Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Legislatíva

Kontakty  |  História  |  POŽIARNA PREVENCIA  |  Memoriál – Schody  |  Legislatíva  |  DHZO  |  TLAČIVÁ

Všeobecne záväzné právne predpisy:

1.       na úseku ochrany pred požiarmi (najmä úsek požiarnej prevencie):

–        Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi. Predmetom úpravy sú aj úlohy hasičských jednotiek pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Tento zákon ďalej upravuje aj povinnosti orgánov štátnej správy a ďalších ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi, druhy hasičských jednotiek, ich zriaďovanie a povinnosti pri zdolávaní požiarov a vykonávaní záchranných prác, úlohy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a iných občianskych združení na úseku ochrany pred požiarmi, ako aj sankcie za porušovanie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi. Tento zákon nahradili dovtedy účinný zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.

–        Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Určuje a upresňuje požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri projektovaní stavieb, pri zmenách stavieb a pri ich užívaní.

–        Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

–        Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Doplňujúca vyhláška k zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v oblasti požiarnej prevencie, ktorá upravuje niektoré jeho ustanovenia.

–        Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.

–        Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2004 Z.z., o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami.

–        Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 169/2006 Z.z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.

–        Vyhláška MV SR č. 258/2007 Z.z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami.

–        Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z.z., o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elekrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

–        Vyhláška Ministerstva vnútra SR č.478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

–        Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

–        Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

–        Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

 

2.       na operatívnom úseku (aj hasičské jednotky):

–        Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.

–        Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 162/2006 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi.

 

3.       Na úseku úpravy služobného pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru:

–        zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2002 a upravuje zriadenie, postavenie, úlohy, organizáciu a riadenie Hasičského a záchranného zboru, ktorý nahradil Zbor požiarnej ochrany. Tento zákon upravuje aj štátnu službu príslušníka Hasičského a záchranného zboru, ktorá sa vykonáva v služobnom pomere, ako aj právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenami a so skončením služobného pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru. Zákon nahradil dovtedy účinný zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.

–        Platné interné akty riadenia MV SR a HaZZ.

 

 

- príslušné tlačivá sa nachadzajú v rubrike „TLAČIVÁ