] [3]

3. Organizácia výkonu povodňovej záchrannej služby

Organizácia výkonu povodňovej záchrannej služby a organizovanie školenia a výcviku s prostriedkami povodňovej záchrannej služby sa vykonáva podľa vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách. Zabezpečenie operatívneho vykonávania záchranných prác príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru počas povodní a iných mimoriadnych udalostí na vodnej ploche upravuje pokyn prezidenta HaZZ č. 4 z 27. januára 2009 o výkone povodňovej záchrannej služby (poriadok povodňovej záchrannej služby). Nariadenie MV SR č. 56/2003 Z. z. o potápačskej činnosti v Hasičskom a záchrannom zbore upravuje vykonávanie potápačskej činnosti v HaZZ najmä za účelom záchrany osôb pri povodniach a iných živelných pohromách, pri nehodách na vode, ako aj pri ostatných udalostiach. [4]

V tabuľke je aktualizovaný počet príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s odbornou kvalifikáciou pre výkon povodňovej záchrannej služby a hasičskej záchrannej služby k 31. decembru 2010.  

Špeciálne odbornosti príslušníkov HaZZ pre výkon povodňovej záchr. služby a hasičskej záchr. služby (PDF, 107 kB)

Poznámka:

Súčasťou povodňovej záchrannej služby môže byť potápačská činnosť, ktorá sa zameriava na poskytovanie pomoci a vykonávanie záchranných prác na vodných plochách, najmä pri povodniach, nehodách a iných mimoriadnych udalostiach. Potápačskú činnosť vykonávajú potápači, ktorí sú v hasičskej jednotke zaradení do potápačskej skupiny. Kvalifikáciu potápača spĺňa držiteľ preukazu potápača vydaného Zväzom potápačov Slovenska podľa kritérií Medzinárodnej potápačskej federácie CMAS.

Prehľad technického a materiálneho vybavenia povodňovej záchrannej služby

Prehľad technického a materiálneho vybavenia povodňovej záchrannej služby k 31. 12. 2013 (PDF, 234 kB)

Poznámka:

K základným záchranným prostriedkom na výkon prác na vodnej hladine patrí záchranný čln – malé plavidlo.[5] Služobný čln môže viesť iba zamestnanec organizácie v pôsobnosti ministerstva, ktorý je držiteľom platného povolenia, ktoré oprávňuje viesť služobné člny ministerstva s platným preukazom vodcu malého plavidla, ktorý vydal odborný útvar ministerstva alebo Stredisko výcviku vodičov ministerstva.[6] Záchranné člny sa podrobujú pravidelným technickým prehliadkam, ktoré vykonáva Štátna plavebná správa Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov

Prehľad interných predpisov bezprostredne súvisiacich s výkonom povodňovej záchrannej služby

Pokyn prezidenta HaZZ č. 4 z 27. januára 2009 o výkone povodňovej záchrannej služby v HaZZ (poriadok povodňovej záchrannej služby)

 

[1] Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách

[2] Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[3] Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

[4] Nariadenie MV SR č. 56/2003 Z. z. o potápačskej činnosti v Hasičskom a záchrannom zbore

[5] Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[6] Nariadenie MV SR č. 42/2003 Z. z. o prevádzke služobných malých plavidiel

Poznámka: