Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Požiarna prevencia

Základným princípom požiarnej prevencie je vytváranie a rozvíjanie podmienok na zabezpečenie účinnej ochrany života a zdravia osôb i majetkových hodnôt pred požiarmi, ako aj ich efektívne zdolávanie vrátane poskytovania pomoci pri týchto udalostiach.

Oblasť požiarnej prevencie a zabezpečovanie základných opatrení na predchádzanie vzniku požiarov sa v súčasnosti rieši viacerými spôsobmi. Predovšetkým ide o úlohy, povinnosti a kompetencie obsiahnuté v zákone č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorý bol za obdobie svojej účinnosti už niekoľkokrát novelizovaný. Zmeny sa týkali najmä zabezpečovania základných povinností na úseku ochrany pred požiarmi právnickými osobami, respektíve fyzickými osobami, ako aj realizácie opatrení a kompetencií zo strany orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.

Potreba účinnejšieho uplatňovania základných povinností právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku požiarov vyplýva z negatívneho vývoja požiarovosti na území Slovenskej republiky za ostatné obdobie. Súčasne je potrebné zo strany orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi na všetkých stupňoch realizovať nové a efektívnejšie metódy pôsobenia na uvedené subjekty.

Aj z tohto dôvodu sa pristúpilo v roku 2008 k ďalšej novelizácii zákona o ochrane pred požiarmi, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 199/2009 s účinnosťou od 1. júla 2009. Novela spresňuje niektoré povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov v súvislosti s vlastníctvom, správou alebo užívaním lesa, ako aj povinností vlastníkov a správcov bytových domov. Jednoznačne sú vymedzené tie úlohy, ktoré musia zabezpečovaťspoločenstvá vlastníkov bytov, respektíve správcovia pri prevádzke a užívaní týchto stavieb. Spomenuté zmeny umožnia účinnejšiu kontrolu uvedených subjektov pri prevádzkovaní stavieb alebo pri užívaní lesov a hospodárení v nich.

V novele sú nanovo upravené splnomocňovacie ustanovenia na vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov s technickým obsahom, ktoré budú riešiť podrobnosti o právach a povinnostiach právnických osôb i fyzických osôb - občanov. Novo sú definované aj niektoré kompetencie orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru. Upravené sú aj viaceré ustanovenia týkajúce sa hasičských jednotiek.

V roku 2014 sa pristúpilo k ďalšej novele zákona o ochrane pred požiarmi, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 129/2015. Návrh novely zákona reaguje na výsledky výkonu štátneho požiarneho dozoru a na poznatky a zmeny v oblasti zabezpečovania činností na úseku ochrany pred požiarmi. Predmetná novela podrobnejšie upravuje a dopĺňa práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov v súvislosti s inštaláciou a prevádzkovaním tzv. požiarnotechnických zariadení, ako aj niektoré ustanovenia, ktorých zmeny vyplynuli z aplikácie zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v praxi. Novela zákona taktiež nanovo ustanovuje podmienky a postup pri overovaní vedomostí a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi. Zavádzajú sa podmienky na uznávanie odbornej kvalifikácie na vykonávanie činností preventivára požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany a taktiež podmienky pôsobenia hosťujúceho technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany na území Slovenskej republiky. Novela upravuje zoznam požiarnotechnických zariadení a v súvislosti s prevádzkou požiarnotechnických zariadení sa zavádza registračná povinnosť pre zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia, a to ešte pred jeho prvým zabudovaním do stavby. Zavádzajú sa správne poplatky za vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany a technika požiarnej ochrany, za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ako aj za konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy. Účinnosť novely zákona je od 1. septembra 2015, okrem povinnosti zaregistrovať požiarnotechnické zariadenie pred jeho prvým zabudovaním do stavby, ktorá  nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Súčasne došlo k niektorým legislatívnym zmenám aj v základných vykonávacích predpisoch, ktoré podrobne upravujú ustanovenia zákona týkajúce sa požiarnej prevencie zmena č. 202/2015 Z. z. a hasičských jednotiek zmena č. 201/2015 Z. z. Nadväzne je v pláne pripravovať novely, respektíve vydať nové aj niektoré všeobecne záväzné právne predpisy s technickým obsahom.

Možno konštatovať, že existujúci právny rámec systému ochrany životov, zdravia a majetku vytvára dostatočný priestor a stanovuje zodpovedajúce podmienky aj na plnenie úloh súvisiacich s ochranou pred požiarmi. Zároveň je však potrebné neustále analyzovať potenciálne problémy, najmä vzhľadom na nové vývojové trendy, napríklad v oblasti stavebníctva (výstavba nových multifukčných stavieb a tunelov) i pokiaľ ide o nové technické a technologické zariadenia, používanie a manipuláciu s horľavými látkami i ďalšie. Z tohto dôvodu bude nevyhnutné prispôsobovať, respektíve prepracovávať aj ďalšie súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy s technickým obsahom.

Nemenej dôležité je aj účinné preventívno-výchovné pôsobenie orgánov štátnej správy na širokú verejnosť a osobitne vo vzťahu k mládeži. V ostatných troch rokoch boli realizované viaceré projekty a programy zo strany krajských i okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru v základných školách. Našou snahou je docieliť v spolupráci s Ministerstvom školstva SR zakomponovanie problematiky ochrany pred požiarmi aj do učebných osnov pre žiakov základných škôl.

Proces zefektívňovania činnosti v oblasti požiarnej prevencie je podmienený viacerými faktormi. Patrí k nim aj odborná pripravenosť príslušníkov HaZZ pôsobiacich  na úseku požiarnej prevencie. Preto je potrebné vytvárať vhodné podmienky aj na skvalitňovanie ich ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy. Dôležitá je tiež výmena informácií a získavanie nových skúseností a poznatkov z tejto oblasti, najmä v krajinách EÚ, s cieľom zabezpečiť účinnejšiu ochranu životov a zdravia ľudí i majektu pred požiarmi.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Prezident HaZZ

  Adrián Mifkovič je prezidentom HaZZ od 1. januára 2024. Adrián Mifkovič

Fotogalérie