Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

O nás

Od 1. januára 2012 je Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Bratislavy organizačne začlenený pod Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Sídlom Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je mesto Bratislava s územnou pôsobnosťou pre okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V. Na základe zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore plní zbor nasledujúce úlohy:

  • plní úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
  • vykonáva štátny požiarny dozor,
  • plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, nežiaducich udalostiach a pri ochrane životného prostredia,
  • poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb,
  • vykonáva záchranné práce pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér,
  • zabezpečuje jednotné uplatňovanie technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, posudzovania zhody a vykonávanie dohľadu nad výrobkami,
  • plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia,
  • plní úlohy na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia súvisiace s vykonávaním činností zboru,
  • plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.                                

Vysoká koncentrácia obyvateľstva (476 000 obyvateľov na ploche 370 km2), rastúca hustota cestnej dopravy, ako aj značná koncentrácia priemyslu v hlavnom meste Slovenskej republiky vplýva aj na skladbu zásahovej činnosti Hasičského a záchranného útvaru jej hlavného mesta. Zásahová činnosť je orientovaná na hasenie požiarov v občianskej a priemyselnej zástavbe, na záchranu osôb z výškových budov, z vodných plôch a pri dopravných nehodách. Významnú časť zásahov tvoria technické zásahy, a teda poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti či umožnenie vstupu do objektov.

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta je dislokovaný na štyroch hasičských staniciach – HS1 (Staré Mesto, Radlinského ul. 6), HS3 (Nové Mesto, Hálkova ul. 3), HS4 (Dúbravka, Saratovská ul. 30) a HS5 (Petržalka, Ul. Ondreja Štefana 8). Sídlom Hasičského a záchranného útvaru (HaZÚ) hlavného mesta je Radlinského ulica č. 6. Výkon služby v Bratislave zabezpečuje spolu 309 príslušníkov, spomedzi ktorých je 274 zaradených do zmenovej služby (zásahoví hasiči). Okrem toho, v rámci HaZÚ hl. mesta pracuje 35 tzv. denných hasičov - veliteľ HaZÚ, zástupca veliteľa HaZÚ pre operatívu, sekretariát, oddelenie prevádzkovo-technické, oddelenie protipožiarnych kontrol, oddelenie posudzovania protipožiarnej bezpečnosti a velitelia hasičských staníc.

vymenovaný na zastupovanie veliteľa
Hasičského a záchranného útvaru
hlavného mesta SR Bratislavy

pplk. Ing. Tomáš Pavelka

e-mail: TA.13G4@STRY1SD.AS4FK@

 

Stránkové hodiny podateľne:   

Pondelok – Štvrtok:  8.00 – 12.00    13.00 – 14.30

Piatok:                    8.00 – 12.00    13.00 – 14.00

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

Prezident HaZZ

  Adrián Mifkovič je prezidentom HaZZ od 1. januára 2024. Adrián Mifkovič

Fotogalérie